Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om visse foranstaltninger imod tyveri fra det kgl. bibliotek

(Udvidelse af visitationsadgang til visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang til samlingerne)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 246 af 8. juni 1978 om visse foranstaltninger imod tyveri fra det kgl. bibliotek foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om visitation på visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang til samlingerne«.

2. § 1 affattes således:

»§ 1. På visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang til samlingerne kan der gennemføres visitation af personer efter bestemmelserne i denne lov.

Stk. 2. Kulturministeren kan efter anmodning fra en kulturarvsinstitution bestemme, at den pågældende kulturarvsinstitution skal omfattes af stk. 1.

Stk. 3. Visitation foretages efter forskrifter, der godkendes af kulturministeren.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

§ 3

Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.

Givet på Marselisborg Slot, den 26. december 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Marianne Jelved