Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om film

(Bemyndigelse til at fastsætte regler om kommunalt tilskud til biografvirksomhed)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 563 af 24. juni 2005 og senest ved § 17 i lov nr. 458 af 8. maj 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 18 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om kommunale tilskud, lån og garantier til biografvirksomhed.«

§ 2

Kulturministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Givet på Marselisborg Slot, den 26. december 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Marianne Jelved