Den fulde tekst

Lov om ændring af skattekontrolloven og forskellige andre love

(Indberetning og automatisk udveksling af skatterelevante oplysninger om finansielle konti samt ophævelse af bagatelgrænser for ind- og udbetalinger m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, som ændret ved § 8 i lov nr. 118 af 7. februar 2012, § 3 i lov nr. 926 af 18. september 2012, § 1 i lov nr. 1354 af 21. december 2012 og § 10 i lov nr. 649 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 1, nr. 1, 2. pkt., ophæves.

2. I § 8 K, stk. 1, og § 8 L, stk. 1, ændres »og 8 U« til: », 8 U og regler udstedt i medfør af § 8 Å«.

3. Efter § 8 Ø indsættes:

»§ 8 Å. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at finansielle institutter årligt skal foretage indberetning til told- og skatteforvaltningen om finansielle konti med angivelse af følgende oplysninger:

1) Navn, adresse, cpr-, cvr- eller SE-nummer og udenlandske identifikationsnumre samt andre identifikationsoplysninger vedrørende kontohavere og oplysning om, hvilke lande eller områder disse er knyttet til. Er kontohaver en juridisk person med en eller flere kontrollerende personer, kan indberetningspligten tillige omfatte tilsvarende oplysninger vedrørende enhver sådan kontrollerende person.

2) Kontonummer, eller hvad der til praktiske formål svarer dertil, hvis et kontonummer ikke findes.

3) Navn og identifikationsnumre på det indberettende finansielle institut, herunder identifikationsnumre udstedt af udenlandske myndigheder.

4) Den finansielle kontos saldo eller værdi, herunder, for så vidt angår en forsikringsaftale med kontantværdi eller annuitetsaftale, kontantværdien eller tilbagekøbsværdien ved udløbet af det relevante kalenderår eller umiddelbart før lukningen, hvis kontoen er lukket i løbet af kalenderåret.

5) For så vidt angår forvaltningskonti:

a) Det samlede bruttobeløb af renter, det samlede bruttobeløb af udbytter og det samlede bruttobeløb af anden indkomst genereret med hensyn til de aktiver, der findes på kontoen, når beløbene er betalt til eller tilskrevet kontoen eller er betalt eller tilskrevet med hensyn til kontoen i løbet af kalenderåret.

b) Det samlede bruttoafkast ved salg eller indløsning af værdier, der er betalt til eller tilskrevet kontoen i løbet af kalenderåret, når det indberettende finansielle institut har optrådt som repræsentant for kontohaveren i forbindelse med salget eller indløsningen.

6) For så vidt angår indskudskonti, det samlede bruttobeløb af renter betalt til eller tilskrevet kontoen i løbet af kalenderåret.

7) For så vidt angår konti, som ikke er omfattet af nr. 5 eller 6, det samlede bruttobeløb betalt til eller godskrevet kontohaveren med hensyn til kontoen i løbet af kalenderåret, for hvilket det indberettende finansielle institut er betalings- eller godskrivningsforpligtet, herunder det samlede beløb af eventuelle indløsningsbeløb betalt til kontohaveren i løbet af kalenderåret.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at finansielle institutter tillige skal indberette navnene på nærmere angivne finansielle institutter, hvortil de har foretaget betalinger, og det samlede beløb af sådanne betalinger til hvert af disse.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte regler om procedurer ved indberetningspligtige finansielle institutters identifikation og indberetning af finansielle konti, jf. stk. 1, og betalinger til nærmere angivne finansielle institutter, jf. stk. 2. Herunder kan skatteministeren fastsætte regler om afgivelse af egenerklæringer i forbindelse med disse procedurer.

Stk. 4. Finansielle institutter kan indeholde udenlandsk kildeskat ved betalinger til andre finansielle institutter til overholdelse af forpligtelser indeholdt i en aftale indgået mellem Danmark og det pågældende land eller område.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at finansielle institutter, som foretager eller fungerer som mellemmand for en udenlandsk kildeskattepligtig betaling til andre finansielle institutter, skal videregive de oplysninger til det umiddelbart forudgående led i betalingskæden, som er nødvendige, for at indeholdelse og indberetning kan ske vedrørende en sådan betaling.

