Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00560

Resumé

Da en motorcyklist blev dræbt i Haslev, lod Sjællandske Medier to naboer, der ikke havde set ulykken, fortælle om den dræbtes kvæstelser, samt gisne om, hvorvidt afdøde selv var skyld i ulykke. Det hele står som fakta, selv om de to naboer ikke var vidner. Ifølge god presseskik skal medierne vise hensyn overfor ofre for ulykker, det har Sjællandske Medier ikke gjort, og derfor giver Pressenævnet kritik.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Retlig interesse

Det er en betingelse for, at Pressenævnet kan behandle en klage, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet. I tilfælde, hvor den berørte person var død, da omtalen blev offentliggjort, kan en klage efter nævnets praksis under visse omstændigheder indgives af visse nære pårørende, herunder ægtefælle, forældre, børn, børnebørn og søskende.

Klagerne er ikke selv nævnt direkte eller indirekte i artiklen. Klagen angår imidlertid artiklens omtale af klagernes afdøde far og nævnet finder derfor, at klagerne i denne situation er omfattet af den kreds af nære pårørende, der efter nævnets praksis under visse omstændigheder kan klage over omtale af en anden person.

Sagen realitetsbehandles herefter.

God presseskik

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Det følger videre, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. Hertil kommer, at ofre for ulykker skal vises det størst mulige hensyn. Det samme gælder vidner og pårørende til de implicerede. Herudover følger det af de vejledende regler for god presseskik, at berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktionens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne, lytterne eller seerne får klar mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen. Dette følger af punkterne A.1, B.1,B.3 og B.7.

Pressenævnet finder, at omtalen af færdselsuheldet og den generelle trafiksikkerhed det pågældende sted er af almen offentlig interesse. Nævnet finder imidlertid, at artiklens meget detaillerede omtale af afdødes kvæstelser og hvordan afdøde nærmere antages at være blevet kvæstet, kan virke krænkende på klagerne som pårørende. Disse oplysninger, der i øvrigt stammer fra personer der ikke selv var vidner til ulykken, findes ikke at have været nødvendige for at få bringe artiklens budskab. Det samme gør sig gældende for artiklens fremstilling af afdøde som værende skyld i sammenstødet.

Nævnet finder således, at der ikke er taget tilstrækkeligt hensyn til de pårørende ved de bragte oplysninger om den afdøde ved færdselsuheldet, ligesom der er bragt vidneoplysninger som fakta fra vidner, der ikke selv var vidner til ulykken.

Pressenævnet udtaler derfor kritik.

Nævnet finder, at notitsen i avisen den 1. november 2013 ikke indeholder en egentlig berigtigelse. Notitsen henviser således ikke til den påklagede artikel og indeholder heller ikke tydelige rettelser til den oprindelige artiklens indhold.

Den efterfølgende offentliggørelse af notitsen kan derfor ikke føre til et andet resultat.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Sjællandske Medier at offentliggøre følgende:

”[Rubrik]

Pressenævnet kritiserer Sjællandske Medier for artikel om dødsulykke

[Brødtekst]

I artiklen Hvor mange liv skal svinget koste i Dagbladet Køge i oktober omtaler avisen en ulykke, hvor en motorcyklist blev dræbt.

Avisen lader to naboer, der ikke selv overværede ulykken, i detaljer berette om afdødes kvæstelser, og hvordan han blev dødeligt kvæstet, ligesom de får lov at gisne om, hvorvidt afdøde selv var skyld i ulykken. Det hele fremstår som fakta, selv om de to naboer ikke var vidner til ulykken.

Det kan virke krænkende på de efterladte. Ifølge god presseskik skal medierne udvise størst mulige hensyn overfor ofre for ulykker. Det har Sjællandske Medier ikke gjort, og derfor får Sjællandske Medier kritik af Pressenævnet.

Hele sagen kan læses på www.pressenaevnet.dk”

[Person A] har på vegne af og i henhold til fuldmagt fra [Klager 1] og [Klager 2] klaget til Pressenævnet over en artikel bragt i Dagbladet Køge, idet klagerne mener, at god presseskik er tilsidesat. Klagerne har anført, at den påklagede artikel omhandler klagernes afdøde far.

1 Sagsfremstilling

Sjællandske Medier bragte i Dagbladet Køge den 21. oktober 2013 på side 12 artiklen ”Hvor mange liv skal svinget koste?” Af artiklen fremgik følgende:

”DØDSULYKKE: [Person B] og [Person C] er de to nærmeste naboer til svinget Ringsted-Hesselbjergvej i Haslev. Fredag aften hørte de igen igen lyden af en dødsulykke i svinget. De har flere gange forsøgt at råbe kommunen op – uden held.

