Den fulde tekst
L 113
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand m.v.).
Af justitsministeren (Karen Hækkerup (S)).
Lovf som fremsat 15/1 14
Fremsat skr 15/1 14
1.beh 31/1 14
Betænkning 3/4 14
Lovf optrykt efter 2.beh 10/4 14 Tillæg H
2.beh 10/4 14
Lovf som vedt 22/4 14
3.beh 22/4 14
Lov nr 457 af 14. maj 2014
Ordførere: (1.beh) Karsten Lauritzen (V), Trine Bramsen (S), Kim Christiansen (DF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Henning Hyllested (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Tom Behnke (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Karen Hækkerup).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at gennemføre den del af regeringens strategi mod spiritus- og narkobilisme fra november 2013, der kræver lovgivning. Strategien skærper politiets fokus på personer, der bliver ved med at køre spiritus- eller narkopåvirket.
Loven indebærer, at generhvervelse af førerretten efter frakendelse som følge af spirituskørsel eller kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer m.v. også skal gøres betinget af gennemførelse af et kursus om bl.a. kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer m.v. Desuden udvides færdselslovens konfiskationsordning i sager, hvor der køres i påvirket tilstand.
Derudover indsættes der i færdselsloven en udtrykkelig hjemmel for politiet til at kunne fratage en person kørekortet på stedet (straksfratagelse) i tilfælde, hvor der er mistanke om, at den pågældende har kørt spiritus- eller narkokørsel, og samtidig er risiko for, at den pågældende umiddelbart herefter vil gøre det igen.
Endvidere indebærer loven, at en række bestemmelser om alkolåsordningen ophæves og affattes på ny for at foretage konsekvensændringer heri i lyset af de øvrige dele af loven. Med loven foreslås endelig en lovteknisk ændring af en række af færdselslovens betalingsbestemmelser.
Loven træder i kraft den 1. juli 2014. Dog bemyndiges justitsministeren til at fastsætte tidspunktet for ikrafttrædelsen af lovens § 1, nr. 11, og § 2 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
Afstemning:
Vedtaget
99 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, KF, UFG)
12 stemmer imod forslaget (EL, LA)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget