Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udpegning af medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede organisationer til Danmarks Vækstråd m.v.

I medfør af § 7, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr. 80 af 28. januar 2014, fastsættes:

§ 1. Erhvervs- og vækstministeren udpeger i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling § 7, stk. 2, medlemmer til Danmarks Vækstråd således:

1) formanden og fire medlemmer, udpeges personligt af ministeren, heraf mindst ét medlem med indsigt i de videnstunge brancher,

2) fem medlemmer, som skal være formænd for regionale vækstfora, én fra hver region, udpeges efter indstilling fra de regionale vækstfora,

3) to medlemmer udpeges efter indstilling fra de kommunale parter,

4) et medlem udpeges efter indstilling fra hver af følgende organisationer: DI, Dansk Erhverv, Håndværksrådet samt Landbrug & Fødevarer,

5) et medlem udpeges efter fælles indstilling fra Dansk Byggeri, Tekniq og Danske Arkitektvirksomheder,

6) et medlem udpeges efter fælles indstilling fra Finansrådet, Forsikring & Pension, Realkreditrådet samt Realkreditforeningen,

7) to medlemmer udpeges efter fælles indstilling fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, LO og CO-industri, og

8) et medlem udpeges efter fælles indstilling fra FTF og Akademikerne.

§ 2. Såfremt der inden for de enkelte grupper af indstillingsberettigede organisationer i henhold til § 1, nr. 5-8 ikke kan opnås enighed om en fælles indstilling, kan erhvervs- og vækstministeren anmode de enkelte organisationer om hver at indstille et medlem. Ministeren kan herefter, mellem de indstillede, udpege det antal medlemmer til Danmarks Vækstråd, som de pågældende organisationer er berettigede til, jf. lov om erhvervsfremme og regional udvikling § 7, stk. 1.

§ 3. Suppleanter kan deltage i rådets møder hver gang et medlem har forfald.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 87 af 28. januar 2010 om udpegning af medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede organisationer til Danmarks Vækstråd.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 30. januar 2014

Henrik Sass Larsen

/ Sigmund Lubanski