Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om afgørelse i sager om aktindsigt efter forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen og klage over sagsbehandlingstiden i sådanne aktindsigtssager på Fødevareministeriets område

I medfør af § 16, stk. 5, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012, som ændret ved lov nr. 638 af 12. juni 2013, og § 37, stk. 4, og § 39, stk. 4, i lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen, og efter forhandling med justitsministeren, fastsættes:

§ 1. Afgørelser om aktindsigt truffet af NaturErhvervstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Madkulturen, private organisationer og fonde, hvor der i den afgørelsessag, der er søgt aktindsigt i, er klageadgang til Fødevareministeriets Klagecenter, og hvor klagecentrets afgørelse er endelig, kan indbringes for klagecentret, jf. dog § 2. Det samme gælder for klage over sagsbehandlingstiden i sådanne aktindsigtssager.

Stk. 2. Afgørelser om aktindsigt truffet af NaturErhvervstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Madkulturen, private organisationer og fonde, hvor der i den afgørelsessag, der er søgt aktindsigt i, er klageadgang til Fødevareministeriets Klagecenter, og hvor klagecentrets afgørelse kan påklages til ministeren, kan indbringes for klagecentret, jf. dog § 2. Klagecentrets afgørelser i aktindsigtssagerne kan indbringes for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Det samme gælder for klage over sagsbehandlingstiden i sådanne aktindsigtssager.

Stk. 3. Afgørelser om aktindsigt truffet af NaturErhvervstyrelsen som 1. instans, hvor der i den afgørelsessag, der er søgt aktindsigt i, er klageadgang til styrelsen, kan indbringes for Fødevareministeriets Klagecenter. Det samme gælder for klage over sagsbehandlingstiden i sådanne aktindsigtssager.

Stk. 4. Afgørelser om aktindsigt truffet af NaturErhvervstyrelsen som 2. instans, hvor der i den afgørelsessag, der er søgt aktindsigt i, er klageadgang til styrelsen, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Det samme gælder for klage over sagsbehandlingstiden i sådanne aktindsigtssager.

Stk. 5. Afgørelser om aktindsigt i sager, hvor der ikke er eller vil blive truffet afgørelse af NaturErhvervstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Madkulturen, private organisationer og fonde i den sag, der er søgt aktindsigt i, kan indbringes for Fødevareministeriets Klagecenter, jf. dog § 2. Det samme gælder for klage over sagsbehandlingstiden i sådanne aktindsigtssager.

§ 2. Afgørelser om aktindsigt truffet af NaturErhvervstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Madkulturen, private organisationer og fonde om administrative, økonomiske og personalemæssige forhold, jf. § 1, stk. 1, 2 og 5, og klage over sagsbehandlingstiden i sådanne aktindsigtssager, kan indbringes for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

§ 3. Afgørelser om aktindsigt truffet af Fødevareministeriets Klagecenter som 1. instans og klage over sagsbehandlingstiden i sådanne aktindsigtssager kan indbringes for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Stk. 2. Afgørelser om aktindsigt truffet af Fødevareministeriets Klagecenter som 2. instans og klage over sagsbehandlingstiden i sådanne aktindsigtssager dog bortset fra de i § 1, stk. 2, nævnte afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. januar 2014.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 15. januar 2014

Dan Jørgensen

/ Birgitte Thiesen