Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31986L0609
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forsøgsdyrs pasning og opstaldning og om
anvendelse af udryddelsestruede og vildtlevende dyr til forsøg
mv. 1)

 

I henhold til § 9, stk. 1, § 16, stk. 2, og § 18, stk. 1, nr. 1-3, i lov om dyreforsøg, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 9. september 1993, som ændret ved lov nr. 1081 af 20. december 1995 og lov nr. 433 af 31. maj 2000, og under hensyn til den europæiske konvention af 18. marts 1986 om beskyttelse af hvirveldyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål, samt efter indhentet udtalelse fra Dyreforsøgstilsynet, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på dyr, der er omfattet af lov om dyreforsøg eller af bestemmelser udstedt i medfør af lovens § 1, stk. 5, og hvirveldyr, der bliver indfanget, opdrættet eller er opstaldet med henblik på at indgå i forsøg.

Stk. 2. Dyr, der opdrættes som led i landbrugsmæssig produktion, omfattes dog først af bekendtgørelsen, når dyret flyttes til det sted, hvor forsøget skal foregå, eller, hvis forsøget skal foregå i besætningen, fra det tidspunkt forsøget starter.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1)   Forsøgsdyr: Dyr, der er omfattet af lov om dyreforsøg eller af bestemmelser udstedt i medfør af lovens § 1, stk. 5, og hvirveldyr, der bliver indfanget, opdrættet eller er opstaldet med henblik på at indgå i forsøg.

2)   Opstaldningssteder: Alle lokaliteter, hvor der holdes forsøgsdyr, herunder bygninger, gårde, udendørs indhegninger, avlsanlæg til avl af forsøgsdyr og lignende afgrænsede områder, samt forsøgslokaler, hvor forsøgsdyr opholder sig i længere perioder.

3)   Opstaldningslokaler: De lokaler, stalde og dyrerum mv., hvori forsøgsdyrsanlæg er placeret.

4)   Forsøgsdyrsanlæg: Enhver form for afgrænset område som akvarier, terrarier, bure, indhegninger og lignende, der er særligt indrettet til hold af forsøgsdyr.

Kapitel 2

Generelle bestemmelser

§ 3. Dyreforsøgstilladelsens indehaver skal efter de i denne bekendtgørelse fastsatte regler drage omsorg for, at forsøgsdyrene behandles forsvarligt, og at smerte, lidelse, angst og varigt mén begrænses mest muligt.

Stk. 2. Det i stk. 1 anførte gælder også den fysiske eller juridiske person, til hvem ansvaret for forsøgsdyrenes pasning og pleje er overdraget i medfør af § 2, stk. 2, i lov om dyreforsøg.

Stk. 3. Det i stk. 1 anførte gælder endvidere den person, der er ansvarlig for avl af dyr, som bliver opdrættet med henblik på at indgå i forsøg.

§ 4. De i § 3 nævnte personer skal herunder drage omsorg for,

1)   at forsøgsdyrene huses, fodres, vandes, passes, plejes og tilses under hensyntagen til opretholdelsen af deres sundhedstilstand og velbefindende,

2)   at forsøgsdyrenes fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov, herunder f.eks. adgang til vand og føde, strøelse, miljøberigelse, mulighed for fysisk udfoldelse og social kontakt, mulighed for brug af beskæftigelsesmaterialer samt adgang til redebygning, i overensstemmelse med bilagene til denne bekendtgørelse tilgodeses bedst muligt,

3)   at dyrene med den valgte miljøberigelse, det anvendte forsøgsdyranlægs udformning samt under hensyn til dyrenes art, størrelse og antal mv. har tilstrækkelig bevægelsesfrihed og om nødvendigt tildeles yderligere plads, som går ud over de i bilagene nævnte minimumskrav,

4)   at de fysiske vilkår, hvorunder forsøgsdyr opdrættes, holdes eller anvendes, kontrolleres dagligt i overensstemmelse med opdaterede anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer, herunder bilagene til denne bekendtgørelse,

5)   at personalet, som arbejder med forsøgsdyrene, har det fornødne kendskab til arternes naturlige adfærd og biologi, og at pasningen af forsøgsdyrene sker omsorgsfuldt og med respekt for dyrenes integritet, og

6)   at der ved planlægningen af arbejdet på forsøgsstederne sikres, at der er tilstrækkelig tid til social kontakt mellem personalet og forsøgsdyrene, herunder til hyppig håndtering og træning mv.

Stk. 2. De i § 3 nævnte personer skal i øvrigt til enhver tid sikre, at de minimumskrav, der er anført i bilag II til direktiv 86/609/EØF, overholdes.

Kapitel 3

Opstaldningsstederne

§ 5. Opstaldningsstederne skal konstrueres, indrettes og vedligeholdes på en sådan måde, at de enkelte dyrearters fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov tilgodeses bedst muligt.

§ 6. Opstaldningsstederne skal så vidt muligt indrettes således, at forsøgsdyrene beskyttes mod adgang for uvedkommende mennesker og dyr, herunder skadedyr, og anden forstyrrende aktivitet.

§ 7. Opstaldningsstederne skal indrettes således, at forsøgsdyrene ikke kan slippe ud.

§ 8. Alle opstaldningssteder skal være udstyret på en måde, der begrænser eventuelle ulemper for forsøgsdyrene i forbindelse med flytninger til og fra opstaldningsstedet.

Stk. 2. Der skal være mulighed for, at nytilkomne eller tilbagevendende forsøgsdyr kan isoleres, indtil der er foretaget en vurdering af forsøgsdyrets helbredsmæssige tilstand, og en eventuel smittefare er minimeret. Sådanne særlige foranstaltninger kan dog undlades, f.eks. når de nytilkomne forsøgsdyr ikke kan medføre en risiko for de øvrige forsøgsdyr, herunder når de nytilkomne forsøgsdyr alle har en dokumenteret sundhedsstatus, der sandsynliggør, at de ikke udgør en helbredsfare for de øvrige forsøgsdyr eller mennesker.

Stk. 3. Hvis tilstedeværelsen af visse forsøgsdyr i øvrigt kan udgøre en helbredsfare for forsøgsdyr eller mennesker, skal der på opstaldningsstedet etableres mulighed for, at de pågældende forsøgsdyr kan isoleres, indtil risikoen kan begrænses i forsvarligt omfang.

§ 9. Der skal på opstaldningsstederne være mulighed for at adskille syge og tilskadekomne forsøgsdyr eller forsøgsdyr, der på anden måde er svækkede, fra de øvrige forsøgsdyr.  

§ 10. Alle opstaldningssteder skal være udstyret og indrettet således, at indsamling af prøver, simple diagnostiske undersøgelser, aflivning og simple post-mortem undersøgelser kan foretages på stedet. Opstaldningsstederne skal endvidere være indrettet således, at aflivning og post-mortem undersøgelser kan gennemføres i separate lokaler, der er adskilt fra opstaldningslokalerne.

§ 11. Opstaldningsstederne skal rumme mulighed for en hensigtsmæssig rensning, desinficering og rengøring mv. af anvendt udstyr.

Stk. 2. Rene bure, redskaber og andet udstyr skal kunne opbevares adskilt fra andet materiel.

§ 12. Opbevaringsrum til foder og strøelse skal indrettes, udformes, anvendes og vedligeholdes således, at opbevaringen af foder og strøelse kan ske på en hensigtsmæssig måde og under rene og hygiejniske forhold og således, at der ikke sker forringelse heraf. Det skal så vidt muligt sikres, at skadedyr eller insekter ikke har adgang til foderet og strøelsen.

§ 13. Døde forsøgsdyr og animalske affaldsprodukter skal behandles, opbevares, transporteres mv. på en sådan måde, at smitstof eller andre skadelige stoffer ikke kan spredes.

§ 14. Der skal være indrettet et alarmsystem samt udarbejdet en beredskabsplan for hurtig indgriben ved brand eller andre pludseligt opståede nødsituationer og ved svigt i de tekniske installationer, hvis et svigt i installationerne vil kunne medføre risiko for forsøgsdyrenes sundhed og velfærd.

Stk. 2. Alarmsystemet skal indrettes således, at et eventuelt alarmsignal generer dyrene mindst muligt.

Kapitel 4

Opstaldningslokalerne

§ 15. Opstaldningslokalerne skal konstrueres, indrettes og vedligeholdes på en sådan måde, at de enkelte dyrearters fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov tilgodeses bedst muligt.

§ 16. Opstaldningslokalerne skal være indrettet og udformet, så en god hygiejnisk standard kan opretholdes. Der skal være adgang til rengøring, vask og desinfektion af flytbare anlægsenheder, der har været i kontakt med forsøgsdyr. Gulve, vægge, lofter og inventar mv. skal være af egnede materialer, så rengøring og desinfektion let kan foretages.

Stk. 2. Det skal sikres, at de anvendte materialer ikke udgør en risiko for forsøgsdyrenes velfærd, herunder deres sundhed.

§ 17. Opstaldningslokalerne skal være indrettet og udstyret på en måde, der tager hensyn til, at forsøgsdyrene skal kunne håndteres og tilses ubesværet, herunder skal der sikres mulighed for tilstrækkelig belysning til, at inspektion af samtlige forsøgsdyr kan foregå på betryggende vis.

§ 18. Placeres flere forsøgsdyrsanlæg i samme lokale, skal de konstrueres og anbringes således, at forsøgsdyrene ikke udsættes for stress eller har mulighed for at skade hinanden.

Stk. 2. Rovdyr og byttedyr må ikke placeres i samme lokale, hvis forsøgsdyrene stresses herved.

§ 19. Opstaldningslokalernes isolering, opvarmning og ventilation skal sikre, at der sker et tilstrækkeligt luftskifte, og at støvindhold, relativ luftfugtighed og koncentrationer af luftarter holdes på et niveau, som ikke er skadeligt eller generende for forsøgsdyrene.

Stk. 2. Ventilationssystemerne må ikke medføre unødig træk eller støj.

Stk. 3. Rygning er ikke tilladt i opstaldningslokaler, hvor der befinder sig forsøgsdyr.

§ 20. Temperaturen og luftfugtigheden i et opstaldningslokale skal være tilpasset det enkelte forsøgsdyrs behov, herunder f.eks. nyfødte, nyopererede, tilskadekomne, syge eller pels- og hårløse dyrs særlige behov. Temperaturen og luftfugtigheden skal om nødvendigt måles og registreres dagligt.

§ 21. I opstaldningslokalerne skal der være adgang til direkte dagslys eller kunstig belysning, så forsøgsdyrene kan opretholde normal aktivitet og adfærd. Lysforholdene skal reguleres, så de ikke medfører ubehag for eller skade på forsøgsdyrene og således, at forsøgsdyrene får lys- og mørkeperioder af den for arten nødvendige længde.

§ 22. Opstaldningslokalerne skal indrettes på en måde, der sikrer, at forsøgsdyrene beskyttes bedst muligt mod unødig støj.

Kapitel 5

Forsøgsdyrsanlæg

§ 23. Forsøgsdyrsanlæggene skal konstrueres, indrettes og vedligeholdes på en sådan måde, at de enkelte dyrearters fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov tilgodeses bedst muligt, og således at tilstrækkelig rengøring, herunder udmugning, og desinficering kan udføres, samt at forsøgsdyrene kan tilses, uden at de forstyrres unødigt.

§ 24. Forsøgsdyrsanlæggene skal i overensstemmelse med bilagene til denne bekendtgørelse have en sådan størrelse, at forsøgsdyrene har mulighed for i videst muligt omfang at udfolde deres naturlige adfærd.

§ 25. Forsøgsdyrsanlæggene skal i overensstemmelse med bilagene til denne bekendtgørelse være indrettet med miljøberigelse, der i forhold til det enkelte dyrs artsspecifikke og individuelle behov bidrager til udfoldelsen af forsøgsdyrets naturlige adfærd, herunder giver mulighed for og fremmer motion, fouragering og udfoldelse af andre naturlige aktiviteter.

Stk. 2. Miljøberigelsen skal løbende tilpasses dyrenes behov.

§ 26. Forsøgsdyr skal opstaldes i harmoniske grupper sammen med artsfæller, med mindre der er tale om arter, der fra naturens side er solitære.

Stk. 2. Forsøgsdyr kan dog holdes adskilt fra artsfæller, hvis gruppeopstaldning vil medføre, at forsøgsdyrene skader hinanden, herunder gruppeopstaldning af kønsmodne handyr af visse arter.

Stk. 3. Hvis forsøgsdyr opstaldes enkeltvis, jf. stk. 2, eller i henhold til en undtagelse i en forsøgstilladelse, skal enkeltdyrsopstaldningen ske i det kortest mulige tidsrum, og det skal i videst muligt omfang sikres, at forsøgsdyrene kan se, høre, lugte og have fysisk kontakt med artsfæller. Herudover skal det gennem forøget miljøberigelse sikres, at forsøgsdyrene lider mindst muligt ved at være opstaldet alene.

Stk. 4. Syge og tilskadekomne forsøgsdyr eller forsøgsdyr, der på anden måde er svækkede, skal adskilles fra de øvrige forsøgsdyr, hvis gruppeopstaldning vil medføre fare for dyrenes velfærd. Dog skal det i videst muligt omfang sikres, at forsøgsdyrene kan se, høre, lugte og have fysisk kontakt med artsfæller.

Kapitel 6

Transport og aflivning af forsøgsdyr

§ 27. Ved transport af forsøgsdyr gælder reglerne i bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport.

§ 28. Aflivning af forsøgsdyr skal foretages af en kompetent person, der har fået uddannelse heri.

Stk. 2. Aflivning af forsøgsdyr skal ske under forhold, der sikrer, at forsøgsdyrene lider mindst muligt mentalt og fysisk. Ved valg af aflivningsmetode skal der tages højde for dyrets individuelle og artsbestemte særpræg. Aflivning skal endvidere ske i overensstemmelse med opdaterede anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Stk. 3. Dyreforsøgstilsynet kan give påbud om, hvordan aflivning skal ske.

Kapitel 7

Forsøgsdyrenes pasning og pleje mv.

§ 29. Forsøgsdyrene skal i videst muligt omfang vænnes til nær kontakt med mennesker, således at det enkelte forsøgsdyr gennem hyppige kontakter bliver fortrolig med menneskers tilstedeværelse og aktivitet. Om nødvendigt skal dyrene trænes i daglige rutiner.

Stk. 2. Forsøgsdyr, der skal gruppeopstaldes, skal om nødvendigt socialiseres til harmoniske grupper.

§ 30. Ved tilgangen af et forsøgsdyr til et opstaldningssted eller det sted, hvor forsøget skal foregå, samt i tilfælde af at forsøgsdyr flyttes, skal der af hensyn til forsøgsdyrets velfærd og sundhed foretages de foranstaltninger, der efter en konkret vurdering er nødvendige for at akklimatisere forsøgsdyret til de nye forhold.

§ 31. Forsøgsdyrene skal i nødvendigt omfang trænes til forsøgssituationen, således at stress og anden lidelse i forbindelse med forsøget undgås mest muligt.

Stk. 2. Træning af forsøgsdyrene kan dog undlades, hvis træningen i sig selv vil medføre stress eller anden lidelse, som svarer til eller overstiger, hvad der påføres forsøgsdyret ved forsøget.

§ 32. Har et forsøgsdyr under forsøg været udsat for en tilstand, hvor stærk smerte eller anden intens lidelse ville være opstået, hvis bedøvelse ikke havde været anvendt, må forsøgsdyret ikke anvendes til nye forsøg, der medfører en tilsvarende belastning.

Stk. 2. Hvis et forsøgsdyr omfattet af stk. 1 alligevel skal aflives, kan forsøgsdyret dog anvendes til yderligere forsøg under betingelse af, at forsøgsdyret under dette yderligere forsøgsforløb konstant er fuldt bedøvet og aflives, inden bedøvelsen ophører.

§ 33. Forsøgsdyr, der i kortere eller længere tid befinder sig udendørs, skal i overensstemmelse med deres behov beskyttes mod overlast som følge af de vejr- og temperaturmæssige forhold.

Stk. 2. Ved hel eller delvis udendørs opstaldning skal temperaturen om nødvendigt overvåges og registreres.

§ 34. Mærkning af forsøgsdyr til identifikation mv. skal ske så smertefrit som muligt og må kun foretages af en dyrlæge eller en person, der er uddannet og øvet i at udføre mærkningen. Hvis mærkningen vil medføre stærke smerter eller ubehag for forsøgsdyret, skal der anvendes bedøvelse eller smertestillende midler.

Stk. 2. Mærkningen må ikke medføre varig gene for forsøgsdyret.

Kapitel 8

Veterinær rådgivning, personale, tilsyn og kontrol mv.

§ 35. I en institution eller virksomhed, der anvender dyr til forsøg, skal der være truffet egnede foranstaltninger, der sikrer veterinær rådgivning og behandling. Institutioner og virksomheder, som nævnt i 1. pkt., skal have tilknyttet en dyrlæge eller en anden kompetent person med henblik på rådgivning om forsøgsdyrenes velfærd og adfærd.

Stk. 2. Dyreforsøgstilsynet kan give påbud om, at der skal udarbejdes en instruks om intern og ekstern veterinær kontrol i institutionen eller virksomheden, og at instruksen skal forelægges tilsynet til godkendelse.

Stk. 3. Der skal føres journal over, hvorledes ekstern rådgivende bistand er ydet. Journaloptegnelserne skal opbevares i 3 år fra udløbet af vedkommende kalenderår.

Stk. 4. I institutionen eller virksomheden skal der være et tilstrækkeligt antal uddannede medarbejdere til at varetage overholdelsen af reglerne om beskyttelse af forsøgsdyrene.

Stk. 5. For personer, der beskæftiger sig med forsøgsdyr, gælder reglerne i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til personer, der beskæftiger sig med forsøgsdyr.

§ 36. Dyreforsøgstilladelsens indehaver og personer, der er i henhold til en bemyndigelse fra en dyreforsøgstilladelsesindehaver er beskæftiget med forsøgene samt personer, der er ansat til at passe og pleje dyrene, skal træffe foranstaltninger til at sikre, at alle konstaterede mangler eller lidelser bliver afhjulpet hurtigst muligt.

Stk. 2. Der skal foretages en regelmæssig kontrol af forsøgsdyrenes sundhed og velfærd. Kontrolforanstaltningerne skal ledes af en dyrlæge eller af personer, som denne har instrueret og fører tilsyn med.

Stk. 3. Alle opstaldede forsøgsdyr skal tilses efter behov og mindst én gang dagligt, så skader og sygdom kan blive opdaget hurtigt, og forsøgsdyrene kan blive behandlet hensigtsmæssigt. Overvågningen skal foretages af personer, der mindst opfylder betingelserne i § 3 i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til personer, der beskæftiger sig med forsøgsdyr.

Stk. 4. For personer omfattet af stk. 3, 2. pkt., gælder § 5 i bekendtgørelsen om kvalifikationskrav til personer, der beskæftiger sig med forsøgsdyr, tilsvarende.

Kapitel 9

Om udryddelsestruede og vildtlevende dyr

§ 37. Indfangede, vildtlevende hvirveldyr må ikke anvendes til forsøg.

Stk. 2. Dyreforsøgstilsynet kan dog meddele tilladelse hertil, hvis andre dyr ikke vil kunne opfylde forsøgets formål.

§ 38. Indfangningen af vilde dyr, der skal anvendes til forsøg, skal foretages skånsomt overfor det indfangede dyr og det tilbageblevne dyreliv. Indfangningen må kun udføres af personer, der er godkendt af Dyreforsøgstilsynet.

Stk. 2. Hvis et dyr lider skade ved indfangningen, eller der som følge af tilpasningsproblemer sker svækkelse af dyrets sundhed, skal dyret hurtigst muligt tilses af en dyrlæge. Hvis dyret ved indfangningen har lidt alvorlig skade, skal dyret aflives straks. Ved aflivningen finder § 28 tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. I tilfælde af at indfangede dyr senere slippes ud, gælder den almindelige regel i § 1 a i lov om dyreforsøg.

§ 39. Dyr, der i henhold til liste I til konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) og bilag A til forordning nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handel hermed betragtes som udryddelsestruede arter, må ikke anvendes til forsøg.

Stk. 2. Dyreforsøgstilsynet kan dog meddele tilladelse, hvis forsøgene er i overensstemmelse med den i stk. 1 nævnte forordning, og forsøgets formål er forskning med henblik på bevarelse af den pågældende art eller vigtige biomedicinske formål, og den pågældende art er den eneste, der kan anvendes til disse formål.

Kapitel 10

Dispensationsadgang mv.

§ 40. Dyreforsøgstilsynet kan efter en konkret vurdering dispensere fra reglerne i denne bekendtgørelse, hvis ansøgeren kan dokumentere, at en overholdelse af reglerne vil være uforenelig med forsøget eller med regler i den øvrige lovgivning. Dyreforsøgstilsynet kan endvidere dispensere fra reglerne i denne bekendtgørelse, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder, der afgørende taler herfor.

§ 41. Dyreforsøgstilsynet skal under udøvelsen af dets tilsynsvirksomhed påse, at forsøgsdyrenes behov kan tilgodeses i de anvendte forsøgsdyrsanlæg, herunder navnlig under hensyn til forsøgsdyrenes størrelse og antal, miljøberigelsens omfang og forsøgsdyrsanlæggets rummelighed.

§ 42. Hvis der under et forsøg akut opstår en situation, som af hensyn til forsøgsdyrenes velfærd nødvendiggør en fravigelse af reglerne i medfør af denne bekendtgørelse, skal der indenfor en uge indsendes en redegørelse for forløbet til Dyreforsøgstilsynet.

Kapitel 11

Straf, påbud mv.

§ 43. Dyreforsøgstilsynet kan give påbud om opstaldning og pasning af forsøgsdyr og om indretning af opstaldningsstederne, opstaldningslokalerne og om forsøgsdyrsanlæggene, herunder i henhold til reglerne i denne bekendtgørelse og til bilagene hertil samt i overensstemmelse med opdaterede anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

§ 44. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1)   overtræder §§ 3-26, § 28, stk. 1-2, §§ 29-34, § 35, stk. 1 og stk. 3-4, § 36, stk. 1-3, § 37, stk. 1, § 38, stk. 1-2, § 39, stk. 1, og § 42, eller

2)   tilsidesætter et påbud efter § 28, stk. 3, § 35, stk. 2, og § 43.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 12

Ikrafttræden, overgangsbestemmelser mv.

§ 45. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. august 2003.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 333 af 18. maj 1990 om forsøgsdyrs pasning og opstaldning og om udryddelsestruede og vildtlevende dyr til forsøg m.v. ophæves.

§ 46. For de opstaldningssteder, opstaldningslokaler og forsøgsdyrsanlæg, der er taget i brug inden bekendtgørelsens ikrafttræden, finder §§ 8-10, § 14, § 16, stk. 1, 3. pkt., og § 17 samt bilag 1, pkt. 2.3 og 2.6, bilag 2, pkt. 2.3 og 2.6, bilag 3, pkt. 2.5, bilag 4, pkt. 2.5 og bilag 5, pkt. 2.5, dog først anvendelse fra den 4. august 2007.

Stk. 2. Tilsvarende finder § 24 og § 26 samt bilag 1, pkt. 4.3, bilag 2, pkt. 4.1 og 4.3, bilag 3, pkt. 4.1 og 4.4, bilag 4, pkt. 4.1 og 4.5, og bilag 5, pkt. 4.1 og 4.5, først anvendelse på de i stk. 1 nævnte forsøgsdyrsanlæg efter den 4. august 2007 for så vidt, at opfyldelse af bestemmelserne vil forudsætte væsentlige ændringer i forsøgsdyrsanlæggenes indretning og udstyr. Inden denne dato skal disse bestemmelser være opfyldt i videst muligt omfang under hensyntagen til indretningen af de pågældende anlæg.

Justitsministeriet, den 25. juli 2003

Lene Espersen

/Dorit Borgaard


Bilag 1

Gnavere
Mus (Mus musculus)
Rotte (Rattus norvegicus)
Marsvin (Cavia porcellus)
Hamster (Mesocricetus sp.)
Ørkenrotte (Merinos sp.) m.fl.

1. Indledning

I dette bilag opstilles en række krav for opstaldning af gnavere, der anvendes eller skal anvendes til forsøg.

De opstillede krav er minimumsbestemmelser, der skal sikre, at gnavernes velfærd tilgodeses bedst muligt ud fra de konkrete forhold.

2. Klimatiske forhold mv.

2.1 Ventilation

Der skal sørges for tilstrækkelig ventilation i opstaldningslokalerne og i forsøgsdyrsanlæggene, således at de opstaldede gnaveres behov opfyldes. Ventilationsanlægget skal kunne skaffe tilstrækkelig frisk luft af en passende kvalitet, fjerne overskydende varme og fugtighed samt holde mængden og spredningen af lugte, toksiske gasarter, støv og smittefarlige stoffer af enhver art nede.

Med mindre særlige omstændigheder gør sig gældende, eller naturlig ventilation gør mekanisk ventilation unødvendig, skal der foretages luftskifte 15 - 20 gange pr. time i opstaldningslokalet. Ved lav belægningsgrad kan luftskiftet dog efter en konkret vurdering nedsættes til 8 – 10 gange pr. time.

