Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller

I medfør af § 3, stk. 1, i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, fastsættes:

Formål og afgrænsning

§ 1. Denne bekendtgørelse regulerer planlægningen for opstilling af vindmøller med henblik på at fremme en bæredygtig udbygning med vindmøller, hvor der tages omfattende hensyn til ikke alene muligheden for at udnytte vindressourcen, men også til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier samt til de jordbrugsmæssige interesser.

Planlægning for og placering af vindmøller

§ 2. Der må kun opstilles vindmøller inden for områder, der er udpeget hertil i kommuneplanens retningslinjer, jf. planlovens § 11a, stk. 1, nr. 5.

Stk. 2. Der må kun fastsættes retningslinjer i kommuneplanen jf. § 11 a, stk. 1, nr. 5 for områder til opstilling af vindmøller med en totalhøjde på 150 m. eller derover, hvis vindmøllerne er til forsøgsformål. Ved vindmøller til forsøgsformål forstås:

1) Serie 0-møller.

2) Vindmøller, der er prototypecertificeret.

3) Vindmøller, der er ombygget til brug for forsøg i henhold til bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning af vindmøller i Danmark.

Stk. 3. Der må ikke gives tilladelse efter planloven til vindmøller nærmere nabobeboelse end fire gange møllens totalhøjde.

Stk. 4. Der må ikke fastsættes retningslinjer med generelle bestemmelser i kommuneplanen, jf. § 11 a, stk. 1, nr. 5, der øger det afstandskrav til nabobeboelse, som følger af bestemmelsen i stk. 3, eller fastsættes retningslinjer med generelle bestemmelser om vindmøllers totalhøjde.

Stk. 5. Vindmøller opstillet i grupper skal opstilles i et i forhold til landskabet let opfatteligt geometrisk mønster.

Stk. 6. Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde godkende, at § 2, stk. 5, fraviges for forsøgsmøller.

Stk. 7. Ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte vindmøller, skal redegørelsen for planforslaget, jf. planlovens § 11 e, belyse anlæggenes påvirkning af landskabet, herunder oplyse, hvorfor påvirkningen anses for ubetænkelig.

Stk. 8. Afstandskravet i stk. 3 gælder ikke for vindmølleejerens beboelse.

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1, 2, 3 og 7 gælder ikke for husstandsmøller med en totalhøjde på op til 25 m, der opstilles i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygningsanlæg.

§ 3. Når kommunalbestyrelsen i kommuneplanen fastsætter retningslinjer, jf. planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 5, for beliggenheden af ét eller flere områder til opstilling af vindmøller, skal områdets eller områdernes størrelse være tilpasset den påtænkte vindmøllegruppe eller enkeltstående vindmølle.

Stk. 2. Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning, jf. planlovens § 11 b, stk. 1, nr. 8, for vindmølleområder skal indeholde bestemmelser om møllernes forventede maksimale antal og totalhøjde.

§ 4. En lokalplan for et vindmølleområde, jf. planlovens § 15, skal indeholde bestemmelser om møllernes præcise placering, antal, mindste og største totalhøjde samt udformning.

Ikrafttræden mv.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Miljøministeriets cirkulære af 22. maj 2009 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller ophæves.

Stk. 3. Forslag til planer, der er offentliggjort inden bekendtgørelsens ikrafttræden, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 4. Ansøgninger om tilladelse efter § 35, stk. 1, der er indgivet til kommunalbestyrelsen inden bekendtgørelsens ikrafttræden, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

Miljøministeriet, den 10. december 2014

Kirsten Brosbøl

/ Oluf Engberg