Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Registret
Kapitel 2 Registrets indhold
Kapitel 3 Anmeldelse til registrering i registret
Kapitel 4 Adgang til og brug af data fra registret
Kapitel 5 Straf
Kapitel 6 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT- registret)

I medfør af § 7 a, stk. 6, § 7 c, stk. 2, og § 10 b i lov om udstationering af lønmodtagere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 256 af 25. marts 2011, fastsættes:

Kapitel 1

Registret

§ 1. Erhvervsstyrelsen fører et register over udenlandske tjenesteydere (RUT-registret), jf. § 2.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for vedligeholdelse og udvikling af registret.

§ 2. En udenlandsk virksomhed, der ved udførelse af arbejde i Danmark leverer tjenesteydelser uden at udstationere lønmodtagere til Danmark, eller en udenlandsk virksomhed, der udstationerer lønmodtagere i Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelser, skal anmelde sig til registret, jf. kapitel 3.

Stk. 2. En virksomhed skal ikke optages i registret og foretage anmeldelse efter stk. 1, jf. § 7 b i lov om udstationering af lønmodtagere m.v., hvis:

1) leveringen af tjenesteydelsen ikke varer over 8 dage, og

2) leveringen af tjenesteydelsen sker som led i levering af et teknisk anlæg eller en teknisk installation, og

3) den udstationerede lønmodtager eller den selvstændige virksomhed, jf. lovens § 7 a, stk. 2 har til opgave og er specialiseret i eller kvalificeret til at montere, installere, efterse, reparere eller informere om et teknisk anlæg eller en teknisk installation i Danmark.

Kapitel 2

Registrets indhold

§ 3. Registret indeholder stamdata om:

1) Udenlandske virksomheder, der som arbejdsgivere, udstationerer lønmodtagere i forbindelse med levering af tjenesteydelser i Danmark, jf. lovens § 4.

2) Udenlandske virksomheder der ved udførelse af arbejde i Danmark leverer tjenesteydelser uden at udstationere lønmodtagere til Danmark.

3) Lønmodtagere, der er udstationeret i et ansættelsesforhold i Danmark af en udenlandsk virksomhed, jf. lovens § 3.

4) Tjenesteydelsens karakter, sted og varighed, jf. lovens § 7 a, stk. 1, nr. 2, 3 og 5 og § 7a, stk. 2, nr. 2, 3 og 4.

§ 4. Registret indeholder følgende data om den udenlandske virksomhed:

1) Den udenlandske virksomheds RUT-nummer, jf. § 10, stk. 5.

2) Virksomhedens navn.

3) Virksomhedens forretningsadresse i hjemlandet.

4) Virksomhedens telefonnummer.

5) Virksomhedens e-mailadresse.

6) virksomhedens udenlandske registreringsnummer og registreringssted.

7) Virksomhedens momsnummer og registreringssted.

8) Virksomhedens branchekode.

Stk. 2. Registret kan indeholde oplysning om den udenlandske virksomheds CVR-nummer. eller SE-nummer. Såfremt virksomheden er optaget i Det Centrale Virksomhedsregister, vil virksomhedens navn blive leveret herfra.

Stk. 3. Hvis den udenlandske virksomhed ikke har et momsnummer i hjemlandet, skal oplysning herom angives i registret ved registrering.

§ 5. Registret indeholder følgende data om den udstationerede lønmodtager:

1) Navn.

2) Statsborgerskab.

3) Køn.

4) Identifikationstype.

5) Identifikationsnummer.

6) Fødselsdato.

7) Startdato for udstationeringen.

8) Slutdato for udstationeringen.

Stk. 2. For udstationerede lønmodtagere, der opfylder betingelserne i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, kan anmelder registrere dokumentation for indsendt forhåndsanmeldelse ved samtidig angivelse af til hvilken kompetent myndighed ansøgningen er sendt.

Stk. 3. For udstationerede lønmodtagere, der opfylder de betingelser, der er fastsat i hjemlandet for modtagelse af social sikring i sit hjemland, kan anmelder registrere en A1-attest.

§ 6. Registeret indeholder følgende data om den udstationerede virksomheds kontaktperson på ydelsen:

1) Navn.

2) Statsborgerskab.

3) Køn.

4) Identifikationstype (pas, visa, identitetskort).

5) Identifikationsnummer.

6) Fødselsdato.

7) Startdato for udstationeringen.

8) Slutdato for udstationeringen.

9) Telefonnummer.

10) Email-adresse.

Stk. 2. Registret kan indeholde oplysning om opholdsadressen for den udstationerede virksomheds kontaktperson.

§ 7. Registret indeholder følgende data om tjenesteydelsen:

1) Startdato for levering af ydelsen.

2) Slutdato for levering af ydelsen.

3) Branchen.

§ 8. Registret indeholder følgende data om de enkelte arbejdssteder:

1) Arbejdssted.

2) Arbejdsstedsadresser for levering af ydelsen.

3) Startdato pr. arbejdssted for levering af ydelsen.

4) Slutdato pr. arbejdssted for levering af ydelsen.

5) Antal personer pr. arbejdssted for levering af ydelsen.

Stk. 2. Hvis arbejdsstedsadressen ikke valideres i overensstemmelse med anvendelsen af Erhvervsstyrelsens it-system, skal arbejdsstedsadressen registreres med geografiske koordinater.

Kapitel 3

Anmeldelse til registrering i registret

§ 9. Anmeldelse om optagelse i registret skal indeholde de oplysninger, som er anført i § 4, stk. 1, og §§ 5, 6, 7 og 8.

§ 10. Anmeldelse til registret samt ændringer til de registrerede oplysninger, skal ske til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2. Registrering efter stk. 1 kan kun ske via Erhvervsstyrelsens elektroniske selvregistreringssystem på www.virk.dk.

Stk. 3. Anmeldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere skal foretages af enten den udenlandske virksomheds ejer eller en af virksomheden anden bemyndiget person.

Stk. 4. Anmeldelse skal ske senest samtidig med, at levering af tjenesteydelsen i Danmark påbegyndes. Ændringer vedrørende oplysningerne skal anmeldes senest førstkommende hverdag efter ændringen.

Stk. 5. Ved registrering tildeler Erhvervsstyrelsen den udenlandske virksomhed et entydigt identifikationsnummer (RUT-nummer).

Stk. 6. Ved registrering modtager anmelderen en kvittering.

Stk. 7. En anmelder, der registrerer et forhold i registret, indestår for, at registreringen eller anmeldelsen er lovligt foretaget, herunder at der foreligger behørig fuldmagt. Hvis Erhvervsstyrelsen har begrundet formodning om, at der er sket eller vil ske misbrug af adgangen til registrering i registret, er Erhvervsstyrelsen berettiget til med øjeblikkelig virkning at lukke brugerens adgang hertil.

Kapitel 4

Adgang til og brug af data fra registret

§ 11. Enhver kan fra Erhvervsstyrelsen få adgang til de data, som er registreret i registret, med de undtagelser og på de betingelser, der er nævnt i §§ 12 – 17.

§ 12. Adgang til data i registret for andre end danske myndigheder vil være begrænset til følgende:

1) Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger.

2) Dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen.

3) Dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen på det enkelte arbejdssted, hvis der er flere arbejdssteder.

4) Sted for levering af tjenesteydelsen.

5) Navn på kontaktperson for virksomheden.

6) Virksomhedens branchekode.

7) Virksomhedens momsnummer og registreringssted i hjemlandet eller oplysning om, at virksomheden ikke har et momsnummer i hjemlandet.

8) Størrelsesorden efter antal ansatte pr. arbejdssted.

Stk. 2. Oplysningerne i stk. 1 er offentligt tilgængelige ved enkeltopslag på igangværende aktiviteter i Danmark via www.virk.dk. Det er ikke tilladt at crawle www.virk.dk/rut eller benytte andre metoder til automatisk indeksering og opslag.

Stk. 3. Stk. 1, nr. 2, 3 og 7, finder anvendelse på offentlighedens adgang til oplysninger, der registreres den 1. juli 2013 eller senere.

Stk. 4. Stk. 1, nr. 1-8, finder anvendelse på data registreret efter den 3. februar 2014.

§ 13. Videregivelse fra registret omfatter oplysninger om enkelte enheder eller om samtlige enheder, som er optaget i registret.

Stk. 2. Ved videregivelse af oplysninger fra registret om samtlige enheder videregives de oplysninger, der kan meddeles den pågældende efter §§ 11 og 12.

Stk. 3. Oplysninger fra registret stilles ved abonnementsordning til rådighed på en ftp-server og ved enkeltudtræk.

Stk. 4. Enhver kan anvende, videreformidle og offentliggøre data, som meddeles den pågældende efter § 11 og 12 med de undtagelser og betingelser, der følger af §§ 11-16.

§ 14. Danske myndigheder må alene anvende oplysninger, som modtages fra registret:

1) i forbindelse med deres kontrol af, om virksomheder overholder lovgivningen, som finder anvendelse i forbindelse med udstationering, og

2) til statistik om udenlandske virksomheder og udstationerede lønmodtagere.

§ 15. Data fra registret må ikke anvendes med kommercielt formål eller i kommerciel sammenhæng. Hermed menes alle former for salg, reklamehenvendelse eller andre henvendelser, der ikke har specifik hjemmel i lov, regler, der er udstedt i medfør af lov, eller samtykke.

§ 16. Enhver har krav på efter skriftlig anmodning til Erhvervsstyrelsen at få oplyst de grunddata, der er optaget i registret om den pågældende.

Kapitel 5

Straf

§ 17. Den, der undlader rettidigt at anmelde oplysninger, jf. lovens § 7 a, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. februar 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1619 af 15. december 2010 om Register over Udenlandske Tjenesteydere (RUT-registret), ophæves.

Erhvervsstyrelsen, den 29. januar 2014

Henning Steensig

/ Charlotte Salenborn