Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen og lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

(Ændringer som følge af evaluering af erhvervsakademistrukturen m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 214 af 27. februar 2013, foretages følgende ændringer:

1. § 3 affattes således:

»§ 3. Erhvervsakademierne har til opgave at udbyde og udvikle videregående uddannelse på det tekniske og merkantile fagområde og at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter og herigennem aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor.«

2. I § 4 indsættes før stk. 1 som nyt stykke:

»Erhvervsakademiernes uddannelser skal bygge på forsknings- og udviklingsviden inden for de relevante fagområder og viden om praksis i de professioner og erhverv, som uddannelserne er rettet mod.«

Stk. 1-3 bliver herefter stk. 2-4.

3. I § 4, stk. 1, 1. pkt., der bliver stk. 2, 1. pkt., ændres »erhvervsakademiuddannnelser og efter- og videreuddannelser« til: »videregående tekniske og merkantile uddannelser«.

4. I § 4, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »behov for en eller flere af de nævnte uddannelser« til: »behov for en eller flere videregående tekniske og merkantile uddannelser«, og »for en eller flere af de nævnte uddannelser« udgår.

5. § 5 affattes således:

»§ 5. Erhvervsakademiet skal med udgangspunkt i sit uddannelsesudbud inden for de tekniske og merkantile fagområder varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter i tæt samspil med det aftagende arbejdsmarked, øvrige uddannelses- og videninstitutioner og det omgivende samfund.

Stk. 2. Forsknings- og udviklingsaktiviteterne har til formål at tilvejebringe ny viden og konkrete løsninger på udfordringer inden for de erhverv og professioner, som erhvervsakademiets uddannelser er rettet mod.«

6. § 6 ophæves.

7. I § 8 ændres », udviklingsarbejde og videncenterfunktion« til: »og forsknings- og udviklingsaktiviteter«.

8. § 12, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

9. I § 12, stk. 4, ændres »§ 4, stk. 3, og § 13, stk. 2,« til: »§ 4, stk. 4,«, og »§ 13, stk. 2, og« udgår.

10. § 12, stk. 8, 2. pkt., ophæves.

11. § 13, stk. 2 og 3, ophæves.

12. § 14, stk. 1-5, affattes således:

»Bestyrelsen består af 9-13 medlemmer. Bestyrelsen sammensættes således, at flertallet af medlemmerne er udefrakommende. De udefrakommende medlemmer skal med udgangspunkt i erhvervsakademiets uddannelsesudbud og lokal- og regionalområdet omfatte repræsentanter for arbejdsmarkedets parter.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer skal bidrage til at fremme erhvervsakademiets strategiske virke og faglige mål inden for erhvervsakademiets uddannelsesområder med deres erfaring med og faglige indsigt i de tekniske og merkantile områder og kendskab til arbejdsmarkedets behov for personer med uddannelser, der udbydes på et erhvervsakademi. Der skal blandt de udefrakommende medlemmer være medlemmer med indgående erfaring med og indsigt i offentlig og privat virksomhed, strategisk ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.

Stk. 3. 2 medlemmer vælges af og blandt de studerende ved erhvervsakademiet.

Stk. 4. 2 medlemmer vælges af og blandt medarbejderne ved erhvervsakademiet. De medarbejdervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område.

Stk. 5. Bestyrelsen vælger 1 formand blandt de udefrakommende medlemmer, jf. stk. 1.«

13. § 14, stk. 7, ophæves.

Stk. 8 bliver herefter stk. 7.

14. Overskriften før § 15 ophæves.

15. §§ 15 og 16 ophæves.

16. I § 19, stk. 4, nr. 1, og stk. 5, udgår », herunder de uddannelser, der gennemføres som udlagt undervisning, jf. § 3, stk. 1, 2. pkt.,«.

17. § 20 affattes således:

»§ 20. Bestyrelsen nedsætter efter indstilling fra rektor mindst ét uddannelsesudvalg for hvert uddannelsesområde. Alle grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser, som erhvervsakademiet er godkendt til at udbyde, skal være tilknyttet et uddannelsesudvalg.

Stk. 2. Uddannelsesudvalgene har til opgave at rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og om den regionale uddannelsesdækning. Uddannelsesudvalget inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser og ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer. Uddannelsesudvalget kan herudover af egen drift rådgive om andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet. Uddannelsesudvalget afgiver indstillinger til bestyrelsens eller rektors godkendelse, jf. § 12, stk. 5, om de dele af studieordninger inden for udvalgets områder, der er institutionsspecifikke.

Stk. 3. Uddannelsesudvalgets medlemmer skal tilsammen have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til. Uddannelsesudvalget sammensættes således, at det afspejler det aftagende arbejdsmarked og regionale behov i forhold til uddannelsesområdet.

Stk. 4. 2 medlemmer vælges af og blandt de studerende ved erhvervsakademiet, der er optaget inden for udvalgets uddannelsesområde.

Stk. 5. 2 medlemmer vælges af og blandt de medarbejdere ved erhvervsakademiet, der fortrinsvis er beskæftiget inden for udvalgets uddannelsesområde. De medarbejdervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område.«

18. I § 24, stk. 2, ændres »udviklingsarbejde, videncenterfunktioner« til: »forsknings- og udviklingsaktiviteter«.

19. § 36, stk. 4, 2. og 3. pkt., ophæves.

