Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 9 af 10. januar 2013 om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer foretages følgende ændringer:

1. To steder i § 1, stk. 3, og to steder i § 1, stk. 4, indsættes efter »ansvarsforsikring«: »eller stille anden økonomisk sikkerhed.«

2. I § 1, stk. 4, indsættes efter 1. pkt.:

»For sejlads, der udføres af skoler, institutioner eller lignende, der er omfattet af den statslige eller en kommunal selvforsikringsordning, kan erstatningsansvaret dækkes ved en sådan selvforsikringsordning.«

3. I § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Skibe som nævnt i § 1, stk. 3 og 4, er ikke omfattet af kravet om certifikat. Disse skibe skal have en forsikringspolice eller et andet bevis for, at der er tegnet ansvarsforsikring, medmindre der er tale om et skib eller mindre fartøj, hvor erstatningsansvaret kan dækkes ved en statslig eller kommunal selvforsikringsordning efter § 1, stk. 4. Policen eller andet bevis for tegning af ansvarsforsikring skal, når et sådant dokument er påkrævet, opbevares om bord og skal forevises myndighederne på forlangende, jf. dog stk. 3.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2014.

Søfartsstyrelsen, den 21. januar 2014

Birgit Sølling Olsen

/ Jan Gabrielsen