Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00573

Resumé

Klager – en person – klagede over, at mange af hans debatindlæg på politiken.dk er blevet slettet. Da debatsider, hvor udefrakommende kan skrive uredigerede debatindlæg, ikke er omfattet af medieansvarsloven, afviser Pressenævnet klagen.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er Pressenævnets opfattelse, at debatsider, hvor udefrakommende kan skrive uredigerede debatindlæg, som udgangspunkt ikke er omfattet af medieansvarsloven, idet der ikke er tale om en redigeret envejskommunikation.

Pressenævnet kan – i forbindelse med en klage over redigeret nyhedsformidling – pålægge redaktøren af et massemedie at offentliggøre Pressenævnets kendelse i et af nævnet nærmere fastlagt omfang, jf. medieansvarslovens § 49. Da der, således som sagen foreligger oplyst, ikke er klaget over redigeret nyhedsformidling (eksempelvis artikler) eller andre forhold, der falder ind under nævnets område, afvises klagen, jf. medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over, at hans debatindlæg skrevet på politiken.dk slettes.

[Klager] har til støtte for klagen bl.a. anført, at politiken.dk har slettet mange af hans debatindlæg. Kun de af hans debatindlæg, som giver et misvisende billede af ham, har politiken.dk ladt stå tilbage. politiken.dk har samtidig ladet en række grove kommentarer til debatindlæggene fra en anden bruger stå tilbage.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er Pressenævnets opfattelse, at debatsider, hvor udefrakommende kan skrive uredigerede debatindlæg, som udgangspunkt ikke er omfattet af medieansvarsloven, idet der ikke er tale om en redigeret envejskommunikation.Pressenævnet kan – i forbindelse med en klage over redigeret nyhedsformidling – pålægge redaktøren af et massemedie at offentliggøre Pressenævnets kendelse i et af nævnet nærmere fastlagt omfang, jf. medieansvarslovens § 49. Da der, således som sagen foreligger oplyst, ikke er klaget over redigeret nyhedsformidling (eksempelvis artikler) eller andre forhold, der falder ind under nævnets område, afvises klagen, jf. medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1.

Afgjort den 18. december 2013