Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om måltal i bestyrelser mv. og politik for de øvrige ledelsesniveauer i statslige institutioner og virksomheder for at fremme en ligelig kønsmæssig sammensætning

I medfør af § 13, stk. 2, og § 13, stk. 4, i lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 1678 af 19. december 2013, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for:

1) Institutioner og virksomheder inden for den statslige forvaltning.

2) Institutioner og virksomheder, som ikke er omfattet af den statslige forvaltning, men hvis udgifter overvejende (dvs. mindst 60-70 pct.) dækkes af statslige midler.

3) Institutioner og virksomheder, som ikke er omfattet af den statslige forvaltning, men som staten ejer den overvejende andel (dvs. mindst 60-70 pct.) af.

Stk. 2. Institutioner og virksomheder inden for den statslige forvaltning bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd i bestyrelser mv. og andre kollektive ledelsesorganer. Ved ligelig sammensætning forstås, at hvert køn bør være repræsenteret med minimum 40 pct.

Stk. 3. Institutioner og virksomheder, hvis udgifter overvejende dækkes af statslige midler, eller hvor staten ejer den overvejende andel, bør have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd i bestyrelser mv. og andre kollektive ledelsesorganer. Ved afbalanceret sammensætning forstås, at hvert køn bør være repræsenteret med minimum 1/3.

Stk. 4. For koncerner, dvs. modervirksomheder med dets dattervirksomheder, gælder, at virksomheden kan vælge at fastsætte måltal, jf. § 2, og udarbejde en politik, jf. § 3, om en ligelig kønssammensætning gældende generelt for koncernen. Dattervirksomheder kan således undlade at opstille måltal og udarbejde en politik, hvis modervirksomheden opstiller måltal og udarbejder en politik for den samlede koncern. Vælger koncernen at lade måltal og politik gælde for den samlede virksomhed, oplyses der herom i indberetningen, jf. §§ 4 og 5.

Stk. 5. Ved institutioner og virksomheder inden for den statslige forvaltning, jf. stk. 1, nr. 1, forstås sådanne institutioner og virksomheder, der i henhold til offentlighedsloven og forvaltningsloven kan henregnes til den offentlige forvaltning. Statslige departementer og styrelser er ikke omfattet af forpligtelsen til at opstille måltal og udarbejde politik for at fremme en ligelig kønsfordeling i medfør af lov om ligestilling af kvinder og mænd og denne bekendtgørelse.

Måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelser mv.

§ 2. Det øverste ledelsesorgan, jf. selskabslovens § 5, stk. 1, nr. 5, i institutioner og virksomheder omfattet af § 1, stk. 1, skal opstille måltal for andelen, herunder antallet, af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen mv., dvs. i det øverste ledelsesorgan og i eventuelle andre kollektive ledelsesorganer i institutionen eller virksomheden.

Stk. 2. Forpligtelsen, jf. stk. 1, omfatter alene de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen mv. og andre kollektive ledelsesorganer. Det betyder, at medarbejderrepræsentanter ikke tælles med i opgørelsen over andelen af henholdsvis kvinder og mænd i bestyrelsen mv. og i eventuelle andre kollektive ledelsesorganer i institutionen eller virksomheden. Tilsvarende gælder for elev- og studenterrepræsentanter i de øverste ledelsesorganer på uddannelsesinstitutioner.

Stk. 3. Forpligtelsen til at opstille et måltal indeholder både en fastsættelse af et specifikt måltal og en angivelse af den tidsperiode, inden for hvilken man forventer at opfylde sit måltal. Måltallet, som både skal omfatte den procentvise andel og det konkrete antal af det underrepræsenterede køn, skal være større end den andel og det antal, som det underrepræsenterede køn udgør på tidspunktet for fastsættelsen af måltallet, jf. dog stk. 5.

Stk. 4. Perioden for opfyldelse af måltal bør som udgangspunkt højst fastsættes til fire år, som er den tid, det almindeligvis vil tage at udskifte bestyrelsen mv. Når perioden er udløbet, fastsættes et nyt måltal med henblik på at nå målet om henholdsvis minimum 40 pct. eller 1/3 repræsentation af hvert køn, jf. § 1, stk. 3 og 4.

Stk. 5. Kravet om, at der skal opstilles måltal, jf. stk. 1, gælder ikke institutioner og virksomheder, som allerede har en ligelig kønsfordeling i bestyrelsen mv. Pligten til at opstille måltal genopstår, når der ikke længere er en ligelig kønsfordeling i bestyrelsen mv., jf. § 1, stk. 2.

Politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i de øvrige ledelsesniveauer

§ 3. Statslige institutioner og virksomheder med 50 medarbejdere eller flere skal udarbejde en politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn i deres øvrige ledelsesniveauer. Beregningen af antal medarbejdere sker efter regler fastsat i henhold til selskabