Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Afsnit I Indledende bestemmelser
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområder
Afsnit II Tilskud gennem ansøgningsrunder under Grøn Omstillingsfond, hvor virksomheder og andre kan søge inden for på forhånd fastlagte ansøgningstemaer
Kapitel 2 Ansøgningsrunder
Afsnit III Ansøgning om støtte under program for grøn industrisymbiose i regi af Grøn Omstillingsfond
Kapitel 3 Program for grøn industrisymbiose
Afsnit IV Generelle tilskudsbetingelser samt administrative bestemmelser
Kapitel 4 Afslag, tilsagn og tilskud
Kapitel 5 Administrative bestemmelser og ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond

I medfør af § 3, stk. 1 og 2, samt § 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012, fastsættes:

Afsnit I

Indledende bestemmelser

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområder

§ 1. Efter denne bekendtgørelse ydes støtte til projekter i form af tilskud. Tilskuddene udmøntes dels på baggrund af ansøgningsrunder til Grøn Omstillingsfond, hvor virksomheder og andre kan søge inden for på forhånd fastlagte ansøgningstemaer, dels som en del af program for grøn industrisymbiose, der ligeledes er en indsats under Grøn Omstillingsfond.

Stk. 2. Bekendtgørelsens afsnit 2 finder anvendelse i forbindelse med Erhvervsstyrelsens tildeling af tilskud gennem ansøgningsrunder under Grøn Omstillingsfond, hvor virksomheder og andre kan søge inden for på forhånd fastlagte ansøgningstemaer.

Stk. 3. Bekendtgørelsens afsnit 3 finder anvendelse i forbindelse med Erhvervsstyrelsens tildeling af tilskud i program for grøn industrisymbiose.

Stk. 4. Bekendtgørelsens afsnit 4 finder anvendelse i forbindelse med Erhvervsstyrelsens tildeling af tilskud gennem ansøgningsrunder såvel som tildeling af tilskud i program for grøn industrisymbiose.

Afsnit II

Tilskud gennem ansøgningsrunder under Grøn Omstillingsfond, hvor virksomheder og andre kan søge inden for på forhånd fastlagte ansøgningstemaer

Kapitel 2

Ansøgningsrunder

Det rådgivende udvalgs nedsættelse og rolle

§ 2. Erhvervs- og vækstministeren nedsætter et rådgivende udvalg. Udvalget skal bistå ved behandling af ansøgninger om tilskud til gennemførelse af projekter, som Grøn Omstillingsfond modtager gennem ansøgningsrunder inden for på forhånd fastlagte ansøgningstemaer.

Stk. 2. Det rådgivende udvalg består af otte medlemmer inklusiv en formand. Det rådgivende udvalgs medlemmer skal have indsigt i ressourceeffektivitet, grøn omstilling og forretningsudvikling.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen sekretariatsbetjener det rådgivende udvalg.

Ansøgning om støtte

§ 3. Ansøgning om støtte kan indgives af den projektholder, der er ansvarlig for projektets gennemførelse og økonomi. Ved projektholder forstås den juridiske person, der er ansvarlig for projektets gennemførelse og økonomi.

§ 4. Ansøgning om støtte skal foretages digitalt inden for nærmere fastsatte frister.

§ 5. Ansøgningen skal indeholde:

1) Oplysninger om projektholder og eventuelle samarbejdspartnere og projekt- og regnskabsansvarlige personer. Ved samarbejdspartner forstås deltagere i projektet, som selv bidrager økonomisk til projektet og/eller modtager direkte tilskud fra fonden.

2) En beskrivelse af projektets formål, effektmål, indhold, tidsplan mv.

3) Projektets budget, efter nærmere anvisning fra Erhvervsstyrelsen.

4) Oplysninger, som er nødvendige for at vurdere projektet i forhold til EU’s statsstøtteregler.

5) Oplysninger om størrelsen på eventuel anden finansiering, herunder anden offentlig finansiering, som indgår i projektet, og hvorfra denne stammer.

6) Sandsynliggørelse af, at projektet har den nødvendige likviditet og kan rejse den nødvendige medfinansiering.

Tildeling af støtte

§ 6. Det rådgivende udvalg vurderer og prioriterer ansøgningerne om tilskud på baggrund af tildelingskriterierne, jf. § 9, og afgiver indstilling til Erhvervsstyrelsen om anvendelse af tilskud på baggrund af ansøgningsrunder til Grøn Omstillingsfond inden for på forhånd fastlagte ansøgningstemaer.

§ 7. Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse i sager om tilskud gennem ansøgningsrunder under fonden på baggrund af det rådgivende udvalgs indstilling.

§ 8. Ved tildeling af støtte til projekter gennem ansøgningsrunder foretages en samlet vurdering af ansøgningerne på baggrund af nedenstående kriterier. Projekter kan få afslag ved ikke i tilstrækkelig grad at leve op til et enkelt kriterium.

1) Nyhedsværdi.

2) Kompetencer og relevant samarbejdskreds.

3) Udviklings- og beskæftigelseseffekter.

4) Miljøeffekt.

5) Tilskyndelseseffekt.

Støtteberettigede projektomkostninger

§ 9. Projekterne skal administreres i overensstemmelse med principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning. Alene projektrelevante faktisk bogførte, godkendte og betalte omkostninger er støtteberettigede. Indirekte omkostninger kan medtages som projektomkostning efter nærmere anvisning fra Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2. Følgende omkostninger er ikke støtteberettigede:

1) Refunderbar moms.

2) Omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning om støtte.

3) Udgifter forbundet med én samarbejdsparts betaling til en anden samarbejdspart i samme projekt.

Løbende rapportering om status

§ 10. Projektholder skal halvårligt sende en statusrapport til Erhvervsstyrelsen efter nærmere anvisning. Styrelsen kan beslutte, at statusrapporten alene skal indsendes én gang om året.

Stk. 2. Statusrapporten skal indeholde:

1) Status for projektets gennemførelse i den pågældende periode samt angivelse af, hvordan projektet gennemføres i henhold til det accepterede tilsagn.

2) Status på projektets økonomi, herunder:

a) en specificeret regnskabsoversigt for de faktiske bogførte, godkendte og betalte støtteberettigede projektomkostninger i den pågældende periode, som er i overensstemmelse med det godkendte budgets specifikationer, og

b) en anmodning om udbetaling af tilskud fra fonden.

Stk. 3. Regnskabsoversigt i statusrapporter med anmodning om udbetaling af 500.000 kr. eller derover skal revideres efter bestemmelserne i den revisionsinstruks, der sendes sammen med tilsagnet til projektholder.

Stk. 4. Regnskabsoversigten i statusrapporter med anmodning om udbetaling af 500.000 kr. eller derover fra projektholdere, der er offentlige institutioner, som er omfattet af Rigsrevisionens revisionskompetence, vedlægges alene en erklæring fra projektholders ledelse.

Stk. 5. I erklæringen, jf. stk. 4, skal angives:

1) om regnskabsoversigten er rigtig, dvs. uden væsentlige fejl og mangler,

2) om støttebetingelserne er opfyldt,

3) om støtten er anvendt til formålet,

4) om projektholder og samarbejdspartnere har udvist sparsommelighed,

5) om de oplysninger, som projektholder og samarbejdspartnere har meddelt Erhvervsstyrelsen om opfyldelsen af målene og resultatkravene, er dokumenterede og

6) om projektholders ledelse opretholder de administrative forretningsgange, der er nødvendige for en dokumenteret og pålidelig opfyldelse af tilsagnsvilkårenes regnskabs- og rapporteringskrav.

Stk. 6. Erhvervsstyrelsen kan anmode projektholder og samarbejdspartnere om supplerende oplysninger om projektets forløb og kræve samtlige regnskabsbilag indsendt til gennemsyn.

Afslutning af projekter

§ 11. Til brug for en vurdering af aktiviteterne samt effekten af de støttede foranstaltninger skal projektholder ved afslutningen af projektet afgive en slutrapport til Erhvervsstyrelsen om forløbet sammenholdt med de oprindelige målsætninger efter anvisning fra styrelsen. Slutrapporten skal dokumentere, at projektet er gennemført i henhold til det accepterede tilsagn og være styrelsen i hænde senest tre måneder efter afslutningen af projektet.

Stk. 2. Senest tre måneder efter afslutningen af projektet skal projektholder fremsende et underskrevet, samlet, afsluttende regnskab for projektet til Erhvervsstyrelsen. Regnskabet skal være revideret efter bestemmelserne i den revisionsinstruks, der sendes sammen med tilsagn til projektholder.

Stk. 3. Det afsluttende regnskab fra projektholdere, der er offentlige institutioner, som er omfattet af Rigsrevisionens revisionskompetence, vedlægges alene en erklæring fra projektholders ledelse.

Stk. 4. I erklæringen nævnt i stk. 3 skal angives:

1) om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler,

2) om støttebetingelserne er opfyldt,

3) om støtten er anvendt til formålet,

4) om projektholder og samarbejdspartnere har udvist sparsommelighed,

5) om de oplysninger, som projektholder og samarbejdspartnere har meddelt Erhvervsstyrelsen om opfyldelsen af målene og resultatkravene, er dokumenterede og

6) om projektholders ledelse har opretholdt de administrative forretningsgange, der er nødvendige for en dokumenteret og pålidelig opfyldelse af tilsagnsvilkårenes regnskabs- og rapporteringskrav.

Stk. 5. Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde efter konkret vurdering beslutte, at slutrapporten og det afsluttende regnskab indsendes på et senere tidspunkt end anført i stk. 2.

Stk. 6. Projektholder og samarbejdspartnere er forpligtede til i rimeligt omfang at medvirke i forbindelse med Erhvervsstyrelsens formidlingsarbejde omkring Grøn Omstillingsfond, samt i forbindelse med opsamling af erfaringer og resultater af de gennemførte projekter, fx gennem deltagelse i spørgeskemaundersøgelse eller interview i løbet af projektperioden.

§ 12. Endelig afregning af støtte sker efter Erhvervsstyrelsens godkendelse af slutrapporten og det afsluttende regnskab.

§ 13. Såfremt et projekt afbrydes af grunde, som ikke kan tilskrives projektholder eller samarbejdspartnere, aflægges regnskab for projektets godkendte støtteberettigede omkostninger i den gennemførte del af projektet, hvorefter Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt der skal ske udbetaling af tilskud og størrelsen heraf.

Aftale om fordeling af immaterielle rettigheder

§ 14. For opnåelse af tilsagn skal indgås en aftale om fordeling af immaterielle rettigheder, der opstår som led i projektgennemførelsen, såfremt projektet gennemføres af private og offentlige parter i fællesskab.

Afsnit III

Ansøgning om støtte under program for grøn industrisymbiose i regi af Grøn Omstillingsfond

Kapitel 3

Program for grøn industrisymbiose

Ansøgning om støtte

§ 15. Ansøgning om støtte kan indgives af den projektholder, der er ansvarlig for projektets gennemførelse og økonomi. Ved projektholder forstås den juridiske person, der er ansvarlig for projektets gennemførelse og økonomi.

§ 16. Ansøgning om støtte skal foretages digitalt.

§ 17. Ansøgningen skal indeholde:

1) Oplysninger om projektholder og eventuelle samarbejdspartnere og projekt- og regnskabsansvarlige personer. Ved samarbejdspartner forstås en deltager i projektet, som forventes at indgå i værdikæden for den påtænkte industrisymbiose, medvirker til udarbejdelsen af den fælles handlingsplan og evt. får del i tilskuddet.

2) En beskrivelse af projektets formål, indhold, effekter, tidsplan mv.

3) Kopi af projektets handlingsplan.

4) Oplysninger, som er nødvendige for at vurdere projektet i forhold til EU’s statsstøtteregler, efter nærmere anvisning fra Erhvervsstyrelsen.

Tildeling af støtte

§ 18. Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse i sager om tilskud.

§ 19. Ved tildeling af støtte til projekter foretages en samlet vurdering af ansøgningerne på baggrund af nedenstående kriterier. Projekter kan få afslag ved ikke i tilstrækkelig grad at leve op til et enkelt kriterium.

1) Effekt på konkurrenceevne.

2) Miljøeffekt.

3) Tilskyndelseseffekt.

4) Relevant samarbejdskreds.

Støtteberettigede projektomkostninger

§ 20. Projekterne skal administreres i overensstemmelse med principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning. Alene projektrelevante faktisk bogførte, godkendte og betalte omkostninger er støtteberettigede.

Stk. 2. Følgende omkostninger er ikke støtteberettigede:

1) Refunderbar moms.

2) Omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning om støtte.

3) Udgifter forbundet med én samarbejdsparts betaling til en anden samarbejdspart i samme projekt.

Afslutning af projekter

§ 21. Til brug for en vurdering af aktiviteterne samt effekten af de støttede foranstaltninger skal projektholder ved afslutningen af projektet afgive en slutrapport til Erhvervsstyrelsen om forløbet sammenholdt med de oprindelige målsætninger efter anvisning fra styrelsen. Slutrapporten skal dokumentere, at projektet er gennemført i henhold til det accepterede tilsagn og være styrelsen i hænde senest en måned efter afslutningen af projektet.

Stk. 2. Senest en måned efter afslutningen af projektet skal projektholder fremsende en underskrevet samlet afsluttende betalingsanmodning for projektet til Erhvervsstyrelsen. Betalingsanmodningen skal vedlægges dokumentation for faktisk afholdte udgifter, fx specificeret faktura.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde efter konkret vurdering beslutte, at slutrapporten og betalingsanmodningen med tilhørende dokumentation skal indsendes på et senere tidspunkt end anført i punkt 1.

Stk. 4. Projektholder og samarbejdspartnere er forpligtede til i rimeligt omfang at medvirke i forbindelse med Erhvervsstyrelsens formidlingsarbejde omkring Grøn Omstillingsfond, samt i forbindelse med opsamling af erfaringer og resultater af de gennemførte projekter, fx ved at deltage i spørgeskemaundersøgelse eller interview i løbet af projektperioden.

§ 22. Endelig afregning af støtte sker efter Erhvervsstyrelsens godkendelse af slutrapporten og betalingsanmodningen med tilhørende dokumentation.

§ 23. Såfremt et projekt afbrydes af grunde, som ikke kan tilskrives projektholder eller samarbejdspartnere, aflægges dokumentation for projektets godkendte støtteberettigede omkostninger i den gennemførte del af projektet, hvorefter Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt der skal ske udbetaling af tilskud og størrelsen heraf.

Afsnit IV

Generelle tilskudsbetingelser samt administrative bestemmelser

Kapitel 4

Afslag, tilsagn og tilskud

Afslag og tilsagn

§ 24. Erhvervsstyrelsen meddeler ansøgeren tilsagn eller afslag på ansøgningen. Tilsagn kan ledsages af særlige vilkår for tilsagnet.

Stk. 2. Projektholder og eventuelle samarbejdspartnere, der får et tilsagn, skal underskrive en accept af tilsagnet og vilkårene forbundet med tilsagnet. Den underskrevne accept skal sendes til Erhvervsstyrelsen. Tilsagnet kan bortfalde, hvis styrelsen ikke har modtaget accepten inden den i tilsagnet fastsatte frist.

Stk. 4. I tilsagnsskrivelsen angives bl.a. den maksimale størrelse af tilskud, bevillingsperioden samt frister for indsendelse af slutrapport. Tilsagnsskrivelsen kan endvidere indeholde vilkår om bortfald af tilskud. Herudover kan tilsagnsskrivelsen indeholde krav til videregivelse af relevante evalueringsdata om projekterne samt krav om deltagelse i forbindelse med evaluering af Grøn Omstillingsfond. Tilsagnet kan betinges af yderligere krav.

§ 25. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte krav om projektbudgettets størrelse, herunder grænser for minimum og maksimum beløb.

§ 26. Tilskudssatser samt krav om medfinansieringens størrelse fastsættes af Erhvervsstyrelsen.

Udbetaling af tilskud

§ 27. Udbetaling af støtte i form af tilskud kan ske, når en indsendt status- eller slutrapport for projektet er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen vil, efter nærmere anvisning, kunne forlange, at tilsagnsskrivelser, statusrapporter, redegørelser, regnskabsmateriale, slutrapport, afsluttende regnskab og evalueringsoplysninger mv. overføres til styrelsen gennem it-systemer, der muliggør elektronisk overførsel af data.

Stk. 3. Udbetalingen modsvarer de faktiske bogførte, godkendte og betalte støtteberettigede omkostninger. Efter nærmere anvisning fra Erhvervsstyrelsen kan tilskud til direkte lønomkostninger ydes ud fra en på forhånd fastsat sats.

Stk. 4. Støtte i form af tilskud udbetales som udgangspunkt til projektholders konto i et pengeinstitut.

§ 28. I helt særlige tilfælde og efter anmodning fra projektholder kan støtte udbetales med anden termin end halvårligt. Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse herom, herunder hvilke oplysninger der jf. § 27 skal afgives som grundlag for udbetalingen.

§ 29. Erhvervsstyrelsen tilbageholder 15 procent af støtten i form af tilskud, indtil der foreligger afsluttende regnskab og rapportering.

