Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang og forskellige andre love

(Præciseringer af kontanthjælpsreformen, undtagelse fra aktindsigt i varslingssager m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1380 af 23. december 2012 og senest ved § 1 i lov nr. 894 af 4. juli 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 12 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Kommunen kan fortsat udbetale uddannelseshjælp efter § 23 til en person i en periode fra det tidspunkt, hvor personen er påbegyndt en uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og frem til det tidspunkt, hvor personen får udbetalt uddannelsesstøtte efter SU-loven. Perioden nævnt i 1. pkt. med hjælp kan højst udgøre 2 måneder.

Stk. 3. Kommunen kan uanset § 11 yde en forudbetalt behovsbestemt hjælp til forsørgelse til en person under 30 år, der forsørger eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, i en periode mellem en uddannelses grund- og hovedforløb eller mellem to uddannelsesforløb, hvis kommunen på baggrund af personens økonomiske forhold vurderer, at personen har behov herfor. Tilsvarende gælder i forhold til enlige forsørgere under 30 år, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud, som følge af at betingelserne i § 5, stk. 1, nr. 1, eller § 5 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag ikke er opfyldt. Hjælp efter 1. og 2. pkt. er betinget af, at personens forsørgelse ikke er dækket af uddannelsesstøtte efter SU-loven. Perioden med hjælp kan højst udgøre 2 måneder, og hjælpen kan højst udgøre et beløb på 11.505 kr. pr. måned.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

2. I § 23, stk. 2, nr. 1, 2 og 3, og § 23, stk. 5, ændres »modtager ekstra børnetilskud« til: »har erhvervet ret til ekstra børnetilskud«.

3. I § 23, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »efter«: »stk. 2, nr. 5, og«.

4. I § 25, stk. 3, nr. 1, 2 og 3, og § 25, stk. 6, ændres »modtager ekstra børnetilskud« til: »har erhvervet ret til ekstra børnetilskud«.

5. I § 25, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »efter«: »stk. 2, nr. 1, stk. 3, nr. 5, og«.

6. I § 68, stk. 2, nr. 3, ændres »§ 25, stk. 1, nr. 4,« til: »§ 23, stk. 2, nr. 10, og § 24, stk. 2, nr. 7, eller § 25, stk. 3, nr. 10,«.

7. I § 68, stk. 2, nr. 4, ændres »§ 25, stk. 1, nr. 4,« til: »§ 23, stk. 2, nr. 10, og § 24, stk. 2, nr. 7, eller § 25, stk. 3, nr. 10,«, og efter »beregnes efter« indsættes: »§ 23, stk. 3, eller«.

8. I § 89 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Kommunen udbetaler uddannelseshjælp eller kontanthjælp med satsen for en person, der forsørger eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud, hvis det er sandsynligt, at Udbetaling Danmark efterfølgende vil træffe afgørelse om, at en person har erhvervet ret til ekstra børnetilskud. I den situation udbetales hjælpen, under forudsætning af at ansøgningen om ekstra børnetilskud imødekommes af Udbetaling Danmark. Kommunen skal senest ved udbetalingen af hjælpen oplyse modtageren om, at den udbetalte hjælp er foreløbig, og med hvilken begrundelse samt tage forbehold for tilbagebetaling.

Stk. 4. Tilbagebetaling af hjælpen efter stk. 3 sker efter § 95.«

9. I § 106 indsættes som 4. pkt.:

»Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til særlig støtte til deltagerbetaling efter § 34 b.«

§ 2

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 415 af 24. april 2013, som ændret ved § 1 i lov nr. 1380 af 23. december 2012, § 10 i lov nr. 493 af 21. maj 2013, § 2 i lov nr. 790 af 28. juni 2013 og § 1 i lov nr. 895 af 4. juli 2013, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 42 indsættes:

»§ 42 a. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3, 12 og 13, kan virksomhedspraktik tillige gives som nytteindsats, som består af udførelse af samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere.

Stk. 2. Tilbuddet gives med det formål, at personen skal arbejde for sin ydelse.

§ 42 b. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, har ret til tilbud om virksomhedspraktik, som de selv har fundet, bortset fra nytteindsats efter § 42 a, såfremt betingelserne i dette kapitel i øvrigt er opfyldt.

