Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love

(Ny regional vækst- og udviklingsstrategi, udvidelse af Danmarks Vækstråds opgaver m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Erhvervs- og Vækstministeriet

§ 1

I lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved § 18 i lov nr. 1231 af 18. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. I lovens titel indsættes efter »erhvervsfremme«: »og regional udvikling«.

2. I § 1 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Loven har endvidere til formål at sikre en sammenhængende indsats for vækst og udvikling i de enkelte regioner.«

3. § 5, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

4. I § 5, stk. 3, der bliver stk. 2, udgår », og for bevillingsudvalget, herunder om udvalgets virke, sammensætning og forretningsorden«.

5. § 6 affattes således:

»§ 6. Danmarks Vækstråd har til opgave at

1) rådgive erhvervs- og vækstministeren om udformningen af den nationale erhvervs- og vækstpolitik,

2) styrke koordinationen mellem den lokale, regionale og nationale erhvervs- og vækstpolitik og bidrage til en effektiv og sammenhængende indsats for vækst og erhvervsudvikling i hele Danmark,

3) udtale sig som høringspart om vækstforas bidrag, der omhandler de erhvervs- og vækstrettede dele af de regionale vækst- og udviklingsstrategier, herunder indsatsen for yderområderne, og løbende følge effekten af de erhvervs- og vækstrettede dele af disse strategier,

4) udtale sig som høringspart om statslige initiativer, der vedrører den regionale erhvervsudvikling, og

5) rådgive erhvervs- og vækstministeren om udvikling af og opfølgning på nationale regionalfonds- og socialfondsfinansierede programmer.«

6. I § 7, stk. 1, ændres »19 medlemmer« til: »20 medlemmer«, og 2. pkt. ophæves.

7. I § 7, stk. 2, nr. 5, ændres »2 medlemmer« til: »3 medlemmer«.

8. I § 7 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. For medlemmer, der er udpeget i henhold til stk. 2, nr. 2-5, udpeges tillige suppleanter.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 4-7.

9. § 7, stk. 6, der bliver stk. 7, ophæves.

10. Efter § 8 indsættes:

»§ 8 a. Regionsrådet skal med bidrag fra de regionale vækstfora, jf. § 10, stk. 1, nr. 1, vedtage en regional vækst- og udviklingsstrategi.

Stk. 2. Den regionale vækst- og udviklingsstrategi skal indeholde en redegørelse for den fremtidige udvikling for regionen og omhandle de regionale vækst- og udviklingsvilkår, herunder infrastruktur, erhvervsudviklingsindsatsen inklusive turisme, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen, udviklingen i byerne og yderområderne, natur og miljø, herunder rekreative formål, og kultur samt sammenhængen med regionens eventuelle samarbejde med tilgrænsende landes myndigheder om udviklingsmæssige emner. Endvidere skal den regionale vækst- og udviklingsstrategi indeholde en redegørelse for de initiativer, som regionsrådet vil foretage som opfølgning på strategien.

Stk. 3. Den regionale vækst- og udviklingsstrategi kan indeholde andre emner af betydning for den regionale udvikling, herunder grøn omstilling, større byers betydning for væksten, klimatilpasning, kollektiv trafik m.v.

Stk. 4. Inden vedtagelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi skal regionsrådet foretage en offentlig høring af udkast til strategien. Regionsrådet fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af kommentarer. Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.

Stk. 5. Med henblik på at fremme realiseringen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi kan regionsrådet

1) efter indstilling fra vækstfora medfinansiere konkrete erhvervsudviklingsprojekter, jf. § 9, stk. 1, og

2) yde økonomisk støtte til kommuner, foreninger, organisationer m.v. til konkrete projekter, hvis det er muligt efter anden lovgivning.«

11. I § 9, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »innovation,«: »herunder bruger- og medarbejderdreven innovation, ressourceeffektivitet,«.

12. I § 9, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »anvendelse af ny teknologi,«: »herunder automatisering og digitalisering,«.

13. § 10 affattes således:

»§ 10. De regionale vækstfora har til opgave

1) med udgangspunkt i områdets rammevilkår og erhvervsspecialisering og efter høring af Danmarks Vækstråd, jf. § 6, nr. 3, at udarbejde bidrag, der omhandler de erhvervs- og vækstrettede dele, jf. § 8 a, stk. 2, af den regionale vækst- og udviklingsstrategi inden for hele regionen eller den del heraf, som det enkelte vækstforum dækker,

2) at redegøre for de initiativer, som vækstfora vil foretage som opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi, jf. nr. 1,

3) at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår, herunder den erhvervsmæssige udvikling i regionens yder-områder, og

4) inden for den regionale vækst- og udviklingsstrategi at udvikle og afgive indstilling om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter, jf. stk. 4 og § 8 a, stk. 5, nr. 1.

