Links til EU direktiver, jf. note 1
32013L0043
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven, momsloven, lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder, selskabsskatteloven og forskellige andre love1)

(Gennemførelse af EU-direktiv nr. 2013/43/EU, supplerende regler om administration af EU-forordning nr. 608/2013, præcisering af regler om virksomheders fradrag for udgifter til bestikkelse, justering af den subjektive skattepligt for erhvervsdrivende foreninger m.v., værnsregel imod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer, teknisk justering af udligningsafgiften for varebiler m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 405 af 22. april 2013, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 1347 af 3. december 2013, foretages følgende ændring:

1. § 8 D affattes således:

»§ 8 D. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst gives der ikke fradrag for udgifter til bestikkelse som nævnt i straffelovens § 144, § 299, stk. 2, og § 304 a, stk. 2. Bestemmelsen i 1. pkt. finder anvendelse, uanset om den nævnte bestikkelse er lovlig efter lovgivningen i den stat, hvor udgiften til bestikkelse er afholdt. Afgørende er alene, om den nævnte bestikkelse ville være strafbar efter straffelovens § 144, § 299, stk. 2, eller § 304 a, stk. 2, hvis bestikkelsen var foregået her i landet.«

§ 2

I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013, som ændret ved § 4 i lov nr. 789 af 28. juni 2013 og § 7 i lov nr. 903 af 4. juli 2013, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel ændres »og Rådets direktiv 2010/45/EU af 13. juli 2010« til: »Rådets direktiv 2010/45/EU af 13. juli 2010«, og efter »for så vidt angår faktureringsreglerne, EU-Tidende 2010, nr. L 189, side 1« indsættes: », og Rådets direktiv 2013/43/EU af 22. juli 2013 om ændring af momssystemdirektivet for så vidt angår en fakultativ og midlertidig anvendelse af ordningen for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig, EU-Tidende 2013, nr. L 201, side 4-6«.

2. I § 11, stk. 4, 2 pkt., ændres »§ 46, stk. 4,« til: »§ 46, stk. 5,«.

3. I § 46, stk. 1, nr. 6, ændres », eller« til: »,«.

4. I § 46, stk. 1, nr. 7, ændres »landet.« til: »landet,«.

5. I § 46, stk. 1, indsættes som nr. 8-10:

»8) aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der modtager mobiltelefoner fra en virksomhed etableret her i landet,

9) aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der fra en virksomhed etableret her i landet modtager integrerede kredsløbsanordninger i den tilstand, som de er i, inden de integreres i slutbrugerprodukter, eller

10) aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der modtager spillekonsoller, tablet-pc’er eller bærbare computere fra en virksomhed etableret her i landet.«

6. I § 46 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 8-10, gælder ikke for salg fra registrerede virksomheder, hvis afsætning sker udelukkende eller overvejende til private forbrugere.«

Stk. 2-13 bliver herefter stk. 3-14.

7. I § 46, stk. 8, nr. 2, der bliver stk. 9, nr. 2, ændres »stk. 9« til: »stk. 10«.

8. I § 46, stk. 9, der bliver stk. 10, ændres »stk. 8, 1. og 2. pkt.« til: »stk. 9, 1. og 2. pkt.«

9. I § 46, stk. 11, 12 og 13, der bliver stk. 12, 13 og 14, ændres »stk. 10« til: »stk. 11«.

10. I § 50, 1. pkt., ændres »§ 46, stk. 2« til: »§ 46, stk. 3«.

11. I § 50 b ændres »af CO2-kvoter eller CO2-kreditter efter § 46, stk. 1, nr. 6« til: »omfattet af § 46, stk. 1, nr. 6-10«.

§ 3

I lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 20. oktober 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, ændres »Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/2013 af 12. juni 2013 om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003«.

