Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32012L0019
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse1)

(Gennemførelse af direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), gebyrfinansiering af indsamleruddannelsen, digital indberetning på dækordningen m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, lov nr. 1387 af 14. december 2010, § 6 i lov nr. 553 af 1. juni 2011, § 1 i lov nr. 446 af 23. maj 2012 og § 6 i lov nr. 622 af 12. juni 2013 og senest ved § 4 i lov nr. 1631 af 26. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel ændres »og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU« til: »dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU«, og efter »EU-Tidende 2010, nr. L 334, side 17« indsættes: », og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), EU-Tidende 2012, nr. L 197, side 38«.

2. I § 7 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om gebyr for opnåelse af bevis for at kunne forestå indberetning af data og miljømæssig forsvarlig håndtering af genanvendeligt erhvervsaffald, jf. stk. 3, nr. 4, herunder for omkostninger til undervisning, prøveafholdelse og udstedelse af bevis samt udvikling, drift og vedligeholdelse af uddannelsessystemet. § 88 finder anvendelse.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

3. I § 7, stk. 5, 2. pkt., der bliver stk. 6, 2. pkt., og to steder i stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

4. § 9 i, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

5. I § 9 i, stk. 2, der bliver stk. 1, udgår », jf. stk. 1, nr. 3,«.

6. I § 9 j indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Miljøministeren fastsætter regler om, hvorledes markedsførte mængder, jf. stk. 1, opgøres, og om procedurer for tilbagebetaling til producenterne og importørerne, når elektrisk og elektronisk udstyr til brug for husholdninger overføres for at blive markedsført uden for Danmark.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

7. § 9 j, stk. 3, der bliver stk. 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. Danske eksportører, der sælger elektrisk eller elektronisk udstyr i andre EU-medlemsstater ved hjælp af fjernsalg, skal udnævne en repræsentant i den pågældende medlemsstat med ansvar for overholdelse af eksportørens forpligtigelser i henhold til den pågældende medlemsstats regler om gennemførelsen af direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Udnævnelsen af repræsentanten skal ske ved skriftlig fuldmagt.

Stk. 5. Producenter og importører, som er etableret i en anden EU-medlemsstat, og som ønsker at markedsføre elektrisk eller elektronisk udstyr i Danmark, kan i stedet for at etablere sig her i landet udnævne en repræsentant, der er etableret i Danmark. Udnævnelsen af en repræsentant skal ske ved skriftlig fuldmagt.

Stk. 6. Repræsentanten, jf. stk. 5, indtræder i producentens eller importørens forpligtigelser og rettigheder efter loven eller regler udstedt i medfør af loven, for så vidt angår elektrisk og elektronisk udstyr og affald herfra.

Stk. 7. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om producentens, importørens og repræsentantens afgivelse af oplysninger om og bevis for fuldmagtsforholdet.«

8. I § 9 m, stk. 2, ændres »som« til: »hvis disse eller deres repræsentanter«.

9. §§ 9 p og 9 t ophæves.

10. To steder i § 9 æ, stk. 1, ændres »producenter og importører« til: »producenter, importører og repræsentanter«, og efter »deres« indsættes: »og myndigheders«.

11. I § 9 æ, stk. 1, ændres »som defineret i § 9 i, stk. 1, nr. 2, § 9 p, nr. 4, og § 9 t, nr. 8,« til: »af elektrisk og elektronisk udstyr, af person- og varebiler og af batterier og akkumulatorer«.

12. § 9 æ, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om videregivelse af oplysninger fra producentregisteret og om formen herfor.«

13. I § 9 æ indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Ministeren fastsætter regler om henvisning på producentregisterets hjemmeside til andre EU-medlemsstaters producentregistre.

Stk. 4. Ministeren fastsætter regler om videregivelse af oplysninger og dokumenter af betydning for producenters, importørers og repræsentanters efterlevelse af deres forpligtelser i henhold til loven og regler udstedt i medfør af loven, for så vidt angår elektrisk og elektronisk udstyr og affald herfra, til de relevante myndigheder i andre EU-medlemslande og Europa-Kommissionen samt om formen herfor.«

14. I § 9 ø, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 9 j, stk. 3,« til: »§ 9 j, stk. 4,«.

15. I § 9 ø, stk. 1, nr. 2, ændres »som defineret i § 9 i, stk. 1, nr. 2, § 9 p, nr. 4, og § 9 t, nr. 8« til: »af elektrisk og elektronisk udstyr, af person- og varebiler og af batterier og akkumulatorer«.

16. § 9 ø, stk. 1, nr. 6, affattes således:

»6) oprette og drive et producentregister, herunder træffe afgørelse om, hvilke producenter, importører og repræsentanter der er omfattet, jf. § 9 æ, hvilket udstyr der henhører under kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr, og hvilke typer batterier der skal registreres som markedsført af den enkelte producent og importør,«.

17. I § 9 ø, stk. 1, nr. 7, udgår »og«.

18. I § 9 ø, stk. 1, indsættes efter nr. 7 som nyt nummer:

»8) videregive oplysninger efter regler udstedt i medfør af § 9 æ, stk. 2, til myndigheder, herunder relevante myndigheder i andre EU-medlemslande, og Europa-Kommissionen og«.

Nr. 8 bliver herefter nr. 9.

19. I § 45, stk. 6, udgår », jf. § 9 i,« og », jf. § 9 t,«.

20. I § 51, stk. 3, udgår »jf. § 9 i,«.

21. I § 53, stk. 1, 1. pkt., udgår »materialets, produktets eller«.

22. § 53, stk. 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om indbetaling, angivelse, opkrævning og anvendelse af gebyret efter stk. 1, herunder regler om registrering, betalingsperiode, tilbagebetaling og renter. Ministeren kan endvidere fastsætte regler, som tager højde for, at der kan være en væsentlig forskydning imellem tidspunktet for gebyrets opkrævning og tidspunktet for afholdelse af de modsvarende udgifter.

Stk. 5. Ministeren kan fastsætte regler om, at angivelse og indbetaling af gebyr efter stk. 1 skal ske digitalt. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater, skemaer og digital signatur. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.«

23. I § 56 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om, at ansøgning om tilskud efter §§ 53 a-55 og 55 c skal ske digitalt. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater, skemaer og digital signatur. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.«

24. I § 110, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »overtræder«: »§ 9 j, stk. 4,«.

§ 2

Loven træder i kraft den 11. februar 2014.

Givet på Amalienborg, den 28. januar 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ida Auken

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), EU-Tidende 2012, nr. L 197, side 38.