Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Indkomstår 2014
Bilag 2 Indkomstår 2013
Bilag 3 Indkomstår 2012
Den fulde tekst

Vejledning om at fastsætte årsløn efter lov om arbejdsskadesikring for skader sket i 2014

(Teknisk vejledning)

Kapitel 1

Indledning

Lovens hovedregel er, at årslønnen fastsættes til tilskadekomnes samlede arbejdsfortjeneste inklusive naturalydelser i året før arbejdsskaden. Årslønnen fastsættes med udgangspunkt i oplysningerne i indkomstregisteret og andre oplysninger fra SKAT.

Når særlige ansættelsesforhold gør sig gældende, eller når tilskadekomne på grund af sygdom ikke har været beskæftiget hos arbejdsgiveren til samme løn i hele det foregående år, eller når tilskadekomne har været ude af erhverv i en kortere eller længere periode før erhvervssygdommen er anmeldt, eller når årslønnen fastsat ud fra oplysningerne i indkomstregisteret og andre oplysninger fra SKAT ikke giver et retvisende billede, fastsættes årslønnen efter skøn.

Der henvises i øvrigt til Arbejdsskadestyrelsens Vejledning nr. 9809 af 18. december 2013 om fastsættelse af årsløn og Arbejdsskadestyrelsens Vejledning om fastsættelse af årsløn for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller.

Årslønnen fastsat efter nedenstående regler må aldrig overstige det løntalsregulerede maksimumbeløb (491.000 kr.), jf. Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 1151 af 26. september 2013, og afrundes altid til nærmeste med 1.000 delelige kronebeløb.

Kapitel 2

Unge personer og personer under uddannelse

Som udgangspunkt benyttes tilskadekomnes alder på den dato, hvorfra erstatningen for tab af erhvervsevne tilkendes.

Hvis tilskadekomne er 13 år eller derunder, fastsættes årslønnen til den løntalsregulerede minimumsårsløn (183.000 kr.), jf. Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 1151 af 26. september 2013.

Hvis tilskadekomne er fyldt 14 år, men endnu ikke 18 år, beregnes årslønnen på følgende måde:

Minimumsårsløn + [ (alder – 13) / 5 ] × (forventet årsløn som 18-årig – minimumsårsløn)

og afrundes til nærmeste med 1000 delelige kronebeløb.

Den forventede årsløn som 18-årig fastsættes efter forholdene på arbejdsskadens dato.

Årslønnen, udregnet efter ovenstående regler, anvendes kun ved beregning af erstatning indtil tilskadekomnes fyldte 18. år.

Fra tilskadekomnes fyldte 18. år anvendes den årsløn tilskadekomne ville kunne forvente at opnå som 18-årig, eller, hvis tilskadekomne var under uddannelse, da arbejdsskaden indtraf, den årsløn tilskadekomne ville kunne forvente at opnå efter uddannelsens afslutning, fastsat efter forholdene på arbejdsskadens dato, hvis skaden ikke var indtruffet.

Hvis der ikke foreligger oplysninger om den indtægt, som tilskadekomne kunne forvente at opnå som 18-årig eller efter uddannelsens afslutning, hvis skaden ikke var indtruffet, fastsættes tilskadekomnes årsløn til 350.000 kr., svarende til et beregnet udtryk for gennemsnitslønnen for arbejdere i hele landet (”normalårslønnen”).

Eksempler

     
Årsløn som 18-årig
 
   
491.000 kr.
400.000 kr.
350.000 kr.
300.000 kr.
250.000 kr.
 
13 år
183.000 kr.
183.000 kr.
183.000 kr.
183.000 kr.
183.000 kr.
 
14 år
245.000 kr.
226.000 kr.
216.000 kr.
206.000 kr.
196.000 kr.
Alder
15 år
306.000 kr.
270.000 kr.
250.000 kr.
230.000 kr.
210.000 kr.
 
16 år
368.000 kr.
313.000 kr.
283.000 kr.
253.000 kr.
223.000 kr.
 
17 år
429.000 kr.
357.000 kr.
317.000 kr.
277.000 kr.
237.000 kr.

Kapitel 3

Personer, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Ved indførelsen af Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) er der foretaget ændringer i skattelovgivningen, som medfører, at lønindkomst optjent ved ansættelse om bord på skibe registreret i DIS i princippet er skattefri.

Ved fastsættelsen af årslønnen for personer omfattet af DIS-overenskomst indgået af en dansk faglig organisation, jf. lov om Dansk Internationalt Skibsregister § 10, stk. 2, er der derfor behov for at justere den optjente lønindkomst (DIS-indkomst), så indkomsten kommer til at svare til lønniveauet for søfolk ansat uden for DIS-området.

Oplysninger om årslønnen indhentes fra forskellige kilder, f.eks. fra SKAT eller de månedlige hyresedler.

Justering af DIS-indkomst skal ske efter fratræk af bidrag til ATP og arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. Et eventuelt udbetalt kompensationstillæg skal også fratrækkes. Kompensationstillæg kan udbetales til søfolk med DIS-indkomst som erstatning for værdien af mistede individuelle skattefradrag som følge af skattefriheden. Fastsættelsen af kompensationstillæg til søfolk med DIS-indkomst varetages af Udligningskontoret for Dansk Søfart.

Justering af DIS-indkomst foretages herefter ved brug af særlige skalatrin og omregningsfaktorer, der afhænger af, om tilskadekomne har sejlet i begrænset fart eller ej. Skalatrin og omregningsfaktorer til justering af DIS-indkomst opgjort på årsbasis er for de seneste tre indkomstår angivet i bilag 1-3 til denne vejledning.

Den justerede årlige indkomst omregnes til indkomst før arbejdsmarkedsbidrag ved at dividere den justerede indkomst med omregningsfaktorer, der ligeledes er angivet i bilagene til denne vejledning.

