Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af tillægsprotokol af 20. februar 2008 til FN-konventionen af 19. maj 1956 om fragtaftaler ved international godsbefordring af landevej om det elektroniske fragtbrev (CMR)

Den 28. juni 2013 har Danmark tiltrådt FN’s tillægsprotokol af 20. februar 2008 til konventionen af 19. maj 1956 om fragtaftaler ved international godsbefordring af landevej (CMR) om det elektroniske fragtbrev, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 93 af 21. september 1965, Lovtidende C.

Tillægsprotokollen har følgende ordlyd:

   
Oversættelse
     
ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD (CMR) CONCERNING THE ELECTRONIC CONSIGNMENT NOTE
 
TILLÆGSPROTOKOL TIL KONVENTIONEN OM FRAGTAFTALER VED INTERNATIONAL GODSBEFORDRING AF LANDEVEJ (CMR) OM DET ELEKTRONISKE FRAGTBREV
     
The Parties to this Protocol,
Being Parties to the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR), done at Geneva in 19 May 1956,
 
Parterne i denne protokol,
Som er parter i konventionen om fragtaftaler ved international godsbefordring ad landevej (CMR), som blev underskrevet i Genève den 19. maj 1956,
     
Desirous of supplementing the Convention in order to facilitate the optional making out of the consignment note by means of procedure used for the electronic recording and handling of data,
 
Som ønsker at supplere konventionen med henblik på at lette den valgfri oprettelse af fragtbreve ved hjælp af procedurer til elektronisk registrering og håndtering af data,
     
Have agreed as follows:
 
Er blevet enige om følgende:
     
Article 1
 
Artikel 1
     
Definitions
 
Definitioner
     
For the purposes of this Protocol,
 
I denne protokol forstås ved:
     
"Convention" means the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR);
 
"Konventionen": Konventionen om fragtaftaler ved international godsbefordring ad landevej (CMR);
     
"Electronic communication" means information generated, sent, received or stored by electronic, optical, digital or similar means with the result that the information communicated is accessible so as to be usable for subsequent reference;
 
"Elektronisk kommunikation": Oplysninger, som dannes, sendes, modtages eller lagres med elektroniske, optiske, digitale eller lignende hjælpemidler, med det resultat, at oplysningerne bliver tilgængelige og dermed brugbare på et senere tidspunkt;
     
"Electronic consignment note" means a consignment note issued by electronic communication by the carrier, the sender or any other party interested in the performance of a contract of carriage to which the Convention applies, including particulars logically associated with the electronic communication by attachments or otherwise linked to the electronic communication contemporaneously with or subsequent to its issue, so as to become part of the electronic consignment note;
 
"Elektronisk fragtbrev": Et fragtbrev, der ved hjælp af elektronisk kommunikation oprettes af fragtføreren, afsenderen eller en anden part med interesse i opfyldelsen af en fragtaftale, som er omfattet af konventionen, og hvori der anføres oplysninger, som er logisk tilknyttet den elektroniske kommunikation i form af vedhæftede bilag, eller som på anden vis er knyttet til den elektroniske kommunikation samtidig med eller efter oprettelsen, således at de bliver en del af det elektroniske fragtbrev;
     
"Electronic signature" means data in electronic form which are attached to or logically associated with other electronic data and which serve as a method of authentication.
 
"Elektronisk signatur": Data i elektronisk form, der er vedhæftet eller logisk knyttet til andre elektroniske data og anvendes som en autentifikationsmetode.
     
Article 2
 
Artikel 2
     
Scope and effect of the electronic consignment note
 
Det elektroniske fragtbrevs anvendelsesområde og virkning
     
1. Subject to the provisions of this Protocol, the consignment note referred to in the Convention, as well as any demand, declaration, instruction, request, reservation or other communication relating to the performance of a contract of carriage to which the Convention applies, may be made out by electronic communication.
 
