Den fulde tekst
L 112
Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om våben og eksplosivstoffer, lov om politiets virksomhed og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.).
Af justitsministeren (Karen Hækkerup (S)).
Lovf som fremsat 15/1 14
Fremsat skr 15/1 14
1.beh 30/1 14
Betænkning 8/5 14
Lovf optrykt efter 2.beh 13/5 14 Tillæg H
2.beh 13/5 14 F
Tillægsbet 27/5 14
Lovf som vedt 4/6 14
3.beh 4/6 14 F
Lov nr 733 af 25. juni 2014
Ordførere: (1.beh) Karsten Lauritzen (V), Trine Bramsen (S), Peter Skaarup (DF), Pernille Skipper (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Tom Behnke (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Karen Hækkerup).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Formålet med loven er at styrke rammerne for forebyggelse og bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet gennem bedre redskaber for de involverede myndigheder i både den forebyggende og den retshåndhævende fase, gennem skærpede straffe og gennem skærpede regler om fuldbyrdelse af straffe m.v.
Loven indeholder følgende hovedpunkter:
- Strafskærpelser
- Skærpede regler for udgang og prøveløsladelse m.v.
- Bedre værktøjer til de involverede myndigheder
- Styrkelse af den forebyggende indsats
- Styrkelse af exit-indsatsen.
I forbindelse med 3. behandling af lovforslaget blev der vedtaget ændringsforslag, der indebærer en udvidelse af straffelovens § 81 a til også at omfatte simpel vold, ulovlig tvang, frihedsberøvelse, trusler, afpresning og røveri.
Loven træder i kraft den 1. juli 2014.
Afstemning:
Vedtaget
97 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, LA, KF)
8 stemmer imod forslaget (EL)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget