Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Offererstatningsloven § 1 – nævnets stillingtagen til, om skaden skyldes en straffelovsovertrædelse, nævnets j.nr. 10-520-17526

Skadevolder, som opfattede sig selv som åndemaner, havde gennem længere tid overbevist ansøger om, at hun var besat af ånder, der var skyld i sygdom, og som ville gøre hende sindssyg. Han overbeviste hende om, at han kunne uddrive ånderne, hvis han på 2 timer udførte 2 vaginale og 4 anale samlejer med hende. Det gjorde han herefter, uden at hun gjorde modstand.

Retten lagde til grund, at skadevolder havde opfattet sig selv som åndemaner eller lignende og havde virket som sådan. Som følge heraf og under henvisning til forløbet op til samlejerne og tiltaltes psykiske forhold, fandt retten det ikke godtgjort, at skadevolder havde haft den fornødne tilregnelse, hvorfor han blev frifundet.

Da ansøger efter rettens bevisvurdering således ikke havde været udsat for en straffelovsovertrædelse, afslog nævnet ansøgningen om erstatning.

Redaktionel note
  • Er offentliggjort i nævnets årsberetning for 2011