1. Såfremt andet ikke følger af bestemmelserne i denne protokol, kan de i konventionen omtalte fragtbrev og andre krav, erklæringer, instrukser, anmodninger, reservationer eller andre former for meddelelser vedrørende opfyldelsen af en fragtaftale, der er omfattet af konventionen, oprettes ved hjælp af elektronisk kommunikation.
     
2. An electronic consignment note that complies with the provisions of this Protocol shall be considered to be equivalent to the consignment note referred to in the Convention and shall therefore have the same evidentiary value and produce the same effects as that consignment note.
 
2. Et elektronisk fragtbrev, som overholder bestemmelserne i denne protokol, anses for at være sidestillet med det fragtbrev, der er omtalt i konventionen, og har derfor samme bevismæssige værdi og de samme virkninger, som det fragtbrev, der er omtalt i konventionen.
     
Article 3
 
Artikel 3
     
Authentication of the electronic consignment note
 
Autentifikation af det elektroniske fragtbrev
     
1. The electronic consignment note shall be authenticated by the parties to the contract of carriage by means of a reliable electronic signature that ensures its link with the electronic consignment note. The reliability of an electronic signature method is presumed, unless otherwise proved, if the electronic signature:
a) is uniquely linked to the signatory;
b) is capable of identifying the signatory;
c) is created using means that the signatory can maintain under his sole control; and
d) is linked to the data to which it relates in such a manner that any subsequent change of the data is detectable.
 
1. Det elektroniske fragtbrev skal autentificeres af fragtaftalens parter ved hjælp af en pålidelig elektronisk signatur, som giver sikkerhed for, at den er knyttet til det elektroniske fragtbrev. Det antages, med mindre andet er bevist, at anvendelsen af en elektronisk signatur er pålidelig, såfremt:
a) den er entydigt knyttet til underskriveren;
b) den kan identificere underskrivere;
c) den genereres med midler, som underskriveren kan bevare den fulde kontrol med, og
d) den er knyttet til de data, som den vedrører, på en sådan måde, at en hvilken som helst senere ændring af disse data kan opdages.
     
2. The electronic consignment note may also be authenticated by any other electronic authentication method permitted by the law of the country in which the electronic consignment note has been made out.
 
2. Det elektroniske fragtbrev kan også autentificeres ved hjælp af enhver anden form for elektronisk autentifikation.
     
3. The particulars contained in the electronic consignment note shall be accessible to any party entitled thereto.
 
3. Oplysningerne i det elektroniske fragtbrev skal være tilgængelige for alle parter, som er berettiget dertil.
     
Article 4
 
Artikel 4
     
Conditions for the establishment of the electronic consignment note
 
Vilkår for oprettelse af det elektroniske fragtbrev
     
1. The electronic consignment note shall contain the same particulars as the consignment note referred to in the Convention.
 
1. Det elektroniske fragtbrev skal indeholde de samme oplysninger som det i konventionen omtalte fragtbrev.
     
2. The procedure used to issue the electronic consignment note shall ensure the integrity of the particulars contained therein from the time when it was first generated in its final form. There is integrity when the particulars have remained complete and unaltered, apart from any addition or change which arises in the normal course of communication, storage and display.
 
2. Proceduren for oprettelsen af det elektroniske fragtbrev skal sikre de i fragtbrevet indeholdte oplysningers integritet fra det tidspunkt, hvor det elektroniske fragtbrev første gang blev dannet i sin endelige form. Integritet anses for at være til stede, når oplysningerne er forblevet fuldstændige og uændrede, bortset fra eventuelle tilføjelser eller ændringer, som opstår i forbindelse med sædvanlig fremsendelse, lagring og visning.
     
3. The particulars contained in the electronic consignment note may be supplemented or amended in the cases authorized by the Convention.
The procedure used for supplementing or amending the electronic consignment note shall make it possible to detect as such any supplement or amendment to the electronic consignment note and shall preserve the particulars originally contained therein.
 