Stk. 2. De enkelte vækstfora skal gennemføre Danmarks Vækstråds anbefalinger, jf. § 6, nr. 3, jf. dog 2. pkt. Gennemfører et regionalt vækstforum ikke en eller flere af Danmarks Vækstråds anbefalinger, skal det regionale vækstforum begrunde dette over for Danmarks Vækstråd.

Stk. 3. Som led i bidraget til de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi, jf. stk. 1, nr. 1, skal de enkelte vækstfora beskrive indsatsen for yderområderne inden for regionen.

Stk. 4. Vækstfora afgiver efter reglerne i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond og anden lovgivning indstilling til staten om anvendelse af regionalfonds- og socialfondsmidler og til regionen om anvendelse af regionale udviklingsmidler til erhvervsformål, jf. § 9.

Stk. 5. Myndighederne, til hvem vækstfora afgiver indstilling om anvendelsen af midler, påser, at indstillingerne er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Stk. 6. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om evaluering af den i stk. 3 nævnte indsats for yderområderne.«

14. I § 11, stk. 1, 1. pkt., ændres »20 medlemmer« til: »21 medlemmer«.

15. § 11, stk. 1, nr. 5, affattes således:

»5) 3 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere, hvoraf 1 medlem udpeges efter indstilling fra arbejdsgiverorganisationer og 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra lønmodtagerorganisationer.«

16. I § 13, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »innovation,«: »herunder bruger- og medarbejderdreven innovation, ressourceeffektivitet,«.

17. I § 13, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »anvendelse af ny teknologi,«: » herunder automatisering og digitalisering,«.

18. I § 13 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal forholde sig til den regionale vækst- og udviklingsstrategi i relevante udviklingsstrategier, herunder i erhvervsudviklingsindsatsen og i strategierne for kommuneplanlægningen.«

19. I § 21 udgår »§ 6, nr. 3, eller bevilget af et af økonomi- og erhvervsministeren i medfør af § 5, stk. 2, nedsat bevillingsudvalg,«.

Miljøministeriet

§ 2

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret ved § 3 i lov nr. 1630 af 26. december 2013 og § 8 i lov nr. 1631 af 26. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, nr. 1, udgår »regioner og«.

2. I § 2, stk. 2, 1. og 2. pkt., udgår »den regionale udviklingsplanlægning og«.

3. I § 3, stk. 4, og § 4, stk. 1, udgår »regionsråd og«.

4. I § 3, stk. 5, udgår »regionsråds og«.

5. § 5 k ophæves.

6. Kapitel 3 ophæves.

7. § 11, stk. 4, nr. 1, ophæves.

Nr. 2-7 bliver herefter nr. 1-6.

8. I § 11 e, stk. 1, nr. 2, udgår »den regionale udviklingsplan, jf. § 10 a, samt«.

9. § 22 a, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

10. § 22 b, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

11. § 22 c ophæves.

12. I § 24, stk. 1, udgår »regionsrådets henholdsvis«.

13. I § 24, stk. 2, udgår »eller regionsrådet«.

14. I § 24, stk. 3, og § 30, stk. 1, ændres »Regionsrådet henholdsvis kommunalbestyrelsen« til: »Kommunalbestyrelsen«.

15. § 25, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

16. I § 27, stk. 1, og § 28, stk. 1, udgår »regionsrådet henholdsvis«.

17. I § 27, stk. 2, 3. pkt., udgår »regional udviklingsplan eller«, og i stk. 2, 4. pkt., ændres »Regionsrådet henholdsvis kommunalbestyrelsen« til: »Kommunalbestyrelsen«.

18. I § 29, stk. 1, udgår »et forslag til regional udviklingsplan,«.

19. I § 29 a, stk. 1, udgår »den regionale udviklingsplan eller«.

20. I § 29 b, stk. 3, ændres »regionsrådet« til: »miljøministeren«, og 2. pkt. ophæves.

21. I § 57 a, stk. 2, udgår », regionsråd« og », den regionale udviklingsplan«.

22. I § 58, stk. 1, nr. 3 og 5, ændres »stk. 3« til: »stk. 2«.

23. I § 58, stk. 1, nr. 4, ændres »Regionsrådets og kommunalbestyrelsens« til: »Kommunalbestyrelsens«, og »stk. 2 og 3« ændres til: »stk. 2«.