20. § 49, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

21. Overskriften før § 50 ophæves.

22. §§ 50-55 ophæves.

§ 2

I lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 215 af 27. februar 2013, foretages følgende ændringer:

1. § 3 affattes således:

»§ 3. Professionshøjskolerne har til opgave at udbyde og udvikle videregående uddannelse og at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter og herigennem aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor.«

2. § 4, stk. 1-3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Professionshøjskolernes uddannelser skal bygge på forsknings- og udviklingsviden inden for de relevante fagområder og viden om praksis i de professioner og erhverv, som uddannelserne er rettet mod.

Stk. 2. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i den region eller den del heraf, hvor professionshøjskolen hører hjemme.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

3. I § 4 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan dog bestemme, at flere professionshøjskoler sammen skal dække regionens eller et geografisk områdes behov for en eller flere uddannelser, eller at professionshøjskolen skal dække behovet i hele landet eller nærmere bestemte dele heraf.«

4. § 5 affattes således:

»§ 5. Professionshøjskolen skal med udgangspunkt i sit uddannelsesudbud varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter i tæt samspil med det aftagende arbejdsmarked, øvrige uddannelses- og videninstitutioner og det omgivende samfund.

Stk. 2. Forsknings- og udviklingsaktiviteterne har til formål at tilvejebringe ny viden og konkrete løsninger på udfordringer inden for de erhverv og professioner, som professionshøjskolens uddannelser er rettet mod.«

5. § 5 a ophæves.

6. I § 7 ændres », udviklingsarbejde og videncenterfunktion« til: »og forsknings- og udviklingsaktiviteter«.

7. I § 8, stk. 1, udgår »ingeniørhøjskoler,«.

8. I § 10 udgår »efter § 50«.

9. I § 13, stk. 2, ændres »§ 4, stk. 4« til: »§ 4, stk. 3«.

10. I § 14, stk. 1, 3. pkt., ændres »§ 4, stk. 2« til: »§ 4, stk. 4«.

11. § 14, stk. 1, 4. pkt., ophæves.

12. I § 14, stk. 2, ændres »professionsbacheloruddannelser« til: »videregående uddannelser«.

13. § 18 affattes således:

»§ 18. Bestyrelsen nedsætter efter indstilling fra rektor mindst ét uddannelsesudvalg for hvert uddannelsesområde. Alle grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser, som professionshøjskolen er godkendt til at udbyde, skal være tilknyttet et uddannelsesudvalg.

Stk. 2. Uddannelsesudvalgene har til opgave at rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og om den regionale uddannelsesdækning. Uddannelsesudvalget inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser og ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer. Uddannelsesudvalget kan herudover af egen drift rådgive om andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet. Uddannelsesudvalget afgiver indstillinger til bestyrelsens eller rektors godkendelse, jf. § 12, stk. 4, om de dele af studieordninger inden for udvalgets områder, der er institutionsspecifikke.

Stk. 3. Uddannelsesudvalgets medlemmer skal tilsammen have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til. Uddannelsesudvalget sammensættes således, at det afspejler det aftagende arbejdsmarked og regionale behov i forhold til uddannelsesområdet.

Stk. 4. 2 medlemmer vælges af og blandt de studerende ved professionshøjskolen, der er optaget inden for udvalgets uddannelsesområde.

Stk. 5. 2 medlemmer vælges af og blandt de medarbejdere ved professionshøjskolen, der fortrinsvis er beskæftiget inden for udvalgets uddannelsesområde. De medarbejdervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område.«

14. I § 24, stk. 2, ændres »udviklingsarbejde, videncenterfunktioner« til: »forsknings- og udviklingsaktiviteter«.

15. Overskriften før § 50 ophæves.

16. §§ 50 og 51 ophæves.

17. Overskriften før § 52 ophæves.

18. §§ 52-56 ophæves.

19. Overskriften før § 57 ophæves.

20. §§ 57-62 ophæves.

21. Overskriften før § 63 ophæves.

22. §§ 63-66 ophæves.

23. I § 67, stk. 1 og 2, ændres »§§ 38, 39 og 62« til: »§§ 38 og 39«.

§ 3

I lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 205 af 27. februar 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 1, udgår »ingeniørhøjskoler,«.

§ 4

I lov nr. 1507 af 27. december 2009 om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannnelser og professionsbacheloruddannelser, som ændret ved § 5 i lov nr. 1373 af 28. december 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, nr. 1, udgår », ingeniørhøjskoler«.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2. Ved hvert erhvervsakademi nedsættes et midlertidigt vedtægtsudvalg, der fastsætter vedtægtens regler for sammensætningen af de nye bestyrelser, jf. § 11 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

Stk. 3. Vedtægtsudvalget, jf. stk. 2, sammensættes af formanden for den siddende bestyrelse, 1 medarbejderrepræsentant og 1 studenterrepræsentant fra den siddende bestyrelse og 2 eksterne parter, der udpeges af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser efter indstilling fra formanden.

Stk. 4. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte nærmere regler om nedsættelse af det midlertidige vedtægtsudvalg og vedtægtsudvalgets opgaver, jf. stk. 2 og 3.

Givet på Marselisborg Slot, den 26. december 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Morten Østergaard