Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

I medfør af § 7, stk. 6, og § 37, stk. 3, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1022 af 13. august 2013, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på de virksomheder, personer og myndigheder som er omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på underretninger om transaktioner eller henvendelser, hvor der er mistanke om, at transaktionen eller henvendelsen har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, jf. § 7 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Digital indsendelse

§ 2. Underretninger i henhold til § 1, stk. 2, skal indsendes digitalt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Stk. 2. Underretninger skal ske via www.hvidvask.dk, medmindre det sker på en anden måde efter aftale med Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Stk. 3. Underretningen skal indeholde de oplysninger, som er beskrevet i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Underretningerne skal indgives i det XML-format, som er gengivet på www.hvidvask.dk.

§ 3. Virksomheder, personer og myndigheder omfattet af § 1, stk. 1, skal, efter digital indsendelse af en underretning mv., jf. § 2, inden udløbet af den efterfølgende bankdag kontrollere, om underretningen er accepteret eller afvist.

Sprogkrav

§ 4. Underretningerne, jf. § 1, stk. 2, skal være affattet på dansk eller engelsk.

Nedbrud i de digitale underretningsløsninger

§ 5. Ved længerevarende IT-problemer på hjemmesiden www.hvidvask.dk skal underretning i XML-format ske under anvendelse af e-mail eller andet elektronisk medie efter aftale med Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Stk. 2. Med længerevarende IT-problemer, jf. stk. 1, menes nedbrud eller midlertidig kapacitetsnedgang mv., som indebærer, at hjemmesiden www.hvidvask.dk er utilgængelig 8 timer i træk i tidsrummet mellem kl. 8 og 16 på en hverdag. Heri medregnes dog ikke planlagte nedlukninger med henblik på opdatering, som har været annonceret forinden på hjemmesiden.

Straf

§ 6. Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af §§ 2, 3, 4 og 5, stk. 1, i denne bekendtgørelse straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2014.

Finanstilsynet, den 10. februar 2014

Ulrik Nødgaard

/ Mark Andrew Rønnenfelt


Bilag 1

Beskrivelse af XML filens struktur

XML filens opbygning afhænger af mistanken, der er grundlaget for underretningen.

Underretninger, der vedrører konkrete mistænkelige finansielle transaktioner, består af følgende elementer og er struktureret som følger:

 

● Forside
     
 
◦ Transaktion(er)
   
   
▪ Afsender
 
     
● Part
   
▪ Modtager
 
     
● Part

Underretninger, som vedrører konkrete mistænkelige hændelser og ikke grunder i mistænkelige finansielle transaktioner, består af følgende elementer og er struktureret som følger:

 

● Forside
   
 
◦ Hændelse
 
   
▪ Part(er)

Beskrivelse af XML filens elementer og definitioner

Forside

Forsiden skal indeholde grundinformation om underretningen, herunder oplysninger om underretter, dato for underretning, om mistanken vedrører hvidvask (STR) eller terrorfinansiering (TFR) samt beskrivelse af mistanken eller angivelse af indikatorer.

Transaktion(er)

Transaktionen skal indeholde information om den eller de enkelte transaktion(er), herunder oplysninger om transaktionsnummer, transaktionsdato, transaktionstype, beløb omregnet til DKK, samt afsender og modtager.

Afsender

Afsender skal indeholde information, der vedrører transaktionens afsender/kilde, herunder oplysninger om kildeland, type af midler og den part, som er afsender.

Modtager

Modtager skal indeholde information, der vedrører transaktionens modtager/destination, herunder oplysninger om destinationsland, type af midler og den modtagende part.

Part

Med part menes der oplysninger om konto, samt person eller virksomhed.

Konto

Med konto menes der bankkonto, depot, kreditkort, spillekonto eller tilsvarende. Der skelnes mellem konti, og der skelnes mellem konti tilhørende faste kunder og øvrige konti.

Person

Med person menes der fysisk person. Der skelnes mellem personer, der er faste kunder, og øvrige personer.

Virksomhed

Med virksomheder menes alle juridiske personer inklusiv foreninger, fonde og lignende. Der skelnes mellem virksomheder der er faste kunder, og øvrige virksomheder.

Beskrivelse af minimumskrav til XML-filens indhold

Indgår de ovennævnte elementer i underretningen ud fra beskrivelsen af strukturen, skal de enkelte elementer som minimum indeholde nedennævnte oplysninger:

Forside

Underretter

Dato for underretning

Manuel eller elektronisk udfyldelse

Underretningstype (STR) eller (TFR)

Lokal valuta (DKK)

Mistanke eller indikator

Transaktion

Unikt transaktionsnummer

Transaktionsdato

Transaktionstype

Beløb i DKK

Afsender

Fondstype (type af midler)

Kildeland

Afsenderpart (se parter)

Modtager

Fondstype (type af midler)

Destinationsland

Modtagerpart (se parter)

Hændelse

Part(er)

Parter

Person (Fast kunde)

Fornavn(e)

Efternavn

Fødselsdato

CPR-nr. eller andet ID (se ID oplysninger)

Adresse (se adresse)

Person

Fornavn(e)

Efternavn

Konto (fast kunde)

Pengeinstitut

SWIFT eller andet PI ID (eksempelvis registreringsnummer)

Kontonummer

Konto-/fuldmagtshaver (se person og virksomhed)

Rolle (eksempelvis konto eller fuldmagtshaver)

Konto

SWIFT eller andet PI ID (eksempelvis registreringsnummer)

Kontonummer

Virksomhed (fast kunde)

Navn

CVR-nr. (hvis dansk virksomhed)

Registreringsland

Adresse (se adresse)

Virksomhed

Navn

Øvrige elementer

Adresse

Adressetype

Adresse

Postnummer (hvis dansk adresse)

By

Land

ID Oplysning

ID type

ID nummer

Udstedende land