Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Den fulde tekst

Bestemmelser for anvendelse af EU-forordning nr. 1107/2006 om handicappedes rettigheder på luftfartsområdet (BL 9-20)1)

(Udgave 2, 16. december 2013)

I medfør af § 1 a og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 152:

1. Referencedokument

  1.1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2006 af 5. juli 2006 om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly.

1.2 Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.1, findes på den Europæiske Unions hjemmeside www.eur-lex.europa.eu, på Trafikstyrelsens hjemmeside www.trafikstyrelsen.dk og på Retsinformations hjemmeside www.retsinformation.dk. Dokumentet kan endvidere fås ved henvendelse til

Trafikstyrelsen
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
   
Tel. :
7221 8800
Fax:
7262 6790
E-post:
info@trafikstyrelsen.dk

2. Anvendelsesområde

  Denne BL fastsætter bestemmelser, der er nødvendige for at anvende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2006 af 5. juli 2006 om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly.

3. Straf

  3.1 Et luftfartsselskab, dets agent eller en rejsearrangør, som overtræder bestemmelserne i forordningens artikel 3, 4, 6 eller 13, straffes med bøde.

3.1.1 Et luftfartsselskab, som overtræder bestemmelserne i forordningens artikel 10 eller 11, straffes med bøde.

3.1.2 En lufthavns forvaltningsorgan, som overtræder bestemmelserne i forordningens artikel 5, 7-9, 11 eller 13, straffes med bøde.

3.1.3 For overtrædelser begået af selskaber mv. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

4. Ikrafttræden

  3.1 Denne BL træder i kraft den 1. januar 2014.

3.2 Samtidig ophæves BL 9-20, 1. udgave af 23. juni 2011.

Trafikstyrelsen, den 16. december 2013

Carsten Falk Hansen

/ Niels Remmer

Officielle noter

1) BL’en fastsætter sådanne forskrifter, der er nødvendige for at anvende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2006 af 5. juli 2006 om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly, EU-Tidende 2006, nr. L 204, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Bestemmelserne i BL’en er således udelukkende nødvendige for at anvende forordningen og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.