Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 9. januar 2014 i sag 25.2013

A

v/afdelingssekretær Peter Lykke Nielsen, 3F

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (DA) og advokat Ane Kristine Lorentzen (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget direktør Niels-Jørgen Larsen, Horesta, og forhandlingssekretær Bo Christensen, 3F.

Mellem klageren, A, født den 29. april 1993, og indklagede, B, blev den 3. september 2012 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som kok med uddannelsesperiode fra den 23. august 2012.

Denne sag drejer sig om virksomhedens ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen og efterbetaling af løn mv.

A har ved sin organisation, 3F Fælles Fagligt Forbund, ved klageskrift modtaget den 7. juni 2013 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede B skal betale 43.916,91 kr. med tillæg af procesrente fra forfaldsdato.

Påstanden er opgjort som 30.000 kr. i godtgørelse for ophævelse af elevforholdet, 3.004,40 kr. i manglende løn for august 2012, 8.939,56 kr. i betaling for overtid, 1.612,43 kr. i feriegodtgørelse og 360,52 kr. i særligt løntillæg.

Sagen har været behandlet i Tvistighedsnævnet på mødet den 6. januar 2014, hvor virksomheden trods lovligt indkaldt ikke gav møde.

Sagsfremstilling

Elevoverenskomsten for hotel, restaurant- og turisterhvervet 2012-2014 indgået mellem Horesta og 3F Privat Service, Hotel og Restauration er den for uddannelsesområdet gældende overenskomst.

Retsgrundlag

Erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:

”Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af aftalen.

Stk. 2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. ”

Erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:

”Misligholder en af parterne i uddannelsesaftalen væsentligt sine forpligtelser, kan den anden part hæve aftalen.

Stk. 2. Hvis en væsentlig forudsætning for aftaleindgåelsen viser sig at være urigtig eller senere brister, kan parten hæve aftalen. ”

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at der ikke blev udarbejdet lønsedler under hans ansættelse i restauranten. Han noterede sin arbejdstid i sin lommebog efter råd fra sin mor. Den 5. december blev han indkaldt til møde, hvor B fortalte ham, han skulle stoppe med det samme, fordi der ikke var råd til at beholde ham i lære, selvom han var god til faget. Han er i dag i lære som bager.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Ophævelsen af uddannelsesaftalen er sket på grund af forhold, der ikke kan bebrejdes eleven, og efter nævnets faste praksis kan virksomhedens økonomiske forhold normalt ikke påberåbes af virksomheden som en bristet forudsætning, der efter erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 1, berettiger virksomheden til at ophæve en uddannelsesaftale. Der tilkommer derfor eleven en godtgørelse, som passende kan fastsættes til 30.000 kr. som påstået.

Herefter, og da der ikke er grundlag for at tilsidesætte elevens krav på løn mv., som er opgjort i overensstemmelse med den for uddannelsesområdet gældende overenskomst, tages elevens påstand i det hele til følge.

T h i b e s t e m m e s:

Indklagede, B, skal inden 14 dage betale 43.916,91 kr. til A med tillæg af procesrente fra forfaldsdato.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.