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at den, der opretter en finansiel konto i et finansielt institut, skal oplyse det finansielle institut om kontohaveres og eventuelle kontrollerende personers cpr-, cvr- eller SE-numre og udenlandske identifikationsnumre samt give andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af kontohavere og eventuelle kontrollerende personer. Skatteministeren kan fastsætte regler om pligt for finansielle institutter til at indhente og for kontohavere til at meddele de finansielle institutter de i 1. pkt. nævnte oplysninger for eksisterende konti.«

4. I § 9, stk. 1, indsættes efter »§ 8 X, stk. 1,«: »regler udstedt i medfør af § 8 Å, stk. 1-3,«.

5. I § 9 A, stk. 3, indsættes efter »8 Ø,«: »regler udstedt i medfør af § 8 Å, stk. 1 eller 2,«.

6. I § 14, stk. 2, indsættes efter »§ 8 X,«: »regler udstedt i medfør af § 8 Å, stk. 1-3,«.

§ 2

I chokoladeafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 752 af 10. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

2. § 20, stk. 5, ophæves.

Stk. 6 bliver herefter stk. 5.

§ 3

I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 722 af 25. juni 2010 og senest ved § 2 i lov nr. 903 af 4. juli 2013, foretages følgende ændring:

1. § 9 d, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

§ 4

I lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 56 af 29. januar 2008, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 924 af 18. september 2012, foretages følgende ændring:

1. § 24, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

§ 5

I lov om afgift af naturgas og bygas, jf. lovbekendtgørelse nr. 312 af 1. april 2011, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 903 af 4. juli 2013, foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 7, 2. pkt., ophæves.

2. § 12, stk. 7, 3. pkt., ophæves.

§ 6

I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1292 af 17. november 2010, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 903 af 4. juli 2013, foretages følgende ændring:

1. § 9, stk. 8, 3. pkt., ophæves.

§ 7

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 313 af 1. april 2011, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 903 af 4. juli 2013, foretages følgende ændringer:

1. § 4 b, stk. 7, 3. pkt., ophæves.

2. § 9, stk. 10, 2. pkt., ophæves.

3. § 10, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

4. § 31, stk. 5, 2. pkt., ophæves.

5. § 32, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

§ 8

I opkrævningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1127 af 23. september 2013, som ændret ved § 1 i lov nr. 513 af 7. juni 2006 og § 14 i lov nr. 1354 af 21. december 2012, foretages følgende ændring:

1. § 9, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

§ 9

I lov om afgift af bekæmpelsesmidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 57 af 30. januar 2008, som ændret bl.a. ved lov nr. 594 af 18. juni 2012 og senest ved § 2 i lov nr. 277 af 19. marts 2013, foretages følgende ændring:

1. § 15, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

§ 10

I spiritusafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1239 af 22. oktober 2007, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1385 af 21. december 2009 og senest ved § 18 i lov nr. 1354 af 21. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 7, 3. pkt., ophæves.

2. § 15, stk. 4, 2. pkt., ophæves.

3. § 33 b, stk. 5, 2. pkt., ophæves.

4. § 34, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

§ 11

I lov om afgift af svovl, jf. lovbekendtgørelse nr. 78 af 8. februar 2006, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 1353 af 21. december 2012, foretages følgende ændring:

1. § 9, stk. 8, ophæves.

Stk. 9 og 10 bliver herefter stk. 8 og 9.

§ 12

I tobaksafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1385 af 21. december 2009 og senest ved § 19 i lov nr. 1354 af 21. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 10 a, stk. 7, 3. pkt., ophæves.

2. § 29, stk. 4, 2. pkt., ophæves.

3. § 34, stk. 5, 2. pkt., ophæves.

4. § 35, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

§ 13

I toldloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 867 af 13. september 2005, som ændret senest ved lov nr. 1558 af 21. december 2010, foretages følgende ændring:

1. § 30, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

§ 14

I lov om afgift af ledningsført vand, jf. lovbekendtgørelse nr. 962 af 27. juni 2013, som ændret ved § 8 i lov nr. 924 af 18. september 2012, foretages følgende ændring:

1. § 9, stk. 5, 3. pkt., ophæves.

§ 15

I øl- og vinafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1062 af 26. august 2013, foretages følgende ændringer:

1. § 6 a, stk. 7, 3. pkt., ophæves.

2. § 11, stk. 4, 2. pkt., ophæves.

3. § 29, stk. 5, 2. pkt., ophæves.

4. § 30, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

§ 16

Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

Givet på Marselisborg Slot, den 26. december 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Jonas Dahl