Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (15. januar 2014)

Justitsministeren (Karen Hækkerup):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om fonde og visse foreninger (Forhøjelse af beløbsgrænsen for små fonde, udvidet adgang til uddeling af gaver, indsigt i fonde og foreningers årsregnskaber m.v.)

(Lovforslag nr. L 114).

Lovforslaget har for det første til formål – i lyset af det forslag til lov om erhvervsdrivende fonde, som erhvervs- og vækstministeren agter at fremsætte i denne folketingssamling – at foretage ændringer i fondsloven med henblik på at opretholde paralleliteten i den samlede fondslovgivning, hvor dette fortsat skønnes hensigtsmæssigt.

Lovforslaget indeholder i den forbindelse bl.a. nye regler, der skærper kravene til fondsledelsens uafhængighed og justerer kriterierne for udtræden af bestyrelsen og afsættelse af bestyrelsesmedlemmer. Herudover indeholder lovforslaget en række ændringer, hvorved der sker en kodificering af gældende praksis.

Lovforslaget har for det andet til formål at forhøje beløbsgrænsen for, hvornår fonde er undtaget fra loven. Det foreslås således, at fonde med aktiver på under 1 mio. kr. (modsat i dag, hvor grænsen er 250.000 kr.) undtages fra lovens tilsynsregler.

Endvidere indeholder lovforslaget nye regler om fondes mulighed for at uddele beløb, som er tilfaldet fonden som gave.

Herudover har lovforslaget til formål at ændre reglerne for indsigt i fondes årsregnskaber, således at anmodninger herom skal behandles af Civilstyrelsen (som fondsmyndighed) fremfor SKAT. Endvidere lovfæstes fondes og foreningers pligt til at indsende årsregnskaber til myndighederne til brug for myndighedernes behandling af en anmodning om aktindsigt heri.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.