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

§ 30. Projektholder skal straks underrette Erhvervsstyrelsen, hvis der sker væsentlige ændringer i de forudsætninger, der lå til grund for tilsagnet om støtte, eller hvis de vilkår, hvorpå støtten er givet, ikke vil kunne overholdes.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt ændringerne i projektet er så væsentlige, at tilsagn om støtte helt eller delvist skal tilbagekaldes, at der skal indgives en ny ansøgning, eller at projektet kan fortsætte med eller uden ændringer.

§ 31. Projektholder kan på ethvert tidspunkt i projektperioden anmode Erhvervsstyrelsen om, at projektholders tilsagn skal bortfalde helt eller delvist for den resterende projektperiode. Styrelsen afgør i denne forbindelse, om allerede udbetalt tilskud skal tilbagebetales helt eller delvist.

§ 32. Erhvervsstyrelsen kan i en periode på indtil 3 år fra udbetalingen kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvist, såfremt det projekt, der har modtaget tilskud, viser sig at generere en væsentlig højere indtjening end forventet for tilskudsmodtageren på ansøgningstidspunktet.

Stk. 2. Ved væsentlig højere indtjening forstås en realiseret overskudsgrad, der indtil 3 år fra udbetalingen overstiger den forventede overskudsgrad med mere end 25 pct. (fx svarende til en overskudsgrad på mere end 12,5 pct. i forhold til en forventet overskudsgrad på 10 pct.). Erhvervsstyrelsen kan fastsætte en højere minimumsgrænse.

Stk. 3. Ved overskudsgrad forstås den andel, som indtjeningen, jf. stk. 4, udgør af nettoomsætningen. Overskudsgraden skal opgøres årligt efter nærmere anvisning fra Erhvervsstyrelsen.

Stk. 4. Ved den i stk. 2 nævnte indtjening forstås nettoomsætning, inklusiv indtægter oppebåret ved salg eller udnyttelse af licenser og know-how udviklet under projektet, fratrukket direkte omsætningsrelaterede omkostninger. De direkte omsætningsrelaterede omkostninger omfatter ikke afskrivninger og finansielle poster.

Stk. 5. Tilskud tilbagebetales med tillæg af renter, hvis ikke fonden har modtaget tilbagebetalingsbeløbet senest 30 dage efter, at krav om tilbagebetaling er fremsat over for tilskudsmodtager.

Stk. 6. Rentetillæg beregnes med en rentesats, der svarer til diskontoen plus et tillæg på 2 pct.

Stk. 7. Tilbagebetalingskravet kan ikke overstige det udbetalte tilskud til den enkelte tilskudsmodtager tillagt eventuelle pålagte renter, jf. stk. 5.

§ 33. Erhvervsstyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagn om støtte helt eller delvist bortfalder eller kræve et allerede udbetalt tilskud helt eller delvist tilbagebetalt, hvis:

1) ansøgere har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen,

2) betingelserne for at yde tilsagn ikke længere er til stede, herunder hvis projektholder eller samarbejdspartnere groft har forsømt deres forpligtigelser med hensyn til forsvarlig gennemførelse af projektet, eller ved alvorlige overskridelser af projektets tids- og milepælsplan,

3) der i øvrigt mod bedre vidende uberettiget er modtaget støtte,

4) der ikke er indsendt statusrapporter, herunder slutrapport eller afsluttende regnskab rettidigt,

5) vilkårene i det accepterede tilsagn ikke er overholdt, eller

6) forudsætningerne for tilsagn om støtte er væsentligt ændrede, herunder eksempelvis ved en virksomheds ophør, konkurs, afhændelse, eller hvis der foretages udlæg eller arrest hos projektholder eller samarbejdspartnere.

Kapitel 5

Administrative bestemmelser og ikrafttræden

§ 34. Projektholder og eventuelle samarbejdspartnere er forpligtet til efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen at afgive enhver oplysning, der har betydning for tilsagn, udbetaling af støtte og styrelsens kontrol med, at de fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan udstede dokumenter, herunder afgørelser om tildeling af midler fra fonden, der er signeret digitalt og med maskinelt gengivet underskrift, men uden personlig underskrift, således at sådanne dokumenter i retlig henseende sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 3. Der vil blive gennemført en evaluering af fonden i 2016.

§ 35. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 170 af 21. februar 2013 om støtte under Grøn Omstillingsfond.

Erhvervsstyrelsen, den 23. januar 2014

Betina Hagerup

/ Andrew Hjuler Crichton