Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 22. januar 2014 i sag 41.2013

A

v/forhandlingssekretær Peter Lykke Nielsen, 3F

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Linda Rudoph Greisen (DA) og advokat Ulrik Mayland (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget direktør Niels-Jørgen Larsen, HORESTA Arbejdsgiver, og forhandlingssekretær Kenneth Novak, 3F.

Mellem klageren, A, født den 26. april 1993, og indklagede, B, blev den 28. december 2010 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som kok med uddannelsesperiode fra den 15. januar 2011 til den 14. april 2014. Ved tillæg underskrevet den 10. august 2011 blev uddannelsesaftalen fra samme dato ændret til en uddannelse som gastronom assistent med uddannelsesperiode til den 14. januar 2012, og ved endnu et tillæg underskrevet den 5. oktober 2011 blev uddannelsesaftalen på ny ændret til uddannelse som kok med den oprindeligt aftalte uddannelsesperiode.

Denne sag drejer sig om elevens ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen og efterbetaling af løn mv.

A har ved sin organisation, 3F Privat Service, Hotel og Restauration, ved klageskrift modtaget den 26. september 2013 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at B betaler 110.575,35 kr.

Påstanden er opgjort som 30.000 kr. i tab af uddannelsesgode, 11.107,90 kr. i manglende løn for januar 2011 til januar 2012, forskudttid samt helligdags- og overtidsbetaling med 37.348,47 kr., kostpenge under skoleophold med 2.061 kr., betaling for manglende afholdelse af feriefridage med 3.467,10 kr., feriegodtgørelse for optjeningsåret 2011 med 19.302,98 kr. samt feriegodtgørelse af efterbetalingskravet med 7.287,90 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om betaling af 30.000 kr. i erstatning for elevens uberettigede ophævelse af uddannelsesforholdet og i øvrigt frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 13. januar 2014.

Sagsfremstilling

Virksomheden har ikke indgået overenskomst. Den for uddannelsesområdet gældende overenskomst er elevoverenskomsten mellem Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

Den 13. marts 2012 underskrev eleven en ensidig ophævelse af uddannelsesaftalen fra den 13. marts 2012. Ophævelsen var i 3F’s brev af 14. marts 2012 til virksomheden begrundet med følgende:

”Med den omstrukturering og udskiftning af uddannet personale på virksomheden har afdelingen rådet vort medlem til at opsige uddannelsesaftalen med omgående virkning. Vi har samtidig anmodet godkendelsesudvalget om at genbesigtige virksomheden.

Ved gennemgang af lønsedler og vagtplaner, konstaterer vi flere uoverensstemmelser og uklarheder. ”

I brevet stilles krav om betaling af helligdagsbetaling, ferietillæg mv. opgjort til i alt 91.411,27 kr.

3F har efter Tvistighedsnævnets behandling af sagen i mail af 15. januar 2014 meddelt, at kravet på feriegodtgørelse for optjeningsåret 2011 på 19.302,98 kr. frafaldes, da beløbet er indbetalt rettidigt.

Retsgrundlag

Erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:

”Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af aftalen.

Stk. 2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. ”

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at han ophævede sin uddannelsesaftale efter råd fra 3F og umiddelbart herefter påbegyndte som kokkeelev hos X. Baggrunden var, at han ikke kunne gennemskue sin løn og flere gange forgæves havde forsøgt at få en forklaring fra virksomheden herpå, senest lige før jul i 2011. Hertil kom, at arbejdsmiljøet i køkkenet var for hårdt. Kokken og andre råbte ad ham, hvis han lavede små fejl, hvilket gjorde ham ked af det, og han mistede lysten til at fortsætte. Han havde op til ophævelsen været på ferie med sin familie i 4 uger. Den frihed, han fik til teoriundervisning, byttede han sig til.

B har forklaret bl.a., at A i begyndelsen gjorde det godt i køkkenet, men over sommeren 2011 skete der en ændring i hans indstilling til arbejdet, hvilket førte til en skriftlig advarsel for at komme for sent i september 2011 og flere møder med A og hans far. A var på skole i de sidste 3 måneder af 2011. Da A kom tilbage fra ferie i marts måned 2012, ringede han til kokken og sagde, at han glædede sig til at komme tilbage, men samme dag ophævede A uddannelsesaftalen. Gennem hele uddannelsesperioden har der været det samme faglærte personale i køkkenet. Det er rigtigt, at de talte om, at A havde svært ved at gennemskue lønsedlerne. Arbejdet var vagtplaneret over 6 uger, og A har arbejdet 36 timer mindre end vagtplanen angiver, herunder haft fravær i forbindelse med teoriundervisning. Feriegodtgørelse af den udbetalte løn er indbetalt til Feriekonto via SKATs lønsystem ”Letløn”.

