Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser og lov om Danmarks Evalueringsinstitut og om ophævelse af lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog

(Ændringer som følge af ny pædagoguddannelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 215 af 27. februar 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 49, stk. 4, 1. pkt., udgår », og af § 16 i lov nr. 315 af 19. april 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog«.

§ 2

I lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 1073 af 15. september 2010, som ændret ved § 3 i lov nr. 1235 af 18. december 2012, foretages følgende ændring:

1. Bilag 1, nr. 3, ophæves.

Nr. 4-27 bliver herefter nr. 3-26.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2014.

Stk. 2. Lov nr. 315 af 19. april 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ophæves.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler for studerende, der er begyndt på uddannelsen til professionsbachelor som pædagog før den 1. juni 2014, om gennemførelse af uddannelsen.

Givet på Amalienborg, den 14. januar 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Morten Østergaard