3. Oplysningerne i det elektroniske fragtbrev kan suppleres eller ændres i de tilfælde, som er tilladt i henhold til konventionen.
Proceduren for tilføjelse til eller ændring af det elektroniske fragtbrev skal sikre, at det er muligt at identificere alle eventuelle tilføjelser til eller ændringer af det elektroniske fragtbrev, og de oplysninger, der oprindeligt var indeholdt deri, skal bevares.
     
Article 5
 
Artikel 5
     
Implementation of the electronic consignment note
 
Implementering af det elektroniske fragtbrev
     
1. The parties interested in the performance of the contract of carriage shall agree on the procedures and their implementation in order to comply with the requirements of this Protocol and the Convention, in particular as regards:
a) The method for the issuance and the delivery of the electronic consignment note to the entitled party;
b) An assurance that the electronic consignment note retains its integrity;
c) The manner in which the party entitled to the rights arising out of the electronic consignment note is able to demonstrate that entitlement;
d) The way in which confirmation is given that delivery to the consignee has been effected;
e) The procedures for supplementing or amending the electronic consignment note; and
f) The procedures for the possible replacement of the electronic consignment note by a consignment note issued by different means.
 
1. De parter, der har en interesse i fragtaftalens opfyldelse, skal være enige om procedurerne og deres implementering med henblik på overholdelse af kravene i denne lov, især med hensyn til følgende:
a) Måden, hvorpå det elektroniske fragtbrev oprettes og leveres til den berettigede part;
b) En garanti for, at det elektroniske fragtbrev bevarer sin integritet;
c) Måden, hvorpå den part, der skal have de rettigheder, der følger af det elektroniske fragtbrev, kan dokumentere sin berettigelse;
d) Måden, hvorpå der afgives en bekræftelse af, at levering til modtageren er foretaget;
e) Procedurerne for tilføjelse af oplysninger og ændring af det elektroniske fragtbrev; samt
f) Procedurerne for en eventuel erstatning af det elektroniske fragtbrev med et fragtbrev, der er udstedt på anden vis.
     
2. The procedures in paragraph 1 must be referred to in the electronic consignment note and shall be readily ascertainable.
 
2. Procedurerne i stk. 1 skal være anført i det elektroniske fragtbrev i lettilgængelig form.
     
Article 6
 
Artikel 6
     
Documents supplementing the electronic consignment note
 
Dokumenter, der supplerer det elektroniske fragtbrev
     
1. The carrier shall hand over to the sender, at the latter’s request, a receipt for the goods and all information necessary for identifying the shipment and for access to the electronic consignment note to which this Protocol refers.
 
1. Efter afsenders anmodning skal fragtføreren til afsenderen aflevere en kvittering for godset samt alle oplysninger, der gør det muligt at identificere forsendelsen og tilgå det elektronisk fragtbrev, som den protokol omhandler.
     
2. The documents referred to in Article 6, paragraph 2 (g) and Article 11 of the Convention may be furnished by the sender to the carrier in the form of an electronic communication if the documents exist in this form and if the parties have agreed to procedures enabling a link to be established between these documents and the electronic consignment note to which this Protocol refers in a manner that assures their integrity.
 
2. Afsenderen kan forsyne fragtføreren med de dokumenter, der er anført i konventionens artikel 6. stk. 2, litra g, og artikel 11, ved hjælp af elektronisk kommunikation, hvis dokumenterne forefindes elektronisk, og hvis parterne er enige om procedurer, der gør det muligt at oprette et link mellem de pågældende dokumenter og det elektroniske fragtbrev, som er omhandlet i denne protokol, på en måde der sikrer deres integritet.
     
FINAL PROVISIONS
 
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER
     
Article 7
 
Artikel 7
     
Signature, ratification, accession
 
Undertegnelse, ratifikation og tiltrædelse
     
1. This Protocol shall be open for signature by States which are signatories to or Parties to the Convention and are either members of the Economic Commission for Europe or have been admitted to the Commission in a consultative capacity under paragraph 8 of the Commission’s terms of reference.
 