2. I § 1, stk. 2, ændres »Rådets forordning nr. 1383/2003« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/2013«.

3. I § 3, stk. 1, ændres »kapitel II« til: »kapitel III«.

4. I § 3, stk. 1, og to steder i § 5, stk. 1, ændres »artikel 9« til: »artikel 17«.

5. I § 4 ændres »artikel 9, stk. 2« til: »artikel 23, stk. 1«.

6. § 5 a ophæves.

7. I § 6 ændres »stk. 1,« til: »nr. 1-7,«.

8. I § 7, stk. 1, ændres »artikel 16« til: »artikel 25«, og »artikel 9« til: »artikel 17 og 19«.

§ 4

I konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 217 af 15. marts 2011, som ændret ved § 1 i lov nr. 429 af 1. maj 2013, foretages følgende ændring:

1. § 96, stk. 2, nr. 7, ophæves.

Nr. 8-17 bliver herefter nr. 7-16.

§ 5

I opkrævningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1127 af 23. september 2013, som ændret ved § 1 i lov nr. 513 af 7. juni 2006 og § 14 i lov nr. 1354 af 21. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 1, 1. pkt., ændres »1-4, 7, 8 og 16« til: »1-4, 7 og 8«.

2. I § 9, stk. 2, 1. pkt., ændres »5, 6, 9-15, 17, 18 og 31« til: »5, 6, 9-17 og 30«.

3. Bilag 1, liste A, nr. 16, ophæves.

Nr. 17-34 bliver herefter nr. 16-33.

§ 6

I selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1082 af 14. november 2012, som ændret bl.a. ved § 10 i lov nr. 433 af 16. maj 2012, § 17 i lov nr. 1354 af 21. december 2012 og § 17 i lov nr. 600 af 12. juni 2013 og senest ved § 2 i lov nr. 1347 af 3. december 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1, nr. 2, ændres »selskaber m.v. omfattet af § 3 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, som ikke er omfattet af nr. 3, 3 a eller 4« til: »registrerede selskaber med begrænset ansvar«.

§ 7

I tinglysningsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 462 af 14. maj 2007, som ændret bl.a. ved lov nr. 295 af 11. april 2011 og senest ved § 2 i lov nr. 519 af 28. maj 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 1, nr. 7, ændres »§ 47 e, stk. 5,« til: »§ 47 g, stk. 1,«, og »§ 47 e, stk. 9« ændres til: »§ 47 g, stk. 5«.

§ 8

I toldloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 867 af 13. september 2005, som ændret bl.a. ved lov nr. 1573 af 20. december 2006 og senest ved lov nr. 1558 af 21. december 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 11 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »tiltrædelse af EU«: »eller i direktiver vedtaget af EU«.

§ 9

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 414 af 11. april 2013, som ændret ved § 16 i lov nr. 513 af 7. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 1, II, A, ændres »560« til: »570«, »800« ændres til: »820«, »1.100« ændres til: »1.120«, »1.370« ændres til: »1.400«, »1.560« ændres til: »1.590«, »1.770« ændres til: »1.800«, og »240« ændres til: »250«.

§ 10

I lov nr. 947 af 20. december 1999 om ændring af toldloven, lov om afgift af spiritus m.m., lov om tobaksafgifter, momsloven, kildeskatteloven og lov om en arbejdsmarkedsfond (Svigbekæmpende foranstaltninger m.v.), som ændret ved § 8 i lov nr. 1059 af 17. december 2002, foretages følgende ændring:

1. § 3, nr. 4-8, ophæves.

§ 11

I lov nr. 1383 af 28. december 2011 om lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love (Afgiftsforhøjelser på chokolade, sukkervarer, is, sodavand, tobak, øl og vin) foretages følgende ændring:

1. I § 7 indsættes som stk. 11-16:

»Stk. 11. Hvis en virksomhed registreret efter tobaksafgiftsloven i perioden fra og med den 31. oktober 2013 til og med den 31. december 2013 køber stempelmærker til mere end 20 pct. flere styk cigaretter og 20 pct. flere kilogram røgtobak, end virksomheden normalt ville gøre i en periode på 62 dage, anses det overskydende køb for foretaget den 1. januar 2014.

