Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 18. december 2013 i sag 14.2013

A

v/forhandlingssekretær Morten Fischer-Nielsen, 3F

mod

B

v/advokat Kitte Borup, Pro Lex Advokaterne ApS

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Linda Rudolph Greisen (DA) og advokat Ane Kristine Lorentzen (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A, og forhandlingssekretær Vagn Henriksen, 3F.

Mellem klageren, A, født den 20. januar 1992, og indklagede, B, blev den 1. juni 2010 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som landmand, husdyr, med uddannelsesperiode fra den 1. juni 2010 til den 31. januar 2012.

Denne sag drejer sig om betaling for overarbejde, fritvalgstillæg og godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.

A har ved sin organisation, 3F Den Grønne Gruppe, ved klageskrift modtaget den 27. februar 2013 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede skal betale 64.640,65 kr. med renter fra de enkelte ydelsers forfaldsdato, til betaling sker.

Påstanden er opgjort som 52.307,25 kr. i overtidsbetaling inklusiv feriepenge, 2.033,40 kr. til fritvalgskonto for 2011 og 2012 samt 10.000 kr. i godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.

Indklagede har i svarskrift af 14. maj 2013 påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 9. december 2013, hvor indklagede trods lovligt indkaldt ikke gav møde.

Sagsfremstilling

Indklagede har ikke indgået aftale om overenskomst. Den for uddannelsesområdet gældende overenskomst er Jordbrugsoverenskomsten indgået mellem GLS-A og 3F.

Uddannelsesaftalens punkt 8 om, hvilken kollektiv overenskomst der er inden for uddannelsesområdet, er ikke udfyldt. Af den i tilknytning hertil udarbejdede og underskrevne ansættelseskontrakt fremgår bl.a., at lønnen er individuelt aftalt.

Det fremgår af ansættelseskontrakten endvidere, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er aftalt til 37 timer, som også omfatter arbejde hver anden weekend, at overarbejde efter nærmere aftale honoreres med en timeløn på 150 kr. eller afspadseres i forholdet 1:1,5, og at weekendarbejde udbetales eller afspadseres.

I henhold til en lønseddel for februar måned 2012 blev der betalt 28.200 kr. brutto for overarbejde i 2010 og 26.850 kr. for overarbejde i 2011, men beløbene blev aldrig udbetalt til eleven.

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at hun passede farestalden og herudover udførte forefaldende arbejde. Det var hendes kæreste der lavede vagtplanerne, og også ham, man kontaktede vedrørende fridage og bytning af vagter. Der blev ofte byttet weekendvagter, således at de reelle vagter ikke svarede til de vagter, der stod anført på arbejdskalenderen i stalden. Hun arbejdede som udgangspunkt mandag til fredag fra 7-16, og weekendvagerne var således ikke indregnet som en del af den almindelige arbejdstid. Hun havde i begyndelsen fast weekendvagt hver tredje uge, men senere blev det hver anden uge. Der skete ingen fælles registrering af arbejdstiden, og hun noterede selv sit overarbejde. Der var ikke tid til at afspadsere i det daglige, men hun havde på et tidspunkt 2-3 ugers afspadsering med løn, som imidlertid blev modregnet i hendes løn under det følgende skoleophold.

Procedure

Klager har til støtte for sin påstand anført, at kravet på overtidsbetaling er opgjort på baggrund af overenskomsten og indklagedes egne opgørelser af arbejdstimer. Efter overenskomsten har klager også krav på betaling til fritvalgskonto. Uddannelsesaftalen og den individuelle ansættelseskontrakt er mangelfuld og misvisende i forhold til, hvorledes lønnen er aftalt, og der er herudover en række oplysninger i kontrakten, som strider mod den gældende overenskomst og erhvervsuddannelsesloven. Der tilkommer derfor eleven en godtgørelse, som passende kan fastsættes til 10.000 kr.

Indklagede har til støtte for sine påstande i svarskriftet anført, at det ikke er dokumenteret, at eleven udførte overarbejde under ansættelsen, og at hun ikke løbende har opgjort eventuelt overarbejde, hvorfor hun har fortabt et eventuelt krav på betaling herfor, samt at hun ikke havde krav på betaling for overarbejde, idet hun primært skulle afspadsere dette. Endvidere er det anført, at den skete undladelse af angivelse af den gældende overenskomst er undskyldelig, at fejlen ikke har haft betydning for tvisten i den konkrete sag, og at der ikke har været andre indholdsmæssige fejl ved ansættelsesbeviset, som i øvrigt er godkendt og attesteret af erhvervsskolen. På den baggrund skal en eventuel godtgørelse fastsættes til ikke over 1.000 kr.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Ad honorering for overarbejde:

3 voterende udtaler:

Uanset bestemmelserne i ansættelseskontrakten om arbejdstid finder vi det på grundlag af elevens forklaring godtgjort, at hendes weekendvagter ikke indgik i den almindelige 37 timers arbejdsuge, og at hun derfor har udført det af hende opgjorte overarbejde, som hun ikke har afspadseret. På denne baggrund stemmer vi for at tage elevens krav om betaling af overarbejde, der er opgjort i overensstemmelse med overenskomstens regler, til følge.

2 voterende udtaler:

Vi finder det henset til ansættelseskontraktens bestemmelser om arbejdstid ikke godtgjort, at eleven har udført overarbejde som forklaret af hende, hvorfor vi stemmer for at frifinde indklagede for dette krav.

Ad fritvalgskonto

Det følger af den for uddannelsesområdet gældende overenskomst, at eleven har krav på betaling til fritvalgskonto, hvilket ikke er sket. Elevens krav herpå tages derfor til følge.

Ad godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis

Uddannelsesaftalen indeholder ingen oplysning om, hvilken overenskomst der er gældende for uddannelsesområdet, og ansættelseskontraktens angivelse af, at lønnen er fastsat efter individuel aftale er i strid med reglerne i erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 1. Uddannelsesaftalen og ansættelseskontrakten er dermed mangelfuld.

3 voterende udtaler herefter:

Vi finder efter karakteren af denne mangel, der må betegnes som grov og direkte misvisende, og som blandt andet har givet anledning til en tvist om, hvorvidt eleven havde krav på at få kontant betaling for overarbejde med et betydeligt beløb, at godtgørelsen passende kan fastsættes til 10.000 kr. Vi har herved også lagt vægt på, at ansættelseskontraktens oplysninger om, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 37 timer, også omfatter arbejde hver anden weekend, efter udfaldet af stemmeafgivningen i denne sag ikke var korrekt.

2 voterende udtaler:

Vi finder ikke, at manglen har givet anledning til tvisten i denne sag, der hovedsagligt vedrører spørgsmålet om, hvorvidt der er præsteret overarbejde, og stemmer herefter for at fastsætte godtgørelsen til maksimalt 1.000 kr.

Efter udfaldet af stemmeafgivningen tages elevens påstand til følge.

T h i b e s t e m m e s:

Indklagede, B, skal inden 14 dage betale 64.640,65 kr. til A med renter fra de enkelte ydelsers forfaldsdato, til betaling sker.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.