Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Orienteringsskrivelse om ændringer i bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Til samtlige kommunalbestyrelser

Der er med ikrafttræden den 1. januar 2014 udstedt en ny bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom - bekendtgørelse nr. 1548 af 16. december 2013, som afløser bekendtgørelse nr. 649 af 25. juni 2012.

Den nye bekendtgørelse indeholder en ændring, hvorved der skabes hjemmel til, at kommunen og den, der modtager hjælp til dækning af merudgifter efter servicelovens § 41, kan aftale, at visse ydelser skal afregnes direkte af kommunen med en leverandør i stedet for, at ydelsen udbetales som et kontant beløb til ydelsesmodtageren. Hidtil har der alene været hjemmel til at udbetale merudgiftsydelsen som et kontant beløb til ydelsesmodtageren.

I det følgende beskrives indholdet i ændringen nærmere.

I bekendtgørelsens § 4 er der tilføjet to nye stykker. I § 4, stk. 2, fastslås, at hjælp til dækning af merudgifter som udgangspunkt ydes som et kontant tilskud. Kommunen og ydelsesmodtageren kan dog aftale, at visse ydelser skal afregnes direkte af kommunen med leverandøren. § 4, stk. 3, fastslår, at den kontante del af ydelsen udbetales i månedlige rater, og at beløb, som afregnes direkte af kommunen med en leverandør, modregnes i det månedlige tilskud.

Der er ikke i bekendtgørelsen foretaget nogen opremsning af, for hvilke ydelser der kan indgås aftale om afregning direkte af kommunen med en leverandør, idet det må bero på en konkret vurdering fra sag til sag, hvorvidt en aftale om direkte afregning af en bestemt ydelse vil være hensigtsmæssig. Som eksempler på ydelser, hvor der med fordel vurderes at kunne indgås aftale om direkte afregning af kommunen med en leverandør, kan nævnes medicinudgifter, taxa-kørsel, bleer m.v.

Hvis der ikke indgås aftale om, at en ydelse skal afregnes direkte af kommunen med en leverandør, skal ydelsen i lighed med hidtil gældende regler udbetales som et kontant beløb til ydelsesmodtageren. Det beløb, der skal udbetales, skal fastsættes ud fra de sandsynliggjorte merudgifter, som den enkelte familie har. Der vil derfor ikke kunne udbetales et beløb til den enkelte familie til dækning af merudgifter til f.eks. taxa-kørsel svarende til den pris, som kommunen kunne have fået den samme taxa-kørsel for, hvis der var sket direkte afregning mellem kommunen og leverandøren.

Afslutningsvis bemærkes, at hjælp til dækning af merudgifter som udgangspunkt ydes som et kontant tilskud. Dette indebærer, at hvis kommunen og ydelsesmodtageren ikke har indgået aftale om afregning af visse ydelser direkte mellem kommunen og en leverandør, skal hele merudgiftsydelsen udbetales som et kontant beløb til ydelsesmodtageren. En praksis, hvorefter kommunen afregner direkte med en leverandør, medmindre andet er aftalt, vil derfor ikke være i overensstemmelse med regelsættet.

Den nye bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom kan ses på www.lovtidene.dk.

Social-, Børne- og Integrationsministeriet, den 7. januar 2014

Med venlig hilsen
Hanne Stig Andersen