Procedure

Klager har til støtte for sin påstand anført, at elevens ophævelse af uddannelsesaftalen var berettiget, idet arbejdsmiljøet var dårligt, og eleven ikke kunne få fyldestgørende oplysninger om sin løn, der efter 3F’s gennemgang af lønsedler viste en betydelig difference i elevens favør. Efterbetalingskravet har ikke tidligere været bestridt af virksomheden og er opgjort i overensstemmelse med den nedskrevne vagtplan.

Indklagede har til støtte for sine påstande anført, at elevens ophævelse af uddannelsesforholdet var uberettiget, og at der derfor tilkommer virksomheden en erstatning, der passende kan fastsættes til det beløb, som eleven kræver over for virksomheden. Efterbetalingskravet tager ikke højde for alle de indsigelser, han har fremført i et brev til 3F, der desværre ikke er fremlagt under sagen, og feriepengene for 2011 er indbetalt til FerieKonto.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Ad ophævelsen

Det findes efter bevisførelsen for Tvistighedsnævnet ikke godtgjort, at der ikke var faglært personale til at uddanne eleven, eller at der inden ophævelsen var afgivet påkrav til virksomheden om betaling af manglende løn med angivelse af, at manglende efterkommelse af påkravet kunne føre til en ophævelse af uddannelsesaftalen. Vi finder det herefter ikke bevist, at eleven på grund af grov misligholdelse fra virksomhedens side var berettiget til at ophæve uddannelsesaftalen.

Herefter frifindes virksomheden for elevens krav om betaling af godtgørelse for tab af uddannelsesgode, og eleven skal efter Tvistighedsnævnets praksis betale en erstatning til virksomheden på ½ måneds løn, der på ophævelsestidspunktet udgjorde 6.032,83 kr.

Ad efterbetalingskravet

3 voterende udtaler:

Uddannelsesperioden begyndte den 15. januar 2011, og der skal derfor alene betales ½ måneds løn for januar 2011, hvorfor efterbetalingskravet skal reduceres med 6.041,52 kr. tillige med feriegodtgørelse heraf, eller i alt 6.857,12 kr. Kravet skal endvidere reduceres med feriegodtgørelse for optjeningsåret 2011, da dette beløb efter det oplyste er betalt.

Kravet på betaling for forskudttid samt helligdags- og overtidsbetaling er opgjort i overensstemmelse med den udarbejdede vagtplan, og det findes fra virksomhedens side ikke godtgjort, at eleven arbejdede færre timer end dem, der stod anført på vagtplanen. Vagtplanen var i strid med overenskomsten udarbejdet over en 6 ugers periode, og henset til den sammenhæng der er mellem planlægning af arbejdstiden og krav på overtidsbetaling, finder vi, at virksomheden efter erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, var forpligtet til at følge overenskomstens regler om vagtplanering. På denne baggrund stemmer vi for at tage elevens krav om betaling af forskudttid samt helligdags- og overtidsbetaling til følge.

Vi finder i overensstemmelse med Tvistighedsnævnets praksis, at krav på kostpenge under skoleophold og betaling for manglende afholdelse af feriefridage tillige er omfattet af lønbegrebet i erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2.

Vi stemmer på denne baggrund for at tage elevens krav om efterbetaling til følge med i alt 54.415,25 kr., hvorfra skal trækkes erstatningen på 6.032,83 kr., således at elevens krav tages til følge med 48.382,42 kr.

2 voterende udtaler:

Vi er enige i, at der kun skal betales løn fra den 15. januar 2011.

Vi finder ikke, at der på grundlag af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, kan stilles krav om, at vagtplanering sker i overensstemmelse med overenskomstens regler, og vi stemmer derfor for at frifinde virksomheden for krav om betaling for overtid.

Vi finder heller ikke, at krav på kostpenge under skoleophold og betaling for manglende afholdelse af feriefridage er løn omfattet af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2.

På denne baggrund stemmer vi for at tage elevens krav til følge med et mindre beløb end flertallet.

Efter stemmeflertallet tages elevens krav til følge med 48.382,42 kr.

T h i b e s t e m m e s:

Indklagede, B, skal inden 14 dage til A betale 48.382,42 kr.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.