Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

(Ændring af bødesatser)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 17, stk. 4, ændres »denne lov og for overtrædelse af EU-regler vedrørende forhold, der er omfattet af denne lov« til: »stk. 1, nr. 1-4«, og efter »pågældende overtrædelse« indsættes: », og karakteren af den begåede overtrædelse.«

2. I § 17 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Der kan i regler fastsat i medfør af stk. 2 fastsættes, at der ved udmåling af straffen for overtrædelse af forskrifter udstedt i henhold til loven kan lægges vægt på, hvilke økonomiske gevinster der er opnået eller forsøgt opnået ved den pågældende overtrædelse, og karakteren af den begåede overtrædelse.«

§ 2

I lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1050 af 12. november 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 a, stk. 2, ændres »nærmere vilkår for« til: »nærmere vilkår for tilladelser til udlejning m.v., der udstedes efter § 1 a, stk. 1, og«.

2. I § 22, stk. 4, ændres »denne lov og for overtrædelse af EU-regler vedrørende forhold, der er omfattet af denne lov« til: »stk. 1, nr. 1-4«, og efter »pågældende overtrædelse« indsættes: », og karakteren af den begåede overtrædelse.«

3. I § 22 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Der kan i regler fastsat i medfør af stk. 2 fastsættes, at der ved udmåling af straffen for overtrædelse af forskrifter udstedt i henhold til loven kan lægges vægt på, hvilke økonomiske gevinster der er opnået eller forsøgt opnået ved den pågældende overtrædelse, og karakteren af den begåede overtrædelse.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

Givet på Marselisborg Slot, den 26. december 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Pia Olsen Dyhr