Stk. 12. I afgørelsen af, til hvor mange styk cigaretter og kilogram røgtobak en virksomhed normalt ville købe stempelmærker i en periode på 62 dage, jf. stk. 11, tages udgangspunkt i, til hvor mange styk cigaretter og kilogram røgtobak virksomheden i gennemsnit har købt stempelmærker pr. dag i perioden fra og med den 1. januar 2013 til og med den 30. juni 2013. Antallet ganges herefter med 62.

Stk. 13. For virksomheder, som er registreret efter tobaksafgiftsloven efter den 1. januar 2013, men dog senest den 31. marts 2013, tages der i afgørelsen af, til hvor mange styk cigaretter og kilogram røgtobak virksomheden normalt ville købe stempelmærker i en periode på 62 dage, jf. stk. 11, udgangspunkt i, til hvor mange styk cigaretter og kilogram røgtobak virksomheden i gennemsnit har købt stempelmærker pr. dag i perioden fra og med den 1. april 2013 til og med den 30. juni 2013. Herefter anvendes metoden i stk. 12.

Stk. 14. For virksomheder, som er registreret efter tobaksafgiftsloven efter den 31. marts 2013, men dog senest den 30. august 2013, tages der i afgørelsen af, til hvor mange styk cigaretter og kilogram røgtobak virksomheden normalt ville købe stempelmærker i en periode på 62 dage, jf. stk. 11, udgangspunkt i, til hvor mange styk cigaretter og kilogram røgtobak virksomheden i gennemsnit har købt stempelmærker pr. dag i perioden fra og med den 30. august 2013 til og med den 30. september 2013. Herefter anvendes metoden i stk. 12.

Stk. 15. For virksomheder, som er registreret efter tobaksafgiftsloven efter den 30. august 2013, finder stk. 11 ikke anvendelse.

Stk. 16. Virksomheder, der er koncernforbundne, betragtes i stk. 11-15 som en enkelt virksomhed.«

§ 12

I lov nr. 924 af 18. september 2012 om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love (Indeksering af forskellige punktafgifter og de løbende bilafgifter, regulering af tonnageskatten, forhøjelse af udligningsafgiften og forlængelse af afgiftsfritagelsen for brint- og elbiler), som ændret ved § 15 i lov nr. 1353 af 21. december 2012 og § 6 i lov nr. 789 af 28. juni 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 13, stk. 55, II, A, ændres »550« til: »560«, »790« ændres til: »800«, »1.080« ændres til: »1.100«, »1.350« ændres til: »1.370«, »1.530« ændres til: »1.560«, og »1.740« ændres til: »1.770«.

§ 13

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2. § 1 har virkning for udgifter, der afholdes i indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2014 eller senere.

Stk. 3. § 2 har virkning fra den 1. juli 2014.

Stk. 4. § 5 har virkning fra den 16. januar 2014.

Stk. 5. § 6 har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2014 eller senere. Foreninger m.v., der omfattes af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, som følge af nyaffattelsen af denne bestemmelse ved § 8, nr. 1, i lov nr. 254 af 30. marts 2011, men som ikke omfattes af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, som affattet ved denne lovs § 6, kan vælge ikke at være omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, for de pågældende indkomstår. Foreninger m.v., der ønsker at foretage et valg efter 2. pkt., skal meddele dette til told- og skatteforvaltningen. Denne meddelelse kan foretages indtil 1 måned efter told- og skatteforvaltningens seneste frist for at genoptage skatteansættelsen for indkomstår, hvor foreninger m.v. kan foretage et valg, jf. 2. pkt.

Stk. 6. § 11 har virkning fra den 31. oktober 2013.

Givet på Marselisborg Slot, den 26. december 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Jonas Dahl

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2013/43/EU af 22. juli 2013 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en fakultativ og midlertidig anvendelse af ordningen for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig, EU-Tidende 2013, nr. L 201, side 4-6.