Ved den endelige fastsættelse af årslønnen tillægges samlet bidrag til ATP og arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger samt værdi af eventuel fri kost om bord. Værdien af fri kost pr. dag for de seneste tre indkomstår er angivet i bilag 1-3 til denne vejledning.

Eksempel

En sømand under DIS-ordningen, der sejler uden for begrænset fart på et skib med en bruttotonnage på over 500, kommer til skade i maj 2014. Af arbejdsgiver bliver det oplyst, at DIS-indkomsten (ekskl. pensionsbidrag) for perioden januar-april 2014 udgør 86.000 kr. Heraf udgør kompensationstillægget 9.500 kr. For perioden maj-december 2013 udgør DIS-indkomsten (ekskl. pensionsbidrag) 170.000 kr. Heraf udgør kompensationstillægget 19.000 kr.

DIS-indkomster efter fradrag af kompensationstillæg udgør herefter 76.500 kr. (4 måneder af 2014) og 151.000 kr. (8 måneder af 2013). Omregnet til helårsbasis udgør indkomsterne 229.500 kr. (2014) og 226.500 kr. (2013). Disse indkomster justeres som følger:

År 2014:

147.800 × 1,00 + 81.700 × 1,60 = 278.520,00 kr.

278.520,00 kr. / 0,92 = 302.739,13 kr.

Den justerede DIS-indkomst for perioden januar-april 2014 udgør herefter:

302.739,13 kr. × 4/12 = 100.913,04 kr.

År 2013:

147.000 × 1,00 + 79.500 × 1,60 = 274.200,00 kr.

274.200,00 kr. / 0,92 = 298.043,48 kr.

Den justerede DIS-indkomst for perioden maj-december 2013 udgør herefter:

298.043,48 kr. × 8/12 = 198.695,65 kr.

Af arbejdsgiver er det tillige oplyst, at de samlede indbetalte bidrag til ATP og arbejdsgiveradministreret pensionsordning for perioden maj 2013-april 2014 udgør 19.500 kr. samt at tilskadekomne har oppebåret fri kost om bord i alt 165 dage til søs i perioden fordelt på 55 dage i 2014 og 110 dage i 2013.

Værdien af fri kost bliver herefter:

55 sødage × 84 kr. pr. dag + 110 sødage × 83 kr. pr. dag = 13.750 kr.

Årslønnen fastsættes herefter til:

100.913,04 kr. + 198.695,65 kr. + 19.500 kr. + 13.750 kr. = 332.858,69 kr., som afrundes til nærmeste med 1.000 delelige kronebeløb: 333.000 kr.

Kapitel 4

Personer uden egentligt erhverv

Årslønnen udgør 37.000 kr.

Kapitel 5

Værdien af fri kost og logi

Værdien af fri kost og logi udgør 37.700 kr. pr. år, jf. Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 1151 af 26. september 2013. Værdien af fri kost alene udgør 84 kr. pr. dag i 2014.

Arbejdsskadestyrelsen, den 17. januar 2014

Per Møller

/ Torben Øhlenschlæger


Bilag 1

Indkomstår 2014

DIS-indkomst, ej begrænset fart, skibe med bruttotonnage på 500 eller derover:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 147.800 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 147.801 kr. – 336.113 kr. ganges med faktor 1,60.

3. Årlig indkomst på 336.114 kr. og derover ganges med faktor 2,10.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Arbejdsmarkedsstyrelsens brev af 12. december 2013 til a-kasserne.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

DIS-indkomst, ej begrænset fart, skibe med bruttotonnage på under 500:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 99.700 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 99.701 kr. – 317.690 kr. ganges med faktor 1,60.

3. Årlig indkomst på 317.691 kr. og derover ganges med faktor 2,10.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1366 af 4. december 2013.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

DIS-indkomst, begrænset fart:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 42.800 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 42.801 kr. – 296.291 kr. ganges med faktor 1,60.

3. Årlig indkomst på 296.292 kr. og derover ganges med faktor 2,10.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1366 af 4. december 2013.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

Værdi af fri kost pr. dag: 84 kr.


Bilag 2

Indkomstår 2013

DIS-indkomst, ej begrænset fart, skibe med bruttotonnage på 500 eller derover:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 147.000 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 147.001 kr. – 318.250 kr. ganges med faktor 1,60.

3. Årlig indkomst på 318.251 kr. og derover ganges med faktor 2,10.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1417 af 23. december 2012.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

DIS-indkomst, ej begrænset fart, skibe med bruttotonnage på under 500:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 98.900 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 98.901 kr. – 300.213 kr. ganges med faktor 1,60.

3. Årlig indkomst på 300.214 kr. og derover ganges med faktor 2,10.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1417 af 23. december 2012.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

DIS-indkomst, begrænset fart:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 42.000 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 42.001 kr. – 278.875 kr. ganges med faktor 1,60.

3. Årlig indkomst på 278.876 kr. og derover ganges med faktor 2,10.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1417 af 23. december 2012.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

Værdi af fri kost pr. dag: 83 kr.


Bilag 3

Indkomstår 2012

DIS-indkomst, ej begrænset fart:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 99.800 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 99.801 kr. – 280.973 kr. ganges med faktor 1,60.

3. Årlig indkomst på 280.974 kr. og derover ganges med faktor 2,10.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 187 af 29. februar 2012.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

DIS-indkomst, begrænset fart:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 42.900 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 42.901 kr. – 259.608 kr. ganges med faktor 1,60.

3. Årlig indkomst på 259.609 kr. og derover ganges med faktor 2,10.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 187 af 29. februar 2012.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

Værdi af fri kost pr. dag: 81 kr.