Haslev. Den sidder stadig dybt i dem begge. Lyden af katastrofe og sammenstød. Lyden af udskridende dæk og metal bankende mod hinanden. Fredag klokken 17.09 kørte en venstresvingende varevogn ind i en motorcyklist, som kom bragende rundt i kurven på Ringstedvej – lige før man kommer til svinget ved Hesselbjergvej. En tragisk dødsulykke var en realitet. Endnu en. Og det er derfor, at naboerne [Person B] og [Person C] har valgt at tale med avisen denne dag. For det er langtfra første gang, at præcis dette sving er ophavssted til et grimt uheld: (Som vi i øvrigt også tidligere har beskrevet i denne avis.)

- Jeg har registreret næsten 15 ulykker med mit kamera lige hér over de sidste par årtier. Og så er der alle de ulykker, hvor jeg ikke har været hjemme, som kommer oveni. Det er et helt forfærdeligt sving, det hér, siger han og kigger på naboen, som nikker med en opgivende mine.

Som at slå i en dyne

Opgivende fordi de lokale beboere gennem flere år nu har forsøgt at råbe Faxe Kommune op. Med ønsket om at få kommunen til at indse virkeligheden. Og enten få lavet en decideret venstresvingsbane eller en måske endda en rundkørsel. Helt konkret så sent som i juli måned var situationen oppe at vende. Hér lød det således fra [Person D], som er vejingeniør i kommunen:

- Sådan en venstresvingsbane koster op mod en halvanden million kroner, og vi har kun en million om året til trafiksikkerhed. Og vi er nødt til at prioritere, men stedet, du nævner, er ikke et sted, der er udpeget som ulykkesbelastet. Vi er meget opmærksomme på problemet, men det fremgår af planen, at der ikke er sket ulykker her i flere år, sagde han i juli. På trods af, at der få dage forinden netop havde været en venstresvingsulykke på stedet – som var meget tæt på at koste en baby livet.

- Det er den største gang vrøvl, man nærmest kan forestille sig, at stedet hér ikke skulle være specielt farligt. Jeg tør ikke engang cykle på strækningen hér, siger [Person C] – som selv bor på selve [Vej] et par hundrede meter fra de famøse sving.

[Person B] bor på [Adresse], og har oplevet biler komme udskridende i retning af hans hus. Han stemmer i [Person C]s udlægning:

- Når jeg skal klippe min hæk udvendigt, så har jeg nærmest et ekstra par øjne i nakken.”

Ovenover artiklen bragte avisen et billede af de to interviewede personer med følgende tekst: ”Hér er vi rykket omkring 50 meter længere ned ad Ringstedvej fra svinget. SÅ langt væk landede motorcyklisten efter det gruopvækkende sammenstød, der kostede ham livet.

På samme side i avisen bragte Dagbladet Køge artiklen ”- Det har lignet noget fra en dårlig film”. Af artiklen fremgik følgende:

”Haslev. Da avisen besøger [Person B] og [Person C] efter dødsulykken, tager de straks og fører undertegnede med ned ad Ringstedvej – mange, mange meter fra svinget. Faktisk næsten præcist 50 meter, måler [Person B] med skridttæller.

For SÅ langt væk landede faktisk den dræbte motorcyklist. I en tragisk og grotesk ulykke, hvor også mandens ben blev revet af i sammenstødet, fortæller de to samstemmende. Der som nævnt ikke selv overværede uheldet med egne øjne, men kun hørte det enorme brag.

Efterfølgende løb de dog ud til åstedet, hvor [Person B] selv talte med et par af de chokerede vidner.

- Det har lignet en scene fra en dårlig actionfilm. Et forfærdeligt syn, siger han.

Selv om ingen af de to er bilinspektører, så maner de i dén grad til besindighed i skyldsspørgsmålet:

- Selvfølgelig har bilisten svinget ind foran motorcyklen, men med den helt utrolige afstand, som både motorcyklisten selv og hans motorcykel er fløjet – så snakker vi ikke om, at han har kørt med 80 kilometer i timen. Det tyder nærmere på 140-150 kilometer i timen. Og da kurven før afkørslen til Hesselbjergvej er rimelig skarp – så kan det have været virkelig svært set se motorcyklisten i tide, siger [Person C]. Mens [Person B] tilføjer, at bilisten efterfølgende var gået nærmest i choktilstand efter ulykken. Forståeligt nok.”

Ved siden af artiklen bragte avisen et billede af de to interviewede personer med følgende tekst: ”Hér står [Person C] (tv) og [Person B] i det farlige sving, som de nu virkelig, virkelig mener, at der skal gøres noget ved. ”

Øvrige oplysninger:

Sjællandske Medier bragte i Dagbladet Køge den 1. november 2013 på side 13 notitsen ”Rapport er stadig under udarbejdelse”. Af denne fremgik følgende:

”Haslev. For præcis 14 dage siden – fredag den 21. oktober – mistede en 53-årig motorcyklist livet i en trafikulykke i svinget Ringstedvej-Hesselbjergvej lige uden for Haslev.

Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi oplyser, at der endnu ikke foreligger nyt om sagen i forhold til de tekniske detaljer i ulykken. Og at årsagen til ulykken derfor heller ikke ligger fast endnu. For eksempel kan man endnu ikke fastslå, om motorcyklisten kørte for stærkt ved sammenstødet, om bilisten køre uagtsomt – eller om øvrige faktorer har spillet ind. Politiet siger til avisen, at man endnu afventer bilinspektørens rapport fra ulykken. Og før denne foreligger, kan politiet ikke sige mere om de konkrete detaljer i sammenstødet. Det forventes, at rapporten vil være færdiggjort i løbet af uge 45.”

2 Parternes synspunkter

2.1 Klagernes synspunkter

Klagerne har anført, at artiklen bringer udsagn om biluheldet fra to personer, som ikke har været vidner til sammenstødet. Disses udsagn beror udelukkende på gisninger om mulige scenarier. Udsagnene indebærer blandt andet gisninger om, at klagernes far skulle have kørt 140 km/t ved ulykken. Læseren får således indtrykket af, at afdødes ulykke er selvforskyldt.

Artiklen indeholder endvidere oplysninger om, at afdøde er blevet slynget 50 meter væk og at han fik revet sit venstre ben af ved ulykken. Oven i dette ses der på et af billederne i artiklen en sort handske i vejkanten.

2.2 Indklagedes synspunkter

Sjællandske Medier har anført, at den påklagede artikel ikke er i overensstemmelse med avisens normale etiske linje.

Sjællandske Medier har videre anført, at avisen har bragt en notits i avisen, hvori det fremgik, at skyldsspørgsmålet endnu ikke var afgjort, og at det endnu ikke var afklaret, om motorcyklisten kørte for stærkt.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jytte Scharling, Dorthe Carlsen, Lene Sarup og John Meinert Jacobsen.

Retlig interesse

Det er en betingelse for, at Pressenævnet kan behandle en klage, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet. I tilfælde, hvor den berørte person var død, da omtalen blev offentliggjort, kan en klage efter nævnets praksis under visse omstændigheder indgives af visse nære pårørende, herunder ægtefælle, forældre, børn, børnebørn og søskende.

Klagerne er ikke selv nævnt direkte eller indirekte i artiklen. Klagen angår imidlertid artiklens omtale af klagernes afdøde far og nævnet finder derfor, at klagerne i denne situation er omfattet af den kreds af nære pårørende, der efter nævnets praksis under visse omstændigheder kan klage over omtale af en anden person.

Sagen realitetsbehandles herefter.

God presseskik

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Det følger videre, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. Hertil kommer, at ofre for ulykker skal vises det størst mulige hensyn. Det samme gælder vidner og pårørende til de implicerede. Herudover følger det af de vejledende regler for god presseskik, at berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktionens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne, lytterne eller seerne får klar mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen. Dette følger af punkterne A.1, B.1,B.3 og B.7.

Pressenævnet finder, at omtalen af færdselsuheldet og den generelle trafiksikkerhed det pågældende sted er af almen offentlig interesse. Nævnet finder imidlertid, at artiklens meget detaillerede omtale af afdødes kvæstelser og hvordan afdøde nærmere antages at være blevet kvæstet, kan virke krænkende på klagerne som pårørende. Disse oplysninger, der i øvrigt stammer fra personer der ikke selv var vidner til ulykken, findes ikke at have været nødvendige for at få bringe artiklens budskab. Det samme gør sig gældende for artiklens fremstilling af afdøde som værende skyld i sammenstødet.

Nævnet finder således, at der ikke er taget tilstrækkeligt hensyn til de pårørende ved de bragte oplysninger om den afdøde ved færdselsuheldet, ligesom der er bragt vidneoplysninger som fakta fra vidner, der ikke selv var vidner til ulykken.

Pressenævnet udtaler derfor kritik.

Nævnet finder, at notitsen i avisen den 1. november 2013 ikke indeholder en egentlig berigtigelse. Notitsen henviser således ikke til den påklagede artikel og indeholder heller ikke tydelige rettelser til den oprindelige artiklens indhold.

Den efterfølgende offentliggørelse af notitsen kan derfor ikke føre til et andet resultat.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Sjællandske Medier at offentliggøre følgende:

”[Rubrik]

Pressenævnet kritiserer Sjællandske Medier for artikel om dødsulykke

[Brødtekst]

I artiklen Hvor mange liv skal svinget koste i Dagbladet Køge i oktober omtaler avisen en ulykke, hvor en motorcyklist blev dræbt.

Avisen lader to naboer, der ikke selv overværede ulykken, i detaljer berette om afdødes kvæstelser, og hvordan han blev dødeligt kvæstet, ligesom de får lov at gisne om, hvorvidt afdøde selv var skyld i ulykken. Det hele fremstår som fakta, selv om de to naboer ikke var vidner til ulykken.

Det kan virke krænkende på de efterladte. Ifølge god presseskik skal medierne udvise størst mulige hensyn overfor ofre for ulykker. Det har Sjællandske Medier ikke gjort, og derfor får Sjællandske Medier kritik af Pressenævnet.

Hele sagen kan læses på www.pressenaevnet.dk”

Afgjort den 17. december 2013