Stk. 2. Arbejdsgiveren og den ledige aftaler varigheden af perioden med virksomhedspraktik.«

2. I § 44, stk. 1, nr. 4, ændres »nr. 3-7 og 11« til: »nr. 3-7, 11 og 13«.

3. § 49 a ophæves.

4. I § 50 indsættes som 2. pkt.:

»Ministeren kan desuden fastsætte nærmere regler om nytteindsats som nævnt i § 42 a, herunder om indholdet, og hvad der forstås ved offentlige arbejdsgivere, og nærmere regler om muligheden for at dispensere fra rimelighedskravet efter § 48, stk. 4.«

5. I § 75 a, stk. 2, ændres »ikke har andre problemer end ledighed« til: »er jobparate«, og »stk. 4 og 5« ændres til: »stk. 4-7«.

6. I § 75 a, stk. 3, ændres »har andre problemer end ledighed« til: »er aktivitetsparate«, og »stk. 4 og 5« ændres til: »stk. 4-7«.

7. I § 75 a indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. Under ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere skal lønnen til personer omfattet af § 2, nr. 10, efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag udgøre

1) 80 pct. af højeste dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. for personer, som har forsørgelsespligt over for børn, jf. lov om aktiv socialpolitik, og

2) 60 pct. af højeste dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. for andre personer.

Stk. 6. Udbetaling af løn efter stk. 5, nr. 1, er betinget af, at børnene opholder sig her i riget bortset fra på Færøerne og i Grønland. Det gælder dog ikke for EU-/EØS-borgere, hvis deres børn opholder sig i et andet EU-/EØS-land.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 7.

8. I § 75 a, stk. 5, der bliver stk. 7, ændres »Bestemmelserne om ydelser m.v. efter § 38 og § 45« til: »Bestemmelserne i §§ 32 a, 38, 45 og 52 a«.

§ 3

I integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 23. september 2013, som ændret ved § 3 i lov nr. 894 af 4. juli 2013 og § 4 i lov nr. 895 af 4. juli 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 23 c, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »§§ 54, 55 og 59 om løn- og arbejdsvilkår«: », jf. dog stk. 4«.

2. I § 23 c indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. § 75 a, stk. 5 og 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om løn under tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere finder tilsvarende anvendelse for personer, der er omfattet af § 23, stk. 5.«

§ 4

I lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 895 af 4. juli 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 60, stk. 6, ændres »tilmeldtes cv-oplysninger« til: »cv-oplysninger for personer, der efter § 13, stk.1, og § 73 d, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har pligt til at indlægge et cv i Jobnet«, og »sagsbehandling i jobcentrene« ændres til: »sagsbehandling i kommunerne vedrørende beskæftigelsesindsatsen«.

§ 5

I lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang, jf. lovbekendtgørelse nr. 291 af 22. marts 2010, foretages følgende ændring:

1. Efter kapitel 4 indsættes:

»Kapitel 4 a

Undtagelse fra aktindsigt

§ 10 a. Lov om offentlighed i forvaltningen finder ikke anvendelse på dokumenter i sager om varsling i forbindelse med afskedigelser af større omfang efter denne lov.«

§ 6

I lov nr. 894 af 4. juli 2013 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.) foretages følgende ændringer:

1. § 1, nr. 15, ophæves.

2. § 1, nr. 80, ophæves.

3. § 1, nr. 81, ophæves.

§ 7

I lov nr. 895 af 4. juli 2013 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v.) foretages følgende ændringer:

1. § 1, nr. 66, ophæves.

2. § 1, nr. 70, ophæves.

3. § 1, nr. 77, ophæves.

4. § 2, nr. 18, ophæves.

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 6 og § 7 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 3. En person, som er omfattet af § 2, nr. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller af § 23, stk. 5, i integrationsloven, som før lovens ikrafttræden har fået tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, som rækker ud over den 1. januar 2014, og hvor lønnen er fastsat efter den hidtil gældende § 55, stk. 4, bevarer denne løn, indtil løntilskudsansættelsen ophører.

Givet på Marselisborg Slot, den 26. december 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Frederiksen