Det skal sikres, at der ikke sker skadelig recirkulation af ubehandlet luft.

Ventilationsanlægget skal installeres på en sådan måde, at skadelig træk og støjgener undgås.

Rygning er ikke tilladt i lokaler, hvor der er opstaldet gnavere.

2.2 Temperatur

Gnavere skal holdes inden for et temperaturområde mellem 20 og 24°C. Blandt grupper af gnavere i bure med fast bund skal temperaturen måles ved strøelsen i buret, med mindre det må anses for ubetænkeligt at antage, at lokaltemperaturen i burene ikke adskiller sig væsentligt fra temperaturen i opstaldningslokalet.

Temperaturen i isolationssystemer samt de temperaturer, der tilvejebringes for nøgne (hårløse) dyr, skal overvåges særligt omhyggeligt.

2.3 Luftfugtighed

Den relative fugtighed i anlæg for gnavere skal holdes på 55 pct. ± 10 pct. Dog skal ørkenrotter opstaldes ved en relativ luftfugtighed på 45 pct. ± 10 pct.

2.4 Belysning

Lysstyrken inde i buret skal være lav. I dyrereoler skal øverste række afskærmes, således at risikoen for nethindedegeneration nedsættes.

Gnavere skal have regelmæssige lys- og mørkeperioder af den for arten nødvendige længde. Hvis iagttagelse af gnavere i deres aktive fase kræver det, kan der dog i mørkeperioden ske belysning med rødt lys ved bølgelængder, der ikke kan opfattes af gnaverne.

2.5 Støj

Udefra kommende støj, herunder ultralyd, skal holdes på et så lavt niveau som muligt.

Høje og pludselige lyde skal så vidt muligt undgås i opstaldningslokalerne.

Det skal sikres, at gnaverne afskærmes fra ultrasonisk støj (> 20 kHz), herunder den støj der frembringes af almindelige laboratorieindretninger, dryppende haner, computerskærme, hjul på rulleborde mv.

Ved mistanke om at en unormal adfærd eller et unormalt avlsmønster skyldes ultrasonisk støj, skal det akustiske miljø overvåges over et bredt frekvensspektrum, indtil kilden til støjen er identificeret, eller årsagen til den unormale adfærd eller det unormale avlsmønster på anden vis er fastlagt.

2.6 Backup- og alarmsystemer

Opstaldningssteder, der er stærkt afhængige af elektrisk eller mekanisk udstyr til miljøstyring og miljøbeskyttelse, skal have et backup system, der kan opretholde nødvendige funktioner og nødbelysningsanlæg, og som sikrer, at alarmsystemerne fungerer.

Varme-, ventilations-, køle- og befugtningsanlæg samt lignende anlæg, der har stor betydning for dyrenes velfærd, skal være forsynet med overvågningsenheder og alarmer, der kan sikre, at eventuelle fejl hurtigt kan registreres og afhjælpes straks.

Klare instrukser om nødprocedurer skal være opsat, så de tydeligt kan ses. Der skal drages omsorg for, at alarmsystemers drift forstyrrer dyrene så lidt som muligt.

3. Sundhed

Der skal ved institutioner eller virksomheder være tilvejebragt en handlingsplan, der sikrer, at der opretholdes en hensigtsmæssig sundhedstilstand, som beskytter gnavernes velfærd og opfylder de videnskabelige krav. Denne handlingsplan skal omfatte et mikrobiologisk overvågningsprogram og planer for håndtering af større sundhedsproblemer, ligesom der skal defineres sundhedsparametre og fremgangsmåder for modtagelse af nye gnavere.

Den person, der har ansvaret for forsøgsdyrene, skal sikre et regelmæssigt tilsyn med gnaverne og overvågning af deres opstaldning og pasning; dette skal udføres af en dyrlæge eller en tilsvarende kompetent person.

Tilsyn med gnaverne skal udføres mindst én gang om dagen af en person, der som minimum er uddannet i henhold til § 3 i bekendtgørelsen om kvalifikationskrav til personer, der beskæftiger sig med forsøgsdyr, for at sikre, at alle syge eller tilskadekomne dyr identificeres, og at der træffes passende foranstaltninger til afhjælpning af problemer.

Sundhedsovervågning skal udføres regelmæssigt.

Der skal fastsættes hygiejniske procedurer, der sikrer, at den potentielle smitterisiko for gnaverne og personale, som håndteringen af gnaverne indebærer, mindskes mest muligt.

4. Opstaldning mv.

4.1. Opstaldning

Gnaverne skal anbringes i grupper, så længe grupperne kan bevares stabile og harmoniske.

Gnaverne kan dog holdes adskilt fra artsfæller, hvis gruppeopstaldning vil medføre, at gnaverne vil skade hinanden, hvilket f.eks. kan være tilfældet ved gruppeopstaldning af voksne hanmus, voksne hamstere eller ørkenrotter, da disse dyr sædvanligvis udviser stærk aggressiv adfærd mod artsfæller.

Gnaverne kan endvidere anbringes hver for sig, hvis der er sandsynlighed for, at der vil optræde negative påvirkninger eller skade ved gruppeopstaldning. Opløsning af etablerede stabile og harmoniske grupper skal så vidt muligt undgås, da dette kan forårsage stress.

4.2. Miljøberigelse

Burene og deres miljøberigelse skal gøre det muligt for gnaverne at udvise normal adfærd og sætte gnavere af samme art i stand til i tilstrækkelig grad at afbøde aggressiv adfærd.

Strøelse, redemateriale og ly (tilflugtssteder) er meget vigtige miljøberigelser for gnavere og skal være til rådighed, medmindre det er veterinært eller velfærdsmæssigt begrundet at undlade det.

Redematerialet skal være af en sådan art, at gnaverne kan bearbejde det og bygge en rede. Hvis der ikke gives tilstrækkeligt med redemateriale til, at dyrene kan bygge en fuldstændig, overdækket rede, skal der stilles redekasser til rådighed. Strøelsen skal kunne opsuge urinen.

Der skal altid tildeles rotter, mus, hamstere og ørkenrotter redemateriale. Ligeledes skal der altid tildeles redekasser eller andet ly til marsvin, hamstere og rotter.

Marsvin skal altid have materiale, der kan bearbejdes, f.eks. hø til at tygge og til brug for skjul.

Med mindre særlige forhold gør sig gældende, skal der tildeles gnavere tygge- og gnavepinde.

Hvis det er nødvendigt for at undgå kampe mellem gruppeopstaldede gnavere, skal der opstilles delvise barrierer i burene.

For at forøge omgivelsernes kompleksitet skal der sørges for en eller anden form for miljøberigelse i buret, som f.eks. rør, kasser og klatrestativer.

Ørkenrotter skal have mulighed for at bygge og/eller benytte gange af tilstrækkelig størrelse. Ørkenrotter skal have et tykt lag strømateriale til gravning og redebygning - eller en erstatning for en (underjordisk) gang, der skal være mindst 20 cm lang.

For marsvins vedkommende skal det sikres, at der er mulighed for, at alle marsvin kan søge skjul samtidig.

I de tilfælde, hvor observation af og tilsyn med gnaverne ikke kan ske uden, at dyrene forstyrres så meget, at der er risiko for tab af velfærd, skal der anvendes delvis gennemsigtige eller tonede bure og skillevægge.

Kravene til rummets kvalitet og størrelse, miljøberigelse mv. i dette bilag gælder også for isolationssystemer såsom individuelt ventilerede bure (IVC = individually ventilated cages).

4.3 Dimensioner

I den følgende og de senere tabeller med minimumskrav ved opstaldning af gnavere betyder “burets højde” den lodrette afstand mellem burets gulv eller bund og den øverste vandrette del af låget eller buret, og denne højde skal findes over mere end 50 pct. af burets bundareal.

Ved bundareal forstås i alle tabeller frit tilgængeligt bundareal, som gnaverne kan bevæge sig på – dvs. hvor fast inventar som f.eks. foderskåle og lignende ikke hindrer brug af bundarealet – og ved beregning af minimumsarealet kan eventuelle arealer oven på hylder, kasser og lignende ikke medregnes.

Ved planlægning af forsøg skal der tages hensyn til gnavernes potentielle vækst, så der sikres tilstrækkelig plads i henhold til disse tabeller i alle faser af forsøgene. Det skal ligeledes indgå i planlægningen, at unge aktive gnavere kræver forholdsvis mere plads end voksne.

Tabel 1. Minimumskrav for opstaldning af mus

 

Kropsvægt

g

Bundareal (minimum)

cm 2

Burhøjde (minimum)

cm

Bundareal (minimum) pr. dyr

cm 2

Opdræt eller i forsøg

AA2209_1.JPG Size: (9 X 11)   20

21 - 25

26 - 30

> 30

330

330

330

330

12

12

12

12

60

70

80

100

Avl

 

330

For et monogamt par eller en trio.

 

For hver yderligere avlshun med kuld tillægges 180 cm 2 .

12

 

Opdræt hos avler*

 

< 20

 

950

 

12

 

40

 

Opdræt hos avler*

< 20

1500

12

30

*   Fravænnede mus kan hos avleren holdes ved en af disse højere belægningsgrader i den korte periode efter fravænning, indtil de udleveres til forsøg – forudsat at dyrene er anbragt i større forsøgsdyrsanlæg med tilstrækkelig miljøberigelse. Opstaldningsforholdene må ikke give anledning til tab af velfærd, som f.eks.: Forøget aggressions-, sygdoms- eller dødelighedsniveau, andre adfærdsmæssige afvigelser, vægttab eller andre fysiologiske eller adfærdsmæssige stressreaktioner, herunder stereotypier.

Tabel 2. Minimumskrav for opstaldning af rotter

 

Kropsvægt

g

Bundareal (minimum)

cm 2

Burhøjde (minimum)*

cm

Bundareal (minimum) pr. dyr

cm 2

Opdræt eller i forsøg**

1.JPG Size: (9 X 11)   200

201-300

301-400

401-600

> 600

800

800

800

800

1500

18

18

18

18

18

200

250

350

450

600

Avl

 

800

Mor og kuld. For hvert yderligere voksent dyr, der indsættes permanent i buret, tillægges 400 cm 2

18

 

Opdræt hos avler***

Burstørrelse 1500 cm²

1.JPG Size: (9 X 11)   50

51-100

101-150

151-200

1500

1500

1500

1500

18

18

18

18

100

125

150

175

Opdræt hos avler***

Burstørrelse 2500 cm²

1.JPG Size: (9 X 11)   100

101-150

151-200

2500

2500

2500

18

18

18

100

125

150

*   Højden i rotteburet skal dog mindst være tilstrækkelig til, at rotterne i det pågældende bur kan rejse sig op på bagbenene.

Ved studier, der strækker sig over hele dyrets levetid (”lifetime studies”), skal der sørges for bure af en sådan størrelse, at dyrene kan huses socialt. Der skal, hvis belægningsgraden ved afslutningen af sådanne undersøgelser undtagelsesvist medfører, at den tildelte plads pr. dyr ved afslutningen af forsøget ligger under de ovenfor anførte pladskrav, lægges vægt på at opretholde stabile sociale strukturer.

*   Fravænnede rotter kan hos avleren holdes ved disse højere belægningsgrader i den korte periode efter fravænning, indtil de udleveres til forsøg - forudsat at dyrene er anbragt i større forsøgsdyrsanlæg med tilstrækkelig miljøberigelse. Opstaldningsforholdene må ikke give anledning til tab af velfærd, som f.eks.: Forøget aggressions-, sygdoms- eller dødelighedsniveau, andre adfærdsmæssige afvigelser, vægttab eller andre fysiologiske eller adfærdsmæssige stressreaktioner, herunder stereotypier.

Tabel 3. Minimumskrav for opstaldning af ørkenrotter

 

Kropsvægt

g

Bundareal (minimum)

cm 2

Burhøjde (minimum)

cm

Bundareal (minimum) pr. dyr

cm 2

Opdræt eller i forsøg

 

1.JPG Size: (9 X 11)   40

> 40

1200

1200

18

18

150

250

Avl

 

1200

Monogamt par eller trio med kuld

18

 

Tabel 4. Minimumskrav for opstaldning af hamstere

 

Kropsvægt

g

Bundareal (minimum)

cm 2

Burhøjde (minimum)

cm

Bundareal (minimum) pr. dyr

cm 2

Opdræt eller i forsøg

1.JPG Size: (9 X 11)   60

61-100

> 100

800

800

800

14

14

14

150

200

250

 

Avl

 

800

Mor eller monogamt par med kuld

14

 

 

Opdræt hos avler*

 

 

< 60

 

100

 

14

 

100

*   Fravænnede hamstere kan hos avleren holdes ved disse højere belægningsgrader i den korte periode efter fravænning, indtil de udleveres til forsøg - forudsat at dyrene er anbragt i større forsøgsdyrsanlæg med tilstrækkelig miljøberigelse. Opstaldningsforholdene må ikke give anledning til tab af velfærd, som f.eks.: Forøget aggressions-, sygdoms- eller dødelighedsniveau, andre adfærdsmæssige afvigelser, vægttab eller andre fysiologiske eller adfærdsmæssige stressreaktioner, herunder stereotypier.