1. Denne protokol er åben for undertegnelse af stater, der har undertegnet eller er parter i konventionen, og som enten er medlemmer af Den Økonomiske Kommission for Europa, eller som efter afsnit 8 i kommissionens direktiver kan deltage i kommissionens arbejde som rådgivende.
     
2. This Protocol shall be open for signature at Geneva from 27 to 30 May 2008 inclusive and after this date, at United Nations Headquarters in New York until 30 June 2009 inclusive.
 
2. Denne protokol er åben for undertegnelse i Genève fra den 27. til og med den 30. maj 2008 og derefter i De Forenede Nationers hovedkvarter i New York til og med den 30. juni 2009.
     
3. This Protocol shall be subject to ratification by signatory States and open for accession by non-signatory States, referred to in paragraph 1 of this article, which are Parties to the Convention.
 
3. Denne protokol skal ratificeres af de stater, der har undertegnet den, og være åben for tiltrædelse af de i stk. 1 ovenfor omtalte stater, der ikke har undertegnet protokollen, og som er parter i konventionen.
     
4. Such States as may participate in certain activities of the Economic Commission for Europe in accordance with paragraph 11 of the Commission’s terms of reference and which have acceded to the Convention may become Parties to this Protocol by acceding there to after its entry into force.
 
4. Lande, som efter afsnit 11 i kommissionens direktiver kan deltage i visse af kommissionens arbejder, og som har tiltrådt konventionen, kan blive parter i denne protokol ved at tiltræde den efter dens ikrafttræden.
     
5. Ratification or accession shall be effected by the deposit of an instrument with the Secretary-General of the United Nations.
 
5. Ratifikation eller tiltrædelse sker ved at deponere et instrument hos De Forenede Nationers generalsekretær.
     
6. Any instrument of ratification or accession, deposited after the entry into force of an amendment to this Protocol adopted in accordance with the provisions of Article 13 hereafter, shall be deemed to apply to the Protocol as modified by the amendment.
 
6. Ratifikations- eller tiltrædelsesinstrumenter, der deponeres efter ikrafttræden af en ændring til protokollen, som er vedtaget i henhold til bestemmelserne i artikel 13 nedenfor, anses for at gælde for protokollen, således som den foreligger ændret.
     
Article 8
 
Artikel 8
     
Entry into force
 
Ikrafttræden
     
1. This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after five of the States referred to in article 7, paragraph 3, of this Protocol, have deposited their instruments of ratification or accession.
 
1. Denne protokol træder i kraft på den halvfemsindstyvende dag efter, at fem af de i protokollens artikel 7, stk. 3, nævnte stater har deponeret deres ratifikations- eller tiltrædelsesinstrumenter.
     
2. For any State ratifying or acceding to it after five States have deposited their instruments of ratification or accession, this Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the said State has deposited its instrument of ratification or accession.
 
2. For stater, som ratificerer eller tiltræder konventionen, efter at fem stater har deponeret deres ratifikations- eller tiltrædelsesinstrumenter, træder protokollen i kraft på den halvfemsindstyvende dag efter, at staten har deponeret sit ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument.
     
Article 9
 
Artikel 9
     
Denunciation
 
Opsigelse
     
1. Any Party may denounce this Protocol by so notifying the Secretary-General of the United Nations.
 
1. Enhver part kan opsige denne protokol ved meddelelse til De Forenede Nationers generalsekretær.
     
2. Denunciation shall take effect 12 months after the date of receipt by the Secretary-General of the notification of denunciation.
 
2. En opsigelse træder i kraft tolv måneder efter den dato, hvor generalsekretæren har modtaget meddelelse om opsigelsen.
     
