Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 16. januar 2014

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre love

(Obligatorisk digital selvbetjening ved indgivelse af klage samt obligatorisk videresendelse af klage over lokalplan til Natur- og Miljøklagenævnet m.v.)

[af miljøministeren (Ida Auken)]:

1. Ændringsforslag

Miljøministeren har stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 7. november 2013 og var til 1. behandling den 14. november 2013. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Miljøudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og miljøministeren sendte den 18. juni 2013 dette udkast til udvalget, jf. folketingsåret 2012-13, MIU alm. del – bilag 355. Den 7. november 2013 sendte miljøministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 9 spørgsmål til miljøministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af DF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Venstres og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget finder, at forslagets indførelse af en obligatorisk digital selvbetjening ved indgivelse af klage til Natur- og Miljøklagenævnet er en naturlig følge af regeringens målsætning om, at al kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af 2015, og af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 fra august 2011 »Den digitale vej til fremtidens velfærd«. Digitaliseringen er kommet for at blive.

Venstre og Det Konservative Folkeparti lægger vægt på regelforenklinger og afbureaukratiseringer i det offentlige. Men vi understreger, at det ikke skal foregå på bekostning af én samfundsgruppe.

Venstre og Det Konservative Folkeparti stemmer for lovforslaget. Vi vil dog følge ministerens løfter under 1. behandlingen nøje. Ministeren lovede bl.a., at det uanset brugervenligheden selvfølgelig stadig skal sikres, at digitaliseringen ikke bliver en barriere for, at enkelte borgere kan komme til at klage til nævnet. Natur- og Miljøklagenævnet kan derfor dispensere fra brugen af den digitale selvbetjening, hvis der eksempelvis er særlige forhold hos en klager, som betyder, at klageren ikke kan anvende den digitale selvbetjening. Det kan f.eks. være, hvis der er tale om borgere med særlige handicap eller manglende digitale kompetencer.

Derudover lovede ministeren, at den digitale platform først vil blive lanceret, når den er færdigudviklet og testet, og at eventuelle nedbrud af systemet lige omkring en klagefrists udløb vil komme klageren til gode. Det vil sige, at hvis systemet går ned, skal man have klaget inden for en rimelig frist, efter at det er oppe at køre igen.

Et mindretal i udvalget (DF) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet kan stemme for de stillede ændringsforslag.

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget kan ikke støtte lovforslaget. Obligatorisk digital selvbetjening ved indgivelse af klage over lokalplaner til Natur- og Miljøklagenævnet er problematisk for de mange borgere, som ikke er på internettet, og det risikerer at være til skade for miljøet. Man risikerer, at der måske vil opstå sager, som ikke bliver påklaget, som det ellers ville være sket, hvis man bare kunne sende et brev til nævnet.

DF finder det ærgerligt, at man ikke har afventet, at der kommer gode internetforbindelser over hele landet, inden man vælger at indføre obligatorisk digital selvbetjening i forbindelse med klager til nævnet. Samtidig er der mange, der ikke har internetadgang og ikke er fortrolige med at bruge nettet, og der er personer, der eksempelvis har et synshandicap, som vil have problemer med den obligatoriske digitale selvbetjening. For disse grupper af borgere burde der være en mulighed for at klage ved personligt fremmøde eller over telefonen.

Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af miljøministeren, tiltrådt af udvalget:

1) I den under nr. 2 foreslåede § 18 b ændres i stk. 3 »og« til: »eller«.

[Sproglig præcisering]

Til § 12

2) Efter nr. 4 indsættes som nye numre:

»01. I § 26 b, stk. 7, der bliver stk. 9, ændres »stk. 5 og 6« til: »stk. 7 og 8«.

02. I § 44, stk. 1, nr. 1, ændres »stk. 5« til: »stk. 7«.«

[Konsekvensændringer]

Til § 24

3) Paragraffen udgår.

[Den foreslåede ophævelse af en ændringsbestemmelse til jordforureningsloven udgår]

Bemærkninger

Til nr. 1

Den foreslåede bestemmelse præciserer, at kravet om anvendelse af digital selvbetjening ved indgivelse af klage til Natur- og Miljøklagenævnet kan fraviges, hvis det vil være i strid med internationale eller EU-retlige forpligtigelser om ret til at klage over trufne afgørelser.

Til nr. 2

Der er tale om redaktionelle ændringer.

Til nr. 3

Den foreslåede bestemmelse er en konsekvens af, at den pågældende ændringslov træder i kraft den 1. januar 2014 og derfor ikke kan ophæves med L 62.

Annette Lind (S) Flemming Møller Mortensen (S) Jens Joel (S) John Dyrby Paulsen (S) Mette Reissmann (S) Torben Hansen (S) Simon Kollerup (S) Lone Loklindt (RV) fmd. Lotte Rod (RV) Trine Pertou Mach (SF) Steen Gade (SF) Per Clausen (EL) Lars Dohn (EL) Sara Olsvig (IA) Uffe Elbæk (UFG) Erling Bonnesen (V) Anne-Mette Winther Christiansen (V) Henrik Høegh (V) Esben Lunde Larsen (V) Hans Christian Schmidt (V) Anni Matthiesen (V) nfmd. Hans Christian Thoning (V) Eyvind Vesselbo (V) Jørn Dohrmann (DF) René Christensen (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Hans Kristian Skibby (DF) Villum Christensen (LA) Charlotte Dyremose (KF)

Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 45
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 16
Socialistisk Folkeparti (SF) 15
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 62

Bilagsnr.

Titel

1
Høringsnotat og høringsvar, fra miljøministeren
2
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Ændringsforslag fra miljøministeren
4
1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 62

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om at oplyse, hvem der træffer beslutningen, om en borger hører under undtagelserne for digital selvbetjening som følge af »særlige forhold«, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om, hvilke tanker ministeren har gjort sig om kriterierne for »særlige forhold«, til miljøministeren , og ministerens svar herpå
3
Spm., om alle borgere, der ønsker det, kan blive omfattet af undtagelserne for digital selvbetjening, f.eks. hvis de har utrilfredsstillende adgang til internettet, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm., om ministeren vil tage spørgsmålet om manglende adgang til internettet i visse områder af landet op i regeringen, så regeringen kollektivt kan adressere spørgsmålet om internetadgang, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm., om ministeren er indstillet på at lave en overgangsordning, hvor dem, der vil klage digitalt, får mulighed for det, mens der stadig er adgang til at klage på den sædvanlige måde, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at alle får adgang til at udnytte deres klageadgang, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm., om man kan få hjælp til at klage f.eks. af borgerservicecentre el. lign., hvis man har problemer med at bruge den digitale selvbetjeningsløsning, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm., om ministeren vil sikre, at systemet ikke tages i anvendelse, før der er sikkerhed for, at systemet virker efter hensigten, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm. om, hvem der træffer beslutning, om en borger er omfattet af undtagelserne for digital selvbetjening, til miljøministeren, og ministerens svar herpå