Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om sygedagpenge

(Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 28. juni 2013, foretages følgende ændring:

1. § 62, stk. 7, ophæves.

Stk. 8 og 9 bliver herefter stk. 7 og 8.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

Givet på Marselisborg Slot, den 26. december 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Frederiksen