3. Any State which ceases to be Party to the Convention shall on the same date cease to be Party to this Protocol.
 
3. En stat, der ophører med at være part i konventionen, ophører samtidig med at være part i denne protokol.
     
Article 10
 
Artikel 10
     
Termination
 
Ophør
     
If, after the entry into force of this Protocol, the number of Parties is reduced, as a result of denunciations, to less than five, this Protocol shall cease to be in force from the date on which the last of such denunciations takes effect. It shall also cease to be in force from the date on which the Convention ceases to be in force.
 
Hvis antallet af parter efter denne protokols ikrafttræden som følge af opsigelser falder til mindre end fem, træder protokollen ud af kraft fra den dag, da den sidste af disse opsigelser får virkning. Protokollen træder ligeledes ud af kraft fra den dag, hvor konventionen træder ud af kraft.
     
Article 11
 
Artikel 11
     
Dispute
 
Uenigheder
     
Any dispute between two or more Parties relating to the interpretation or application of this Protocol which the Parties are unable to settle by negotiation or other means may, at the request of any one of the Parties concerned, be referred for settlement to the International Court of Justice.
 
Uenigheder mellem to eller flere parter om denne protokols fortolkning eller anvendelse, som parterne ikke har kunnet bilægge ved forhandling eller på anden måde, kan efter anmodning af en af de pågældende parter henvises til afgørelse ved Den Internationale Domstol.
     
Article 12
 
Artikel 12
     
Reservations
 
Forbehold
     
1. Any State may, at the time of signing, ratifying, or acceding to this Protocol, declare by a notification addressed to the Secretary-General of the United Nations that it does not consider itself bound by article 11 of this Protocol. Other Parties shall not be bound by article 11 of this Protocol in respect of any Party which has entered such a reservation.
 
1. En stat kan ved undertegnelsen eller ratifikationen eller tiltrædelse af denne protokol ved en meddelelse til De Forenede Nationers generalsekretær erklære, at den ikke anser sig for bundet af artikel 11 i protokollen. Andre parter er ikke bundet af artikel 11 i protokollen i forholdet til nogen part, som har afgivet et sådant forbehold.
     
2. The declaration referred to in paragraph 1 of this article may be withdrawn at any time by a notification addressed to the Secretary-General of the United Nations.
 
2. Den i stk. 1 ovenfor omhandlede erklæring kan til enhver tid trækkes tilbage ved meddelelse herom til De Forenede Nationers generalsekretær.
     
3. No other reservation to this Protocol shall be permitted.
 
3. Ingen andre forbehold over for denne protokol er tilladt.
     
Article 13
 
Artikel 13
     
Amendments
 
Ændringer
     
1. Once this Protocol is in force, it may be amended according to the procedure defined in this article.
 
1. Når denne protokol er trådt i kraft, kan den ændres i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i denne artikel.
     
2. Any proposed amendment to this Protocol presented by a Party to this Protocol shall be submitted to the Working Party on Road Transport of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) for consideration and decision.
 
2. Enhver ændring af protokollen, som en part i protokollen foreslår, afleveres til arbejdsgruppen om vejtransport under FN’s Økonomiske Kommission for Europa (UNECE) med henblik for behandling og afgørelse.
     
3. The Parties to this Protocol shall make all possible efforts to achieve consensus. If, despite these efforts, consensus is not reached on the proposed amendment, it shall require, as a last resort, for adoption a two-thirds majority of Parties present and voting. A proposed amendment adopted either by consensus or by a two-thirds majority of Parties shall be submitted by the secretariat of the United Nations Economic Commission for Europe to the Secretary-General to be circulated for acceptance to all Parties to this Protocol, as well as to signatory States.
 