Tabel 5. Minimumskrav for opstaldning af marsvin

 

Kropsvægt

g

Bundareal (minimum)

cm 2

Burhøjde (minimum)*

cm

Bundareal (minimum) pr. dyr

cm 2

Opdræt eller i forsøg

1.JPG Size: (9 X 11)   200

201-300

301-450

451-700

> 700

1800

1800

1800

2500

2500

23

23

23

23

23

200

350

500

700

900

 

 

Avl

 

2500

Par med kuld. For hver yderligere avlshun tillægges 1000 cm 2

23

 

*   Højden i marsvineburet skal dog mindst være tilstrækkelig til, at marsvinene i det pågældende bur kan sidde op og soignere sig.

4.4 Fodring

Foderets form, indhold og fremtræden skal opfylde gnavernes ernærings- og adfærdsmæssige behov. Der skal tildeles grovfoder efter behov.

Foderet skal være indbydende og uden forurening. Ved udvælgelse af råmaterialer, fremstilling, tilberedning og tildeling af foderet skal der træffes forholdsregler for at minimere kemisk, fysisk og mikrobiologisk forurening. Foderet må ikke anvendes efter udløbsdatoen.

Pakning, transport og opbevaring af foderet skal ske på en måde, så forurening, forringelse og ødelæggelse af foderet undgås. Lagerlokalerne skal være kølige, mørke, tørre og sikret mod skadedyr og insekter. Letfordærveligt foder såsom grønsager, frugt, kød, fisk osv. skal opbevares i kølerum, køleskabe eller frysere.

Alle foderbeholdere, trug og andre redskaber, der benyttes til fodring, skal rengøres regelmæssigt og om nødvendigt steriliseres. Hvis der anvendes fugtigt foder, eller hvis foderet let forurenes med vand, urin osv., skal rengøring ske dagligt.

Hver gnaver skal have adgang til foderet, og der skal være tilstrækkelig fodringsplads til, at indbyrdes konkurrence om foderet begrænses. Om nødvendigt skal der foretages kontrol af foderindtagelsen for at undgå overvægt eller underernæring.

4.5 Vanding

Der skal altid være rent drikkevand til rådighed for alle gnavere. Vandforsyningen skal etableres, således at risikoen for, at mikroorganismer forurener vandet, minimeres.

Vandforsyningsanlæggene skal være udformet og skal anvendes, så der er en tilstrækkelig mængde vand af passende kvalitet. Der skal være tilstrækkeligt mange drikkesteder afpasset efter antallet af gnavere, der har adgang til dem. Når der anvendes automatiske vandforsyningsanlæg, skal deres funktion kontrolleres, ligesom anlæggene skal vedligeholdes og gennemskylles regelmæssigt for at undgå ulykker såsom tilstopning eller lækager samt spredning af infektioner. Hvis der anvendes bure med fast bund, skal der drages omsorg for at minimere risikoen for oversvømmelse.

4.6 Underlag, strøelse og redemateriale

Der skal være fast eller perforeret bund med strøelse i burene. Under den sidste del af drægtigheden, fødsel og diegivning må avlshunner kun holdes på faste gulve med strøelse.

Der skal altid sørges for passende strøelsesmateriale og hvilesteder til gnaverne; det samme gælder passende redemateriale eller redeindretninger til avlsdyr.

Der skal anbringes passende materialer i bure mv. for at absorbere urin og fæces, give gnaverne mulighed for at udvise visse arts-specifikke adfærdsformer såsom fouragering, graveadfærd eller etablering af underjordiske gange, sørge for en bekvem eftergivende overflade eller et trygt område til hvile, og gøre det muligt for gnaverne at bygge rede til at føde unger i.

Materialerne skal være tørre, absorberende, støvfri, giftfri og fri for smittefarlige mikroorganismer eller skadedyr og andre former for forurening. Materialer på basis af træ, der er kemisk behandlet eller indeholder giftige naturlige stoffer, samt produkter, der ikke klart kan defineres og standardiseres, må ikke benyttes.

Bunden af buret skal yde et fast og bekvemt hvileområde for alle gnavere. Alle hvileområder skal holdes rene og tørre.

4.7 Rengøring

Der skal opretholdes en meget høj standard for renlighed og orden i opstaldningslokaler, vaske- og opbevaringsrum. Tilstrækkelige rutiner for rengøring, vask, dekontaminering og efter omstændighederne sterilisering af bure og tilbehør, flasker og andet udstyr skal tilvejebringes og gennemføres.

Rengørings- og desinficeringssystemerne skal være hensigtsmæssige for gnaverne og må ikke være til skade for deres sundhed eller velfærd.

Ved rengøring af forsøgsdyrsanlæggene skal nogle af de af gnaverne afsatte duftmarkeringer så vidt muligt lades blive tilbage. Dette gælder dog ikke ved rengøring af forsøgsdyrsanlæg, hvor der efterfølgende skal anbringes andre gnavere end dem, der var anbragt i anlægget før rengøringen.

Forsøgsdyrene må ikke udsættes for hyppige skift af deres forsøgsdyrsanlæg.

Forsøgsdyrsanlæg med drægtige hunner og med hunner med unger må kun skiftes, når der er vægtige grunde, der taler herfor.

Beslutningen om, hvor ofte der skal gøres rent, skal træffes under hensyntagen til bursystemet, dyrets art, belægningsgraden samt ventilationssystemernes evne til at opretholde en passende luftkvalitet.

4.8 Håndtering

Ved håndtering skal gnaverne og burmiljøet forstyrres mindst muligt. Dette er særlig vigtigt for hamstere.


Bilag 2

Kaniner
(Oryctolagus cuniculus)

1. Indledning

I dette bilag opstilles en række krav for opstaldning af kaniner, der anvendes eller skal anvendes til forsøg.

De opstillede krav er minimumsbestemmelser, der skal sikre, at kaninernes velfærd tilgodeses bedst muligt ud fra de konkrete forhold.

2. Klimatiske forhold mv.

2.1 Ventilation

Der skal sørges for tilstrækkelig ventilation i opstaldningslokalerne og i forsøgsdyrsanlæggene, således at de opstaldede kaniners behov opfyldes. Ventilationsanlægget skal kunne skaffe tilstrækkelig frisk luft af en passende kvalitet, fjerne overskydende varme og fugtighed samt holde mængden og spredningen af lugte, toksiske gasarter, støv og smittefarlige stoffer af enhver art nede.

Med mindre særlige omstændigheder gør sig gældende, eller naturlig ventilation gør mekanisk ventilation unødvendig, skal der foretages luftskifte 15 - 20 gange pr. time i opstaldningslokalet. Ved lav belægningsgrad kan luftskiftet dog efter en konkret vurdering nedsættes til 8 – 10 gange pr. time.

Det skal sikres, at der ikke sker skadelig recirkulation af ubehandlet luft.

Ventilationsanlægget skal installeres på en sådan måde, at skadelig træk og støjgener undgås.

Rygning er ikke tilladt i lokaler, hvor der er opstaldet kaniner.

2.2 Temperatur

Kaniner skal holdes inden for et temperaturområde mellem 15 og 21°C. Blandt grupper af kaniner i bure med fast bund skal temperaturen måles ved strøelsen i buret, medmindre det må anses for ubetænkeligt at antage, at lokaltemperaturen her ikke adskiller sig væsentligt fra temperaturen i opstaldningslokalet.

Temperaturen i isolationssystemer skal overvåges særligt omhyggeligt.

2.3 Luftfugtighed

Den relative luftfugtighed i kaninanlæg skal være mindst 45 pct.

2.4 Belysning

I tilfælde, hvor dagslyset ikke udgør en passende lys/mørke-cyklus, skal der anvendes kunstig belysning på en sådan måde, at kaninernes biologiske behov opfyldes. Kaniner må ikke udsættes for stærkt lys, med mindre det kan godtgøres, at den pågældende art ikke tager skade herved, og der skal være mørkere områder til rådighed inden for forsøgsdyrsanlæggene, hvor kaninerne kan trække sig tilbage.

Der skal være lys nok til at udføre den almindelige drift og til at tilse kaninerne. Der skal sørges for regelmæssige lys- og mørkeperioder af den for kaniner passende længde, og der må ikke ske unødvendige afbrydelser af disse lys- og mørkeperioder.

Ved hold af albinoer skal der tages særligt hensyn til deres følsomhed over for lys.

2.5 Støj

Høje og pludselige lyde skal så vidt muligt undgås i opstaldningslokalerne.

Støjniveauer inden for kaninernes høreområde, herunder i visse tilfælde ultralyd, dvs. lyd der er højere end menneskets høreområde (normalt sat til lyde, der overstiger 20 kHz), skal minimeres - især i dyrenes hvileperiode.

Ved mistanke om at en unormal adfærd eller et unormalt avlsmønster skyldes ultrasonisk støj, skal det akustiske miljø overvåges over et bredt frekvensspektrum, indtil kilden til støjen er identificeret, eller årsagen til den unormale adfærd eller det unormale avlsmønster på anden vis er fastlagt.

Alarmsystemer skal i videst muligt omfang afgive lyde uden for kaninernes høreområde. Lokalernes og gangenes indretning mv. skal udformes således, at det akustiske miljø ikke virker skadeligt på kaninerne. Opstaldningslokalerne skal være forsynet med tilstrækkelige lydisolerings- og absorptionsmaterialer.

2.6 Backup- og alarmsystemer

Opstaldningssteder, der er stærkt afhængige af elektrisk eller mekanisk udstyr til miljøstyring og miljøbeskyttelse, skal have et backup system, der kan opretholde nødvendige funktioner og nødbelysningsanlæg, og som sikrer, at alarmsystemerne fungerer.

Varme-, ventilations-, køle- og befugtningsanlæg samt lignende anlæg, der har stor betydning for dyrenes velfærd, skal være forsynet med overvågningsenheder og alarmer, der kan sikre, at eventuelle fejl hurtigt kan registreres og afhjælpes straks.

Klare instrukser om nødprocedurer skal være opsat, så de tydeligt kan ses. Der skal drages omsorg for, at alarmsystemers drift forstyrrer dyrene så lidt som muligt.

3. Sundhed

Der skal ved institutioner eller virksomheder være tilvejebragt en handlingsplan, der sikrer, at der opretholdes en hensigtsmæssig sundhedstilstand, som beskytter kaninernes velfærd og opfylder de videnskabelige krav. Denne handlingsplan skal omfatte et mikrobiologisk overvågningsprogram og planer for håndtering af større sundhedsproblemer, ligesom der skal defineres sundhedsparametre og fremgangsmåder for modtagelse af nye kaniner.

Den person, der har ansvaret for forsøgsdyrene, skal sikre et regelmæssigt tilsyn med kaninerne og overvågning af deres opstaldning og pasning; dette skal udføres af en dyrlæge eller en tilsvarende kompetent person.

Sundhedsovervågning skal udføres regelmæssigt.

Der skal fastsættes hygiejniske procedurer, der sikrer, at den potentielle smitterisiko for kaniner og personale, som håndteringen af kaninerne indebærer, mindskes mest muligt.

4. Opstaldning mv.

4.1 Opstaldning

Unge kaniner og hunner skal huses i harmoniske sociale grupper. Enkeltdyrsopstaldning må kun ske, hvis det er berettiget af veterinære eller velfærdsmæssige grunde.

Voksne hanner, der udviser eller må forventes at udvise territorial adfærd, må ikke huses sammen med andre ukastrerede hanner. Unge kaniner og voksne hunner skal så vidt muligt opstaldes i berigede løsdriftsystemer.

Hvis det kan forventes, at de gruppeopstaldede kaniner udviser aggressiv adfærd over for hinanden, skal der foretages overvågning af grupperne.

Efter fravænning skal kaninerne fra samme kuld i øvrigt i videst mulige omfang huses sammen.

Hvor kaniner ikke kan opstaldes i grupper, skal de anbringes i nær visuel kontakt med andre kaniner.

4.2 Miljøberigelse

Der skal tildeles kaniner miljøberigelse i form af grovfoder, blokke af hø eller tyggepinde og et område til hvile. Ved gruppeopstaldning af kaniner skal der sørges for synlige barrierer og indretninger, hvor kaninerne kan søge tilflugt og holde udkig.

Kaniner skal have et skjul i form af kasser eller lignende. Til avlshunner skal der også sørges for redemateriale og en redekasse.

Burene skal så vidt muligt være rektangulære. Der skal sørges for et hævet område (hylde) inde i buret. Denne hylde skal være stor nok til, at kaninen kan ligge eller sidde på den og ubesværet bevæge sig ind under den, og den må ikke dække mere end 40 pct. af gulvarealet. Burhøjden skal være tilstrækkelig til, at kaninen kan sidde oprejst, uden at dens ører berører burets loft. Dette gælder dog ikke frihøjden over og under hylden.

I de særlige tilfælde, hvor videnskabelige eller veterinære grunde taler for at udelade hylden, skal burets omfang være 33 pct. større for en enkelt kanin og 60 pct. større for 2 kaniner, således at kaninens bevægelsesfrihed lettes, og der gives bedre mulighed for at undslippe en mere dominerende kanin. Kaniner skal i videst muligt omfang holdes i løsdrift.

Mindst 3 - 4 dage før forventet fødsel skal hunner forsynes med et ekstra rum eller en redekasse, hvor de kan bygge en rede. Der skal sørges for halm eller andet redemateriale.

Bure, der huser hunner med unger, skal være således indrettet, at hunnen kan bevæge sig til et andet rum eller en hylde bort fra sine unger, efter at de har forladt reden. Efter fravænning skal søskende af samme kuld holdes sammen i avlsburet så længe som muligt.

4.3 Dimensioner

Ved bundareal forstås i alle tabeller frit tilgængeligt bundareal, som kaninerne kan bevæge sig på – dvs. hvor fast inventar som f.eks. foderskåle og lignende ikke hindrer brug af bundarealet – og ved beregning af minimumsarealet kan eventuelle arealer i redekasser og oven på hylder, kasser og lignende ikke medregnes.

I den følgende og de senere tabeller med minimumskrav ved opstaldning af kaniner betyder “burhøjde” den lodrette afstand mellem burets gulv eller bund og den øverste vandrette del af låget eller buret.

Tabel 1. Minimumskrav for opstaldning af kaniner ældre end 10 uger

Den tungeste kanins kropsvægt

kg

Gulvareal (minimum) for 1 eller 2 kaniner

cm 2

Burhøjde (minimum)

cm

< 3

3-5

> 5

3500

4200

5400

45

45

60

Tabellen gælder både bure og løsdrift. I bure skal der sørges for en hylde (se tabel 4). Løsdriftsanlæg skal indeholde indretninger, der underinddeler rummet, således at kaninerne kan indlede eller undgå social kontakt efter behov.

Hvis der opstaldes mere end 2 kaniner sammen, skal der for de næstfølgende 4 kaniner tillægges som minimum 3000 cm 2 pr. kanin, mens der for hver yderligere kanin skal tillægges som minimum 2500 cm 2 .

Tabel 2. Minimumskrav for opstaldning af hunner med unger og af kuldsøskende indtil 10 uger

Hunnens vægt

kg

Gulvareal (minimum)

cm 2

Gulvareal (minimum) i redekassen

cm 2

Burhøjde (minimum)

cm

< 3

3 - 5

> 5

3500

4200

5400

1000

1200

1400

45

45

60

Tabellen gælder ved opstaldning for hunner med unger samt for opstaldning af kuldsøskende efter fravænning.

Der kan holdes indtil 8 søskende fra samme kuld i avlsburet fra fravænningen, til de er 7 uger gamle. Når ungerne er 8 – 10 uger gamle, kan der holdes 5 søskende på minimumsgulvarealet.

Tabel 3. Minimumskrav for opstaldning af kaniner yngre end 10 uger

Alder

Gulvareal (minimum)

cm 2

Maksimalt antal dyr på minimumsgulvarealet

For hvert yderligere dyr tilføjes

cm 2

Burhøjde (minimum)

cm

Fra fravænning til 7 uger gamle

 

8‑10 uger

 

4000

 

 

4000

 

5

 

 

3

 

800

 

 

1200

 

40

 

 

40

Tabellen gælder ved opstaldning, hvor kaninungerne anbringes sammen med andre kaninunger, som ikke er deres søskende fra kuldet.

Tabellen skal benyttes både til bure og løsdrift. Løsdriftsanlæg skal indeholde indretninger, der underinddeler rummet, således at kaninerne kan indlede eller undgå social kontakt efter behov.

Tabel 4. Dimensioner for hylder i kaninbure

Alder

uger

Endelig kropsvægt

kg

Omtrentlig størrelse
cm x cm

Ca. højde over burets gulv

cm

< 10

-

55 x 25

-

> 10

<3

3-5

>5

55 x 25

55 x 30

60 x 35

25

25

30

For at optimere anvendelsen af hylden og buret må den omtrentlige størrelse af hylden kun afvige fra de angivne mål med ± 5-10 pct.

4.4 Fodring

Foderets form, indhold og fremtræden skal opfylde kaninernes ernærings- og adfærdsmæssige behov. Der skal tildeles grovfoder efter behov.

Foderet skal være indbydende og uden forurening. Ved udvælgelse af råmaterialer, fremstilling, tilberedning og tildeling af foderet skal der træffes forholdsregler for at minimere kemisk, fysisk og mikrobiologisk forurening. Foderet må ikke anvendes efter udløbsdatoen.

Pakning, transport og opbevaring af foderet skal ske på en måde, så forurening, forringelse og ødelæggelse af foderet undgås. Lagerlokalerne skal være kølige, mørke, tørre og sikret mod skadedyr og insekter. Letfordærveligt foder såsom grønsager, frugt, kød, fisk osv. skal opbevares i kølerum, køleskabe eller frysere.

Alle foderbeholdere, trug og andre redskaber, der benyttes til fodring, skal rengøres regelmæssigt og om nødvendigt steriliseres. Hvis der anvendes fugtigt foder, eller hvis foderet let forurenes med vand, urin osv., skal rengøring ske dagligt.

Hver kanin skal have adgang til foderet, og der skal være tilstrækkelig fodringsplads til, at indbyrdes konkurrence om foderet begrænses. Om nødvendigt skal der foretages kontrol af foderindtagelsen for at undgå overvægt eller underernæring.

4.5 Vanding

Der skal altid være rent drikkevand til rådighed for alle kaniner. Vandforsyningen skal etableres, således at risikoen for, at mikroorganismer forurener vandet, minimeres.

Vandforsyningsanlæggene skal være udformet og skal anvendes, så der er en tilstrækkelig mængde vand af passende kvalitet. Der skal være tilstrækkeligt mange drikkesteder afpasset efter antallet af gnavere, der har adgang til dem. Når der anvendes automatiske vandforsyningsanlæg, skal deres funktion kontrolleres, ligesom anlæggene skal vedligeholdes og gennemskylles regelmæssigt for at undgå ulykker såsom tilstopning eller lækager samt spredning af infektioner. Hvis der anvendes bure med fast bund, skal der drages omsorg for at minimere risikoen for oversvømmelse.

4.6 Underlag, strøelse og redemateriale

Gittergulve og gulve af trådnet må ikke benyttes, uden at der sørges for et hvileområde med fast eller perforeret gulv med strøelse, der er stort nok til at kunne rumme alle kaninerne på én gang.

Hvis der anvendes gittergulve eller gulve af trådnet i en del af buret, skal bunden være dækket af et tykt lag halm eller lignende.

Der skal altid sørges for passende strøelsesmateriale og hvilesteder til kaninerne; det samme gælder passende redemateriale eller redeindretninger til avlskaniner.

Der skal anbringes passende materialer i bure mv. for at absorbere urin og fæces, give kaninerne mulighed for at udvise visse arts-specifikke adfærdsformer såsom fouragering, graveadfærd eller etablering af underjordiske gange, sørge for en bekvem eftergivende overflade eller et trygt område til hvile, og gøre det muligt for hunkaninerne at bygge rede til at føde unger i.

Materialerne skal være tørre, absorberende, støvfri, giftfri og fri for smittefarlige mikroorganismer eller skadedyr og andre former for forurening. Materialer på basis af træ, der er kemisk behandlet eller indeholder giftige naturlige stoffer, samt produkter, der ikke klart kan defineres og standardiseres, må ikke benyttes.

Bunden af buret skal yde et fast og bekvemt hvileområde for alle kaniner. Alle hvileområder skal holdes rene og tørre.

4.7 Rengøring

Der skal opretholdes en meget høj standard for renlighed og orden i opstaldningslokaler, vaske- og opbevaringsrum. Tilstrækkelige rutiner for rengøring, vask, dekontaminering og efter omstændighederne sterilisering af bure og tilbehør, flasker og andet udstyr skal tilvejebringes og gennemføres.

Rengørings- og desinficeringssystemerne skal være hensigtsmæssige for kaninerne og må ikke være til skade for deres sundhed eller velfærd. Der skal være tilvejebragt klare driftsprocedurer - herunder registrering - for udskiftning af strøelse i kaninernes bure mv.

Der skal regelmæssigt ske rengøring og efter omstændighederne udskiftning af det materiale, der udgør bunden i kaninernes bure mv., så det undgås, at det bliver en kilde til infektion og angreb af parasitter .

Ved rengøring af burene skal der tages hensyn til kaninernes adfærdsmæssige behov, herunder duftmarkeringernes betydning for sociale relationer mv. Beslutninger om, hvor ofte der skal gøres rent, skal træffes under hensyntagen til forsøgsdyrsanlægget, belægningsgraden samt ventilationssystemernes evne til at opretholde en passende luftkvalitet.

4.8 Håndtering mv.

Kaninerne skal i videst muligt omfang have mulighed for motion.

Kaninerne skal så vidt muligt vænnes til håndtering under rutinemæssig drift og under forsøg. Håndtering kan dog undgås, hvis særlige forhold gør sig gældende, herunder når der er tale om kaniner indfanget i naturen.

Personalet skal snakke til, håndtere, træne med og soignere kaninerne efter deres behov.


Bilag 3

Fritter
(Putorius putorius)

1. Indledning

I dette bilag opstilles en række krav for opstaldning af fritter, der anvendes eller skal anvendes til forsøg.

De opstillede krav er minimumsbestemmelser, der skal sikre, at fritternes velfærd tilgodeses bedst muligt ud fra de konkrete forhold.

2. Klimatiske forhold mv.

2.1 Ventilation

Der skal sørges for tilstrækkelig ventilation i opstaldningslokalerne og i forsøgsdyrsanlæggene, således at de opstaldede fritters behov opfyldes. Ventilationsanlægget skal kunne skaffe tilstrækkelig frisk luft af en passende kvalitet, fjerne overskydende varme og fugtighed samt holde mængden og spredningen af lugte, toksiske gasarter, støv og smittefarlige stoffer af enhver art nede.

Med mindre særlige omstændigheder gør sig gældende, eller naturlig ventilation gør mekanisk ventilation unødvendig, skal der foretages luftskifte 15 - 20 gange pr. time i opstaldningslokalet. Ved lav belægningsgrad kan luftskiftet dog efter en konkret vurdering nedsættes til 8 – 10 gange pr. time.

Det skal sikres, at der ikke sker skadelig recirkulation af ubehandlet luft.

Ventilationsanlægget skal installeres på en sådan måde, at skadelig træk og støjgener undgås.

Rygning er ikke tilladt i lokaler, hvor der er opstaldet fritter.

2.2 Temperatur

Fritter skal holdes inden for et temperaturområde mellem 15 og 24°C.

2.3 Belysning

Det skal sikres, at belysningen ikke generer fritterne. Øverste hylde skal afskærmes i fornødent omfang.

Fritter skal så vidt muligt have adgang til naturligt lys.

Fritter skal have lys- og mørkeperioder af den for arten nødvendige længde. Fritter, der ikke er opstaldet ved den naturlige 24-timers lys-/mørkecyklus, skal have minimum 8 og maksimum 16 timers kunstig belysning i sammenhæng i døgnet.

Er det nødvendigt for at styre fritternes forplantningscyklus, kan lysperioden dog indskrænkes til 6 timer.

Hvis naturlig belysning ikke er mulig, skal der sørges for svagt nattelys (5-10 lux), så fritterne bevarer et vist syn og for at tage højde for deres opskræmthedsrefleks (”Startle reflex”).

2.4 Støj

Fritterne skal afskærmes fra vibrationer samt pludselige og høje, ubekendte lyde, herunder lyde, der stammer fra driften af opstaldningsstedet.

Støj inde fra opstaldningsstedet skal reduceres ved hjælp af lydabsorberende materialer og/eller konstruktioner.

Fritter må ikke være opstaldet i lokaler, der er helt uden støj eller anden lyd.

2.5 Backup- og alarmsystemer

Opstaldningssteder, der er stærkt afhængige af elektrisk eller mekanisk udstyr til miljøstyring og miljøbeskyttelse, skal have et backup system, der kan opretholde nødvendige funktioner og nødbelysningsanlæg, og som sikrer, at alarmsystemerne fungerer.

Varme-, ventilations-, køle- og befugtningsanlæg samt lignende anlæg, der har stor betydning for dyrenes velfærd, skal være forsynet med overvågningsenheder og alarmer, der kan sikre, at eventuelle fejl hurtigt kan registreres og afhjælpes straks.

Klare instrukser om nødprocedurer skal være opsat, så de tydeligt kan ses. Der skal drages omsorg for, at alarmsystemers drift forstyrrer dyrene så lidt som muligt.

3. Sundhed

Der skal ved institutioner eller virksomheder være tilvejebragt en handlingsplan, der sikrer, at der opretholdes en hensigtsmæssig sundhedstilstand, som beskytter fritternes velfærd og opfylder de videnskabelige krav. Denne handlingsplan skal omfatte et mikrobiologisk overvågningsprogram og planer for håndtering af større sundhedsproblemer, ligesom der skal defineres sundhedsparametre og fremgangsmåder for modtagelse af nye fritter.

Den person, der har ansvaret for forsøgsdyrene, skal sikre et regelmæssigt tilsyn med fritterne og overvågning af deres opstaldning og pasning; dette skal udføres af en dyrlæge eller en tilsvarende kompetent person.

Sundhedsovervågning skal udføres regelmæssigt.

Der skal fastsættes hygiejniske procedurer, der sikrer, at den potentielle smitterisiko for fritter og personale, som håndteringen af fritterne indebærer, mindskes mest muligt.

4. Opstaldning mv.

4.1 Opstaldning

Nykonstruktion eller ændring af opstaldningsforhold for fritter skal ske i overensstemmelse med opdaterede anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer om fritternes fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Fritterne skal, med mindre velfærdsmæssige grunde taler imod, anbringes i større socialt harmoniske grupper.

Forsøgsdyrsanlæggene, herunder skillevæggene mellem disse, skal være robuste og lette at renholde. Udformning og konstruktion skal give fritterne åbne og lyse omgivelser, der giver dyrene et godt udsyn til andre fritter og personalet andre steder i opstaldningslokalet. Der skal være mulighed for, at fritterne kan søge tilflugt og uforstyrrethed inden for deres eget bur - og hvor de ikke kan ses af fritter i andre bure mv.

Konstruktionen af buret mv. skal være sådan, at fritterne ikke kan flygte eller skade sig selv, hvis de forsøger at flygte.

Drægtige hunner kan anbringes for sig selv i den sidste del af drægtighedsperioden, dog tidligst to uger før fødslen.

Det skal sikres, at enkeltopstaldede fritters ekstra behov for øget velfærd og pleje tilgodeses, herunder skal der dagligt sørges for ekstra menneskelig kontakt samt visuel, auditiv og i videst muligt omfang fysisk kontakt med andre fritter.

4.2 Socialisering

Fritterne skal så tidligt som muligt vænnes til håndtering. Håndteringen skal så vidt muligt ske dagligt.

4.3 Miljøberigelse

Udformningen af forsøgsdyrsanlæggene skal opfylde fritternes arts- og avlsspecifikke behov.

Udformningen af forsøgsdyrsanlæggene skal give mulighed for et vist element af uforstyrrethed for fritterne og gøre det muligt for dem at udøve en vis egen kontrol over deres sociale kontakt.

Udover de nedenfor beskrevne minimumsgulvarealer skal der sørges for særskilte områder for forskellige aktiviteter, f.eks. hævede platforme/hylder og underinddelinger af anlægget. Redekasser skal konstrueres således, at de kan rumme fritteungerne inden for reden.

Der skal tildeles miljøberigelse f.eks. i form af beholdere, rør, papirposer og vandbade/-skåle.

4.4 Dimensioner

Minimumshøjden i buret skal være 50 cm.

Gulvarealet skal være stort nok til, at fritten kan bevæge sig rundt, og til at give fritten mulighed for at vælge forskellige områder til at sove og æde samt til urinering/afføring.

For at øge fritternes adgang til at bevæge sig, skal fritternes bure/anlæg mv. så vidt muligt udformes rektangulært.

Ved gulvareal forstås i begge tabeller frit tilgængeligt gulvareal, som fritterne kan bevæge sig på – dvs. hvor fast inventar som f.eks. foderskåle, hylder og klatrestativer ikke hindrer brug af gulvarealet – og ved beregning af minimumsarealet kan eventuelle arealer oven på hylder og lignende ikke medregnes.

Ved enkeltdyrsopstaldning skal fritten have mindst 4500 cm 2 frit tilgængeligt gulvareal.

Tabel 1. Minimumskrav for gruppeopstaldning af fritter

Kropsvægt
g

Gulvareal * (minimum) pr. fritte
cm 2

Minimumshøjde
cm

< 600
³ 600

1500
3000

50
50

*   Da der skal være plads til miljømæssig berigelse, må intet bur dog være mindre end 4500 cm².

Tabel 2. Minimumskrav for gruppeopstaldning af voksne hanner og hunner med unger

 

Gulvareal
(minimum) pr. fritte
cm 2

Minimumshøjde
cm

Voksen han

6000

50

Hun med unger

5400

50

4.5 Fodring

Foderets form, indhold og fremtræden skal opfylde fritternes ernærings- og adfærdsmæssige behov.

Foderet skal være indbydende og uden forurening. Ved udvælgelse af råmaterialer, fremstilling, tilberedning og tildeling af foderet skal der træffes forholdsregler for at minimere kemisk, fysisk og mikrobiologisk forurening. Foderet må ikke anvendes efter udløbsdatoen.

Pakning, transport og opbevaring af foderet skal ske på en måde, så forurening, forringelse og ødelæggelse af foderet undgås. Lagerlokalerne skal være kølige, mørke, tørre og sikret mod skadedyr og insekter. Letfordærveligt foder såsom grønsager, frugt, kød, fisk osv. skal opbevares i kølerum, køleskabe eller frysere.

Alle foderbeholdere, trug og andre redskaber, der benyttes til fodring, skal rengøres regelmæssigt og om nødvendigt steriliseres. Hvis der anvendes fugtigt foder, eller hvis foderet let forurenes med vand, urin osv., skal rengøring ske dagligt.

Hver fritte skal have adgang til foderet, og der skal være tilstrækkelig fodringsplads til, at indbyrdes konkurrence om foderet begrænses. Om nødvendigt skal der foretages kontrol af foderindtagelsen for at undgå overvægt eller underernæring.

4.6 Vanding

Der skal altid være rent drikkevand til rådighed for alle fritter. Vandforsyningen skal etableres, således at risikoen for, at mikroorganismer forurener vandet, minimeres.

Vandforsyningsanlæggene skal være udformet og skal anvendes, så der er en tilstrækkelig mængde vand af passende kvalitet. Der skal være tilstrækkeligt mange drikkesteder afpasset efter antallet af fritter, der har adgang til dem. Når der anvendes automatiske vandforsyningsanlæg, skal deres funktion kontrolleres, ligesom anlæggene skal vedligeholdes og gennemskylles regelmæssigt for at undgå ulykker såsom tilstopning eller lækager samt spredning af infektioner. Hvis der anvendes bure med fast bund, skal der drages omsorg for at minimere risikoen for oversvømmelse.

4.7 Underlag, strøelse og redemateriale

Gulvet i fritternes bur skal være et fast gulv med glat, skridsikker overflade. Der skal være adgang til ekstraudstyr som f.eks. redekasser eller platforme, hvor alle fritter kan opholde sig.

Åbne gulvsystemer såsom gitre eller trådnet må ikke benyttes til fritter.

Burene skal indeholde strøelse og redemateriale i form af hø, halm, papir eller lignende.

4.8 Rengøring

Der skal opretholdes en meget høj standard for renlighed og orden i opstaldningslokaler, vaske- og opbevaringsrum. Tilstrækkelige rutiner for rengøring, vask, dekontaminering og efter omstændighederne sterilisering af bure og tilbehør, flasker og andet udstyr skal tilvejebringes og gennemføres.

Rengørings- og desinficeringssystemerne skal være hensigtsmæssige for fritterne og må ikke være til skade for deres sundhed eller velfærd.

Rengøring i form af spuling af fritternes anlæg skal foretages, når dette er nødvendigt. Når fritternes anlæg spules, skal fritterne flyttes til et tørt sted, så de ikke bliver våde. De må først sættes tilbage, når der er rimelig tørt.

Hvis fritternes afføring skaber hygiejniske problemer, skal buret udstyres med affaldsbakker.

Forsøgsdyrsanlæggene skal renses mindst én gang om dagen. Alle ekskrementer og tilsmudsede materialer skal dagligt – og om nødvendigt oftere – tømmes ud af affaldsbakkerne og/eller fjernes fra alle andre områder, der benyttes af fritterne.

4.9 Håndtering mv.

Fritterne skal i videst muligt omfang have mulighed for motion.

Fritterne skal så vidt muligt vænnes til håndtering under rutinemæssig drift og under forsøg. Håndtering kan dog undgås, hvis særlige forhold gør sig gældende, herunder når der er tale om fritter indfanget i naturen.

Personalet skal snakke til, håndtere, træne med og soignere fritterne efter deres behov.


Bilag 4

Katte
(Felis catus)

1. Indledning

I dette bilag opstilles en række krav for opstaldning af katte, der anvendes eller skal anvendes til forsøg.

De opstillede krav er minimumsbestemmelser, der skal sikre, at kattenes velfærd tilgodeses bedst muligt ud fra de konkrete forhold.

2. De klimatiske forhold mv.

2.1 Ventilation

Der skal sørges for tilstrækkelig ventilation i opstaldningslokalerne og i forsøgsdyrsanlæggene, således at de opstaldede kattes behov opfyldes. Ventilationsanlægget skal kunne skaffe tilstrækkelig frisk luft af en passende kvalitet, fjerne overskydende varme og fugtighed samt holde mængden og spredningen af lugte, toksiske gasarter, støv og smittefarlige stoffer af enhver art nede.

Med mindre særlige omstændigheder gør sig gældende, eller naturlig ventilation gør mekanisk ventilation unødvendig, skal der foretages luftskifte 15 - 20 gange pr. time i opstaldningslokalet. Ved lav belægningsgrad kan luftskiftet dog efter en konkret vurdering nedsættes til 8 – 10 gange pr. time.

Det skal sikres, at der ikke sker skadelig recirkulation af ubehandlet luft.

Ventilationsanlægget skal installeres på en sådan måde, at skadelig træk og støjgener undgås.

Rygning er ikke tilladt i lokaler, hvor der er opstaldet katte.

2.2 Temperatur

For katte i forsøg skal temperaturen holdes mellem 15 og 21°C. Katte, der ikke er i forsøg, skal holdes inden for et temperaturspektrum, der ikke skader deres velfærd.

Indtil nyfødte killinger har opnået fuld indre temperaturregulering (typisk efter ca. 10 dage), skal de tildeles ekstra opvarmning i fødeboksen.

2.3 Belysning

Katte skal så vidt muligt have adgang til naturligt lys.

Hvis katte ikke holdes ved den naturlige 24-timers lys/mørke-cyklus, skal de tildeles kunstig belysning, så de kan opretholde normal aktivitet og adfærd. Den lyse del af døgnet skal i disse tilfælde vare mellem 10 og 12 timer.

Hvis naturlig belysning ikke er mulig, skal der sørges for svagt nattelys (5-10 lux).

2.4 Støj

Støjniveauer inden for kattenes høreområde, herunder i visse tilfælde ultralyd, dvs. lyd der er højere end menneskets høreområde (normalt sat til lyde, der overstiger 20 kHz), skal minimeres - især i dyrenes hvileperiode.

Alarmsystemer skal i videst muligt omfang afgive lyde uden for kattenes høreområde. Lokalernes og gangenes indretning mv. skal udformes således, at det akustiske miljø ikke virker skadeligt på kattene. Opstaldningslokalerne skal være forsynet med tilstrækkelige lydisolerings- og absorptionsmaterialer.

2.5 Backup- og alarmsystemer

Opstaldningssteder, der er stærkt afhængige af elektrisk eller mekanisk udstyr til miljøstyring og miljøbeskyttelse, skal have et backup system, der kan opretholde nødvendige funktioner og nødbelysningsanlæg, og som sikrer, at alarmsystemerne fungerer.

Varme-, ventilations-, køle- og befugtningsanlæg samt lignende anlæg, der har stor betydning for dyrenes velfærd, skal være forsynet med overvågningsenheder og alarmer, der kan sikre, at eventuelle fejl hurtigt kan registreres og afhjælpes straks.

Klare instrukser om nødprocedurer skal være opsat, så de tydeligt kan ses. Der skal drages omsorg for, at alarmsystemers drift forstyrrer dyrene så lidt som muligt.

3. Sundhed

Der skal ved institutioner eller virksomheder være tilvejebragt en handlingsplan, der sikrer, at der opretholdes en hensigtsmæssig sundhedstilstand, som beskytter kattenes velfærd og opfylder de videnskabelige krav. Denne handlingsplan skal omfatte et mikrobiologisk overvågningsprogram og planer for håndtering af større sundhedsproblemer, ligesom der skal defineres sundhedsparametre og fremgangsmåder for modtagelse af nye katte.

Den person, der har ansvaret for forsøgsdyrene, skal sikre et regelmæssigt tilsyn med kattene og overvågning af deres opstaldning og pasning; dette skal udføres af en dyrlæge eller en tilsvarende kompetent person.

Sundhedsovervågning skal udføres regelmæssigt.

Der skal fastsættes hygiejniske procedurer, der sikrer, at den potentielle smitterisiko for katte og personale, som håndteringen af kattene indebærer, mindskes mest muligt.

4. Opstaldning mv.

4.1 Opstaldning

Nykonstruktion eller ændring af opstaldningsforhold for katte skal ske i overensstemmelse med opdaterede anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer om kattenes fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Forsøgsdyrsanlæggene, herunder eventuelle skillevægge mellem disse, skal være robuste og lette at renholde. Ved deres udformning og konstruktion skal de så vidt muligt udgøre et åbent og lyst anlæg, der giver kattene et godt udsyn over deres eget og eventuelle omkringliggende forsøgsdyrsanlæg.

Hunkatte og neutraliserede katte af begge køn skal opstaldes i socialt harmoniske grupper på indtil 12 katte.

Ved oprettelsen af grupper skal adfærden mellem alle individerne i gruppen omhyggeligt overvåges. Når katte omgrupperes, eller når en fremmed kat indføres i en gruppe, skal det sikres, at gruppen stadig vil kunne fungere.

Der skal udvises særlig agtpågivenhed, når ukastrerede hankatte opstaldes sammen. Det samme gælder, når katte opstaldes i større grupper.

Katte må ikke opstaldes alene i over 24 timer, uden at det er velbegrundet af velfærdsmæssige eller veterinære årsager.

Katte, der gentagne gange har vist aggressiv adfærd over for andre katte, må kun anbringes alene, hvis der ikke kan findes en passende artsfælle. Den sociale belastning blandt alle individer, der er anbragt parvis eller i grupper, skal overvåges omhyggeligt og som minimum ugentligt. Der skal i den forbindelse foretages adfærds- og stressundersøgelser.

Hunkatte i de to sidste uger af drægtigheden eller med killinger på under 4 uger kan opstaldes alene. I denne periode skal der så vidt muligt gives hunkatte, der normalt lever i en gruppe, adgang til deres gruppe - f.eks. ved at skabe forbindelse mellem hunkattens og gruppens bur.

4.2 Socialisering

Killinger i alderen fra 2 til 8 uger skal have social kontakt med deres søskende fra kuldet og så vidt muligt med voksne katte (f.eks. moderen) og mennesker. Killingerne skal så vidt muligt vænnes til de forhold, de sandsynligvis vil møde fremover.

Killingerne skal herudover så vidt muligt vænnes til daglig håndtering allerede fra den første dag efter fødslen.

Alle katte skal dagligt have en periode til leg og almindeligt socialt samvær med mennesker, samt yderligere tid til regelmæssig soignering/pleje. For katte, der er opstaldet alene, skal der afsættes tid til yderligere menneskelig kontakt.

4.3 Miljøberigelse

Forsøgsdyrsanlægget skal være udstyret med hævede, delvis indelukkede kasser/reder (f.eks. en hylde ca. 1 meter over gulvet med tre vægge og et tag), som giver katten mulighed for at overskue omgivelserne og - når opstaldning sker i grupper - for at holde en bekvem afstand fra andre katte. Der skal være så mange af disse kasser/reder, at der ikke opstår alvorlige kampe om pladserne. De nævnte kasser/reder skal være fordelt i buret, så kattene kan gøre fuldt brug af det areal, der er til rådighed.

Der skal være mulighed for, at kattene kan søge tilflugt og være uforstyrret inden for deres eget forsøgsdyrsanlæg og navnlig uden for synsvidde af katte i andre forsøgsdyrsanlæg. Der skal sørges for lodrette stolper eller lignende af træ, så kattene kan hvæsse klør og afsætte duftmarkeringer.

Kattene skal opmuntres til leg, og der skal sørges for et udvalg af berigelse/legetøj, som regelmæssigt skal udskiftes. Kattene skal i videst muligt omfang have mulighed for at anvende deres naturlige jagtinstinkt.

4.4 Udendørs løbegårde

Udendørs løbegårde skal så vidt muligt være tilgængelige.

Katte må aldrig tvinges til at tilbringe hele deres liv udendørs, og de skal til enhver tid have mulighed for ophold indendørs under forhold, der opfylder de i dette bilag skitserede krav til konstruktion og miljømæssig kontrol mv.

Gulvet i en udendørs løbegård skal være let at rengøre og må ikke kunne skade kattene fysisk.

4.5 Dimensioner

Minimumsarealet for en hunkat og dens killinger er – indtil fravænning – det samme som for en enkelt kat, men skal gradvis forøges, således at hunkatten og killingerne senest efter 4 måneder opstaldes på arealer svarende til pladskravene for voksne dyr. Den normale alder for killingers fravænning er 7 til 12 uger.

Ved gulvareal forstås i denne tabel frit tilgængeligt gulvareal, som kattene kan bevæge sig på – dvs. hvor fast inventar som f.eks. foderskåle og hylder ikke hindrer brug af gulvarealet – og ved beregning af minimumsarealet kan eventuelle arealer oven på hylder og lignende ikke medregnes.

Tabel 1. Minimumskrav for opstaldning af katte

 

Gulvareal

m 2

Hyldeareal

m 2

Højde

m

1 voksen kat

1,5

0,5

2

For hver yderligere kat tillægges

0,75

0,25

-

4.6 Gulvbelægning

Kattebure mv. skal være udstyret med et fast gulv med en jævn og skridsikker belægning. For alle katte skal der sørges for en komfortabel hvileplads ved brug af særlig miljøberigelse.

Gulve bestående af riste eller trådnet må ikke benyttes til katte.

4.7 Fodring

Foderets form, indhold og fremtræden skal opfylde kattenes ernærings- og adfærdsmæssige behov.

Foderet skal være indbydende og uden forurening. Ved udvælgelse af råmaterialer, fremstilling, tilberedning og tildeling af foderet skal der træffes forholdsregler for at minimere kemisk, fysisk og mikrobiologisk forurening. Foderet må ikke anvendes efter udløbsdatoen.

Pakning, transport og opbevaring af foderet skal ske på en måde, så forurening, forringelse og ødelæggelse af foderet undgås. Lagerlokalerne skal være kølige, mørke, tørre og sikret mod skadedyr og insekter. Letfordærveligt foder såsom grønsager, frugt, kød, fisk osv. skal opbevares i kølerum, køleskabe eller frysere.

Alle foderbeholdere, trug og andre redskaber, der benyttes til fodring, skal rengøres regelmæssigt og om nødvendigt steriliseres. Hvis der anvendes fugtigt foder, eller hvis foderet let forurenes med vand, urin osv., skal rengøring ske dagligt.

Hver kat skal have adgang til foderet, og der skal være tilstrækkelig fodringsplads til, at indbyrdes konkurrence om foderet begrænses. Om nødvendigt skal der foretages kontrol af foderindtagelsen for at undgå overvægt eller underernæring.

Foderskålene skal placeres mindst 0,5 meter fra kattebakkerne, og der må ikke byttes om på dem.

4.8 Vanding

Der skal altid være rent drikkevand til rådighed for alle katte. Vandforsyningen skal etableres, således at risikoen for, at mikroorganismer forurener vandet, minimeres.

Vandforsyningsanlæggene skal være udformet og skal anvendes, så der er en tilstrækkelig mængde vand af passende kvalitet. Der skal være tilstrækkeligt mange drikkesteder afpasset efter antallet af katte, der har adgang til dem. Når der anvendes automatiske vandforsyningsanlæg, skal deres funktion kontrolleres, ligesom anlæggene skal vedligeholdes og gennemskylles regelmæssigt for at undgå ulykker såsom tilstopning eller lækager samt spredning af infektioner. Hvis der anvendes bure med fast bund, skal der drages omsorg for at minimere risikoen for oversvømmelse.

4.9 Kattebakker og hvilepladser mv.

For hver to katte skal der være mindst én kattebakke, der skal måle mindst 300 x 400 mm, og som indeholder et passende absorberende og ugiftigt kattegrusmateriale eller lignende, som kattene kan og vil bruge. Hvis der regelmæssigt afsættes urin og fæces uden for bakkerne, skal der sørges for ekstra bakker indeholdende en anden type kattegrus eller lignende. Hvis dette er uvirksomt ved katte, der opstaldes sammen i par eller grupper, er det et tegn på social uforenelighed, og der skal fjernes katte fra gruppen én efter én, indtil problemet er løst.

Der skal indrettes hvilepladser nok for alle kattene. De skal være fremstillet af et materiale, der er let at rengøre, og skal indeholde et passende og blødt materiale såsom polyesterfleece eller lignende.

4.10 Rengøring

Der skal opretholdes en meget høj standard for renlighed og orden i opstaldningslokaler, vaske- og opbevaringsrum. Tilstrækkelige rutiner for rengøring, vask, dekontaminering og efter omstændighederne sterilisering af bure og tilbehør, flasker og andet udstyr skal tilvejebringes og gennemføres.

Rengørings- og desinficeringssystemerne skal være hensigtsmæssige for kattene og må ikke være til skade for deres sundhed eller velfærd.

Forsøgsdyrsanlæggene skal rengøres mindst en gang om dagen. Kattebakkerne skal tømmes dagligt, og der skal fyldes nyt kattegrus i.

Rengøring af forsøgsdyrsanlæggene må ikke medføre, at kattene bliver våde. Når forsøgsdyrsanlæggene spules, skal kattene flyttes til et tørt sted. De må først sættes tilbage, når der er rimelig tørt.

4.11 Håndtering mv.

Kattene skal i videst muligt omfang have mulighed for motion.

Kattene skal så vidt muligt vænnes til håndtering under rutinemæssig drift og under forsøg.

Håndtering kan dog undgås, hvis særlige forhold gør sig gældende, herunder i det helt specielle tilfælde, hvor en kat er indfanget i naturen.

Personalet skal snakke til, håndtere, træne med og soignere kattene efter deres behov.


Bilag 5

Hunde
(Canis familiaris)

1. Indledning

I dette bilag opstilles en række krav for opstaldning af hunde, der anvendes eller skal anvendes til forsøg.

De opstillede krav er minimumsbestemmelser, der skal sikre, at hundenes velfærd tilgodeses bedst muligt ud fra de konkrete forhold.

De anførte krav gælder for beagler. Hvis andre racer benyttes, skal der tages hensyn til de individuelle racesærpræg.

2. Klimatiske forhold mv.

2.1 Ventilation

Der skal sørges for tilstrækkelig ventilation i opstaldningslokalerne og i forsøgsdyrsanlæggene, således at de opstaldede hundes behov opfyldes. Ventilationsanlægget skal kunne skaffe tilstrækkelig frisk luft af en passende kvalitet, fjerne overskydende varme og fugtighed samt holde mængden og spredningen af lugte, toksiske gasarter, støv og smittefarlige stoffer af enhver art nede.

Med mindre særlige omstændigheder gør sig gældende, eller naturlig ventilation gør mekanisk ventilation unødvendig, skal der foretages luftskifte 15 - 20 gange pr. time i opstaldningslokalet. Ved lav belægningsgrad kan luftskiftet dog efter en konkret vurdering nedsættes til 8 – 10 gange pr. time.

Det skal sikres, at der ikke sker skadelig recirkulation af ubehandlet luft.

Ventilationsanlægget skal installeres på en sådan måde, at skadelig træk og støjgener undgås.

Rygning er ikke tilladt i lokaler, hvor der er opstaldet hunde.

2.2 Temperatur

For hunde i forsøg skal temperaturen holdes mellem 15 og 21°C. Hunde, der ikke er i forsøg, skal holdes inden for et temperaturspektrum, der ikke skader deres velfærd.

Indtil nyfødte hvalpe har opnået fuld indre temperaturregulering (typisk efter ca. 10 dage), skal de tildeles ekstra opvarmning i fødeboksen.

2.3 Belysning

Hunde skal så vidt muligt have adgang til naturligt lys.

Hvis hunde ikke holdes ved den naturlige 24-timers lys/mørke-cyklus, skal de tildeles kunstig belysning, så de kan opretholde normal aktivitet og adfærd. Den lyse del af døgnet skal i disse tilfælde vare mellem 10 og 12 timer.

Hvis naturlig belysning ikke er mulig, skal der sørges for svagt nattelys (5-10 lux).

2.4 Støj

Støj i opstaldningslokalet, herunder støj i form af hundenes gøen, som kan føre til forringelse af hundenes helbred eller velfærd, og enhver støjkilde, der kan stimulere til yderligere gøen, skal begrænses så meget som muligt.

Støj, der frembringes inden for opstaldningsstedet, skal om nødvendigt nedbringes ved hjælp af lydabsorberende materialer eller konstruktioner.

2.5 Backup- og alarmsystemer

Opstaldningssteder, der er stærkt afhængige af elektrisk eller mekanisk udstyr til miljøstyring og miljøbeskyttelse, skal have et backup system, der kan opretholde nødvendige funktioner og nødbelysningsanlæg, og som sikrer, at alarmsystemerne fungerer.

Varme-, ventilations-, køle- og befugtningsanlæg samt lignende anlæg, der har stor betydning for dyrenes velfærd, skal være forsynet med overvågningsenheder og alarmer, der kan sikre, at eventuelle fejl hurtigt kan registreres og afhjælpes straks.

Klare instrukser om nødprocedurer skal være opsat, så de tydeligt kan ses. Der skal drages omsorg for, at alarmsystemers drift forstyrrer dyrene så lidt som muligt.

3. Sundhed

Der skal ved institutioner eller virksomheder være tilvejebragt en handlingsplan, der sikrer, at der opretholdes en hensigtsmæssig sundhedstilstand, som beskytter hundenes velfærd og opfylder de videnskabelige krav. Denne handlingsplan skal omfatte et mikrobiologisk overvågningsprogram og planer for håndtering af større sundhedsproblemer, ligesom der skal defineres sundhedsparametre og fremgangsmåder for modtagelse af nye hunde.

Den person, der har ansvaret for forsøgsdyrene, skal sikre et regelmæssigt tilsyn med hundene og overvågning af deres opstaldning og pasning; dette skal udføres af en dyrlæge eller en tilsvarende kompetent person.

Sundhedsovervågning skal udføres regelmæssigt.

Der skal fastsættes hygiejniske procedurer, der sikrer, at den potentielle smitterisiko for hunde og personale, som håndteringen af hundene indebærer, mindskes mest muligt.

4. Opstaldning mv.

4.1 Opstaldning

Nykonstruktion eller ændring af opstaldningsforhold for hunde skal ske i overensstemmelse med opdaterede anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer om hundes fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Forsøgsdyrsanlæggene, herunder eventuelle skillevægge mellem disse, skal være robuste og lette at renholde. Ved deres udformning og konstruktion skal de så vidt muligt udgøre et åbent og lyst anlæg, der giver hundene godt udsyn til andre hunde og til personalet uden for deres eget anlæg.

Hunde skal opstaldes i socialt harmoniske – og så vidt muligt i større – grupper, medmindre velfærdsmæssige krav gør dette umuligt. Når hunde omgrupperes, eller når en fremmed hund indføres i en gruppe, skal det sikres, at gruppen stadig vil kunne fungere. I alle tilfælde skal grupperne overvåges løbende med henblik på social forenelighed.

Hunde må ikke anbringes alene i over 4 timer, uden at det er velbegrundet af velfærdsmæssige eller veterinære årsager.

Det skal sikres, at enkeltopstaldede hundes særlige behov for øget velfærd og pleje tilgodeses, herunder skal der dagligt sørges for ekstra menneskelig kontakt samt visuel, auditiv og i videst muligt omfang fysisk kontakt med andre hunde.

Medmindre veterinære eller velfærdsmæssige grunde taler herimod, skal hunde, der er opstaldet alene, dagligt gives mulighed for at motionere i et særskilt område - om muligt sammen med andre hunde. Dette skal ske i samspil med personalet og under overvågning heraf.

Avlshanner skal om muligt opstaldes i socialt harmoniske par eller grupper eller sammen med tæver.

Drægtige tæver må først flyttes til fødeboksen mellem en og to uger før den forventede fødsel. Mens de er i fødeboksen, skal de dagligt have ekstra menneskelig kontakt.

4.2 Socialisering

Hvalpe i alderen fra 4 til 20 uger skal i fornødent omfang have social kontakt med sine søskende fra kuldet, voksne hunde (f.eks. moderen) og mennesker. Hvalpene skal så vidt muligt vænnes til de forhold, de sandsynligvis vil møde fremover.

Hvalpene skal herudover så vidt muligt vænnes til daglig håndtering allerede fra den første dag efter fødslen.

4.3 Miljøberigelse

Udformningen af de indendørs og udendørs forsøgsdyrsanlæg skal give hundene et vist element af uforstyrrethed og sætte dem i stand til at udøve en vis kontrol over deres sociale samspil.

Der skal sørges for særskilte områder til forskellige aktiviteter.

Hunde skal have fri adgang til hævede platforme eller lignende, som er opsat i en højde, der gør det muligt for hunden at gå op på og ind under platformen.

Der skal tildeles hunde genstande, de kan bruge til at tygge på.

Med mindre veterinære grunde taler herimod, skal hunde mindst en gang om dagen flyttes til et særskilt område og have lov til at motionere - om muligt sammen med andre hunde. Dette skal ske i samspil med personalet og under overvågning heraf.

4.4 Udendørs løbegårde

Udendørs løbegårde skal så vidt muligt være tilgængelige.

Hunde må aldrig tvinges til at tilbringe hele deres liv udendørs, og de skal til enhver tid have adgang til et indendørs anlæg, der opfylder de i dette bilag skitserede krav til konstruktion og miljømæssig kontrol mv. Det indendørs anlæg skal udgøre mindst 50 pct. af den minimumsplads, der skal stilles til rådighed for hundene, jf. tabel 1 nedenfor.

Gulvet i en udendørs løbegård skal være let at rengøre og må ikke kunne skade hundene.

4.5 Dimensioner

De nedenfor angivne pladstildelinger for henholdsvis voksne hunde og fravænnede hvalpe er baseret på krav for beagler, men langt større pladstildelinger skal tildeles kæmperacer som f.eks. Sankt Bernhardshunde eller irske ulvehunde. Når det drejer sig om andre racer end beagler, skal pladstildelingen derfor fastsættes i samråd med dyrlæger og Dyreforsøgstilsynet.

Ved gulvareal forstås i begge tabeller frit tilgængeligt gulvareal, som hundene kan bevæge sig på – dvs. hvor fast inventar som f.eks. hylder og platforme ikke hindrer brug af gulvarealet – og ved beregning af minimumsarealet kan eventuelle arealer oven på hylder, platforme og lignende ikke medregnes.

Tabel 1. Minimumskrav for opstaldning af hunde

Hundens vægt

kg

Minimumsgulvareal
for 1 eller 2 hunde
m 2

For hver yderligere hund tillægges som minimum
m 2

Minimumshøjde
m

1.JPG Size: (9 X 11)   20
> 20

4
8

2
4

2
2

En diegivende tæve og dens kuld skal have mindst samme pladstildeling som en enkelt tæve af tilsvarende vægt. Fødeboksen skal være indrettet således, at tæven kan bevæge sig væk fra hvalpene og til et tilstødende område eller en hævet platform mv.

Tabel 2. Minimumskrav for opstaldning af fravænnede hvalpe op til 7,5 kg.

Hvalpens vægt

kg

Minimumsgulvareal pr. hvalp

m 2

Minimumshøjde

m

AA2209_2.JPG Size: (9 X 11)   2,0

0,5

2

2.JPG Size: (9 X 11)   5,0

1,0

2

Ovenstående tabel angiver det minimumsgulvareal, der til enhver tid skal være til rådighed for hver hvalp af den pågældende vægt; dog skal der altid være mindst 4 m 2 gulvareal i et anlæg. Hvalpe må tidligst fravænnes, når de er 8 uger gamle.

4.6 Gulvbelægning

Hundenes anlæg skal være udstyret med et fast gulv med en jævn, skridsikker belægning. For alle hunde skal der sørges for et behageligt og fast hvileområde - f.eks. ved brug af tilbehør såsom hævede lejer eller platforme.

Åbne gulvsystemer såsom gitterværk eller trådnet må ikke benyttes til hunde.

4.7 Fodring

Foderets form, indhold og fremtræden skal opfylde hundenes ernærings- og adfærdsmæssige behov.

Foderet skal være indbydende og uden forurening. Ved udvælgelse af råmaterialer, fremstilling, tilberedning og tildeling af foderet skal der træffes forholdsregler for at minimere kemisk, fysisk og mikrobiologisk forurening. Foderet må ikke anvendes efter udløbsdatoen.

Pakning, transport og opbevaring af foderet skal ske på en måde, så forurening, forringelse og ødelæggelse af foderet undgås. Lagerlokalerne skal være kølige, mørke, tørre og sikret mod skadedyr og insekter. Letfordærveligt foder såsom grønsager, frugt, kød, fisk osv. skal opbevares i kølerum, køleskabe eller frysere.

Alle foderbeholdere, trug og andre redskaber, der benyttes til fodring, skal rengøres regelmæssigt og om nødvendigt steriliseres. Hvis der anvendes fugtigt foder, eller hvis foderet let forurenes med vand, urin osv., skal rengøring ske dagligt.

Hver hund skal have adgang til foderet, og der skal være tilstrækkelig fodringsplads til, at indbyrdes konkurrence om foderet begrænses. Om nødvendigt skal der foretages kontrol af foderindtagelsen for at undgå overvægt eller underernæring.

4.8 Vanding

Der skal altid være rent drikkevand til rådighed for alle hunde. Vandforsyningen skal etableres, således at risikoen for, at mikroorganismer forurener vandet, minimeres.

Vandforsyningsanlæggene skal være udformet og skal anvendes, så der er en tilstrækkelig mængde vand af passende kvalitet. Der skal være tilstrækkeligt mange drikkesteder afpasset efter antallet af hunde, der har adgang til dem. Når der anvendes automatiske vandforsyningsanlæg, skal deres funktion kontrolleres, ligesom anlæggene skal vedligeholdes og gennemskylles regelmæssigt for at undgå ulykker såsom tilstopning eller lækager samt spredning af infektioner. Hvis der anvendes bure med fast bund, skal der drages omsorg for at minimere risikoen for oversvømmelse.

4.9 Strøelse mv.

Tæver, der er tæt på fødsel, eller som er diegivende, skal forsynes med et leje og strøelse til hjælp under fødslen og ved diegivning. Hvalpe skal ligeledes tildeles strøelse i fornødent omfang.

4.10 Rengøring

Der skal opretholdes en meget høj standard for renlighed og orden i opstaldningslokaler, vaske- og opbevaringsrum. Tilstrækkelige rutiner for rengøring, vask, dekontaminering og efter omstændighederne sterilisering af bure og tilbehør, flasker og andet udstyr skal tilvejebringes og gennemføres.

Rengørings- og desinficeringssystemerne skal være hensigtsmæssige for hundene og må ikke være til skade for deres sundhed eller velfærd.

Alle forsøgsdyrsanlæg, hvor der opstaldes hunde, skal rengøres mindst en gang om dagen. Alle ekskrementer mv. og tilsmudsede materialer skal fjernes fra alle de steder, hvor hundene opstaldes, mindst en gang hver dag og om fornødent oftere.

Rengøring i form af spuling af forsøgsdyrsanlæggene skal foretages, når dette er nødvendigt. Når anlæggene spules, skal hundene flyttes til et tørt sted, så de ikke bliver våde. De må først sættes tilbage, når der er rimelig tørt.

4.11 Håndtering

Hundene skal i videst muligt omfang have mulighed for motion.

Hundene skal så vidt muligt vænnes til håndtering under rutinemæssig drift og under forsøg.

Tilvænning til håndtering kan dog undlades, hvis særlige forhold gør sig gældende, herunder i det helt specielle tilfælde, hvor en hund er indfanget i naturen.

Personalet skal snakke til, håndtere, træne med og soignere hundene efter deres behov.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af rådets direktiv (86/609/EØF) af 24. november 1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål (EF-Tidende 1986, nr. L 358 side 1).