24. § 58, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

§ 3

I lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013, som ændret ved § 2 i lov nr. 1630 af 26. december 2013 og § 7 i lov nr. 1631 af 26. december 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 55 a ændres »udviklingsplan« til: »vækst- og udviklingsstrategi efter lov om erhvervsfremme og regional udvikling«.

§ 4

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 1631 af 26. december 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 18 a ændres »udviklingsplan« til: »vækst- og udviklingsstrategi efter lov om erhvervsfremme og regional udvikling«.

§ 5

I lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013, som ændret ved § 6 i lov nr. 1631 af 26. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. § 5 a, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

2. I § 6 a, stk. 7, udgår »i forbindelse med revision af den regionale udviklingsplan«.

§ 6

I lov om nationalparker, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 3. juli 2013, som ændret ved § 9 i lov nr. 1631 af 26. december 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 19, stk. 1, nr. 3, udgår »regionale udviklingsplaner,«.

Fødevareministeriet

§ 7

I lov om landbrugsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 616 af 1. juni 2010, som ændret ved § 1 i lov nr. 1240 af 18. december 2012, § 4 i lov nr. 1392 af 23. december 2012 og § 2 i lov nr. 527 af 28. maj 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 1, ændres »udviklingsplaner« til: »vækst- og udviklingsstrategier«.

Undervisningsministeriet

§ 8

I lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011, som ændret senest ved lov nr. 1467 af 17. december 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 3, 1. pkt., ændres »udviklingsplan« til: »vækst- og udviklingsstrategi«.

§ 9

I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 8. august 2011, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1465 af 17. december 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 34 a, stk. 2, 1. pkt., ændres »udviklingsplan« til: »vækst- og udviklingsstrategi«.

Økonomi- og Indenrigsministeriet

§ 10

I regionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 972 af 25. juli 2013, som ændret ved § 2 i lov nr. 1470 af 17. december 2013, lov nr. 1471 af 17. december 2013 og § 16 i lov nr. 1631 af 26. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, nr. 2, litra a, ændres »udviklingsplaner« til: »vækst- og udviklingsstrategier«.

2. I § 5, stk. 1, nr. 2, litra b, ændres »en regional erhvervsudviklingsstrategi« til: »bidrag, der omhandler de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi,«.

§ 11

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar 2014.

Stk. 2. Den regionale vækst- og udviklingsstrategi skal udarbejdes af de nytiltrådte regionsråd første gang i den valgperiode, der indledes i 2014.

Stk. 3. Loven finder ikke anvendelse på ansøgninger indgivet i henhold til lov om erhvervsfremme før lovens ikrafttræden. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 4. De regionale erhvervsudviklingsstrategier, jf. § 10 i lov om erhvervsfremme, forbliver i kraft indtil vedtagelsen af regionale vækst- og udviklingsstrategier, jf. § 8 a, stk. 1, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10.

Stk. 5. De regionale udviklingsplaner, jf. § 10 a, stk. 1, og § 10 b, stk. 1, i lov om planlægning, forbliver i kraft indtil vedtagelsen af regionale vækst- og udviklingsstrategier, jf. § 8 a, stk. 1, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10.

Stk. 6. Loven finder ikke anvendelse på ansøgninger indgivet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 55 a før lovens ikrafttræden. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 7. Loven finder ikke anvendelse på ansøgninger, der indgives i henhold til naturbeskyttelseslovens § 55 a før regionsrådets vedtagelse af en regional vækst- og udviklingsstrategi i henhold til § 8 a, stk. 1, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 8. Loven finder ikke anvendelse på ansøgninger indgivet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 18 a før lovens ikrafttræden. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 9. Loven finder ikke anvendelse på ansøgninger, der indgives i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 18 a før regionsrådets vedtagelse af en regional vækst- og udviklingsstrategi i henhold til § 8 a, stk. 1, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 10. Loven finder ikke anvendelse på råstofplaner efter lov om råstoffer indtil regionsrådets vedtagelse af en regional vækst- og udviklingsstrategi i henhold til § 8 a, stk. 1, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10. For sådanne råstofplaner finder de hidtil gældende regler anvendelse indtil regionsrådets vedtagelse af en regional vækst- og udviklingsstrategi i henhold til § 8 a, stk. 1, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10.

Stk. 11. Loven finder ikke anvendelse på nationalparkplaner efter lov om nationalparker indtil regionsrådets vedtagelse af en regional vækst- og udviklingsstrategi i henhold til § 8 a, stk. 1, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10. For sådanne nationalparkplaner finder de hidtil gældende regler anvendelse indtil regionsrådets vedtagelse af en regional vækst- og udviklingsstrategi i henhold til § 8 a, stk. 1, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10.

§ 12

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men § 1 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 28. januar 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Henrik Sass Larsen