3. Parterne i denne protokol bestræber sig så vidt muligt på at opnå konsensus. Hvis der trods disse bestræbelser ikke opnås konsensus vedrørende en foreslået ændring, skal der som en sidste udvej være et flertal på to tredjedele af de tilstedeværende og stemmeberettigede parter, der stemmer for ændringen. En foreslået ændring, som vedtages ved konsensus eller ved et flertal på to tredjedele af parterne, skal af sekretariatet for De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa fremsende til generalsekretæren med henblik på fordeling til alle parter i denne protokol samt stater, der har underskrevet protokollen, således at de kan godkende ændringerne.
     
4. Within a period of nine months from the date on which the proposed amendment is communicated by the Secretary-General, any Party may inform the Secretary-General that it has an objection to the amendment proposed.
 
4. En part kan meddele generalsekretæren, at parten har en indsigelse mod den foreslåede ændring, inden ni måneder fra den dag, hvor den foreslående ændring er fremsendt fra generalsekretæren.
     
5. The proposed amendment shall be deemed to have been accepted if, by the end of the period of nine months foreseen in the preceding paragraph, no objection has been notified by a Party to this Protocol. If an objection is stated, the proposed amendment shall be of no effect.
 
5. Den foreslåede ændring anses for at være godkendt, hvis der ikke er modtaget meddelelse om indsigelser fra nogen parter i protokollen inden udløbet af de i stk. 4 ovenfor omtalte ni måneder. Hvis der modtages en indsigelse, får den foreslåede ændring ingen virkning.
     
6. In the case of a country which becomes a Contracting Party to this Protocol between the moment of notification of a proposal for amendment and the end of the nine-month period foreseen in paragraph 4 of this article, the secretariat of the Working Party on Road Transport of the Economic Commission for Europe shall notify the new State Party about the proposed amendment as soon as possible. The latter may inform the Secretary-General before the end of this period of nine months that it has an objection to the proposed amendment.
 
6. Hvis et land bliver kontraherende part i denne protokol mellem tidspunktet for meddelelse af et ændringsforslag og udløbet af den i stk. 4 omtalte ni måneders periode, oplyser sekretariatet for arbejdsgruppen om vejtransport under FN’s Økonomiske Kommission for Europa snarest muligt den nye art om den foreslåede ændring. Sidstnævnte kan inden udløbet af de ni måneder meddelelse generalsekretæren, at parten har en indsigelse mod den foreslåede ændring.
     
7. The Secretary-General shall notify, as soon as possible, all the Parties of objections raised in accordance with paragraphs 4 and 6 of this Article as well as of any amendment accepted according to paragraph 5 above.
 
7. Generalsekretæren oplyser snarest muligt samtlige parter om indsigelser, som er fremsat i overensstemmelse med denne artikels stk. 4 og 6, og om ændringer, der er godkendt i henhold til stk. 5 ovenfor.
     
8. Any amendment deemed to have been accepted shall enter into force six months after the date of notification of such acceptance by the Secretary-General to Parties.
 
8. En ændring, som anses for at være godkendt, træder i kraft seks måneder efter, at generalsekretæren har oplyst parterne om godkendelsen.
     
Article 14
 
Artikel 14
     
Convening of a diplomatic conference
 
Indkaldelse til diplomatisk konference
     
1. Once this Protocol is in force, any Party may, by notification to the Secretary-General of the United Nations, request that a conference be convened for the purpose of reviewing this Protocol. The Secretary-General shall notify all Parties of the request and a review conference shall be convened by the Secretary-General if, within a period of four months following the date of notification by the Secretary-General, not less than one fourth of the Parties to this Protocol notify him of their concurrence with the request.
 
1. Når denne protokol er trådt i kraft, kan enhver part ved underretning til De Forenede Nationers generalsekretær anmode om, at der må blive indkaldt en konference til revision af protokollen. Generalsekretæren underretter alle parter om anmodningen og indkalder til en konference om revision af protokollen, hvis mindst en fjerdedel af parterne i protokollen inden fire måneder efter dagen for underretningen fra ham har meddelt, at de tiltræder anmodningen.
     
2. If a conference is convened in accordance with the preceding paragraph, the Secretary-General shall notify all the Parties and invite them to submit within a period of three months such proposals as they may wish the Conference to consider. The Secretary-General shall circulate to all Parties the provisional agenda for the Conference together with the texts of such proposals at least three months before the date on which the Conference is to meet.
 
2. Når der i overensstemmelse med stk. 1 indkaldes til en konference, underretter generalsekretæren alle parter derom og opfordrer dem til inden tre måneder at fremkomme med de forsalg, som de ønsker, at konferencen skal behandle. Generalsekretæren tilsender mindst tre måneder før dagen for konferencens åbning alle parter den foreløbige dagsorden for konferencen og teksten til de fremkomne forslag.
     
3. The Secretary-General shall invite to any conference convened in accordance with this article all States referred to in Article 7, paragraphs 1, 3 and 4, of this Protocol.
 
3. Generalsekretæren indbyder alle de i artikel 7, stk. 1, 3 og 4 ovenfor anførte stater til enhver konference, der afholdes i overensstemmelse med denne artikel.
     
Article 15
 
Artikel 15
     
Notifications to States
 
Underretninger til staterne
     
In addition to the notifications provided for in Articles 13 and 14, the Secretary-General of the United Nations shall notify the States referred to in Article 7, paragraph 1, above, and the States which have become Parties to this Protocol in accordance with paragraphs 3 and 4 of Article 7, of:
a) Ratifications and accessions under Article 7;
b) The dates of entry into force of this Protocol in accordance with Article 8;
c) Denunciations under Article 9;
d) The termination of this Protocol in accordance with Article 10;
e) Declarations and notifications received in accordance with Article 12, paragraphs 1 and 2.
 
De Forenede Nationers generalsekretær sender foruden de i artikel 13 og 14 nævnte underretninger meddelelse til de i artikel 7, stk. 1, nævnte stater og de stater, som er blevet parter i denne protokol i henhold til artikel 7, stk. 3 og 4, vedrørende:
a) Ratifikationer og tiltrædelser efter artikel 7;
b) Tidspunkter for protokollens ikrafttræden i overensstemmelse med artikel 8;
c) Opsigelser efter artikel 9;
d) Protokollens ophørt i overensstemmelse med artikel 10;
e) Erklæringer og meddelelser modtaget i overensstemmelser med artikel 12, stk. 1 og 2.
     
Article 16
 
Artikel 16
     
Depositary
 
Depositar
     
The original of this Protocol shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified true copies thereof to all the States referred to in Article 7, paragraphs 1, 3 and 4, of this Protocol.
 
Originalen til denne protokol deponeres hos De Forenede Nationers generalsekretær, som oversender bekræftede afskrifter deraf til hver af de i artikel 7, stk. 1, 3 og 4, ovenfor nævnte stater.
     
DONE at Geneva, this twentieth day of February two thousand and eight, in a single copy in the English and French languages, each text being equally authentic.
 
UDFÆRDIGET i Genève, den tyvende februar to tusinde og otte, i ét originalt eksemplar på engelsk og fransk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Efter indhentelse af Folketingets samtykke, jf. lov nr. 1246 af 18. december 2012, Lovtidende A, har Danmark i henhold til kgl. resolution af 12. juni 2013 tiltrådt tillægsprotokollen af 20. februar 2008 til konventionen af 19. maj 1956 om fragtaftaler ved international godsbefordring af landevej om det elektroniske fragtbrev (CMR).

Tillægsprotokollen, der ikke omfatter Færøerne og Grønland, trådte i medfør af artikel 8, stk. 2, i kraft for Danmark den 26. september 2013.

Oplysninger om andre landes tiltrædelse af aftalen kan fås på depositarens hjemmeside hos De Forenede Nationer på adressen: https://treaties.un.org/Home.aspx

Udenrigsministeriet, den 21. januar 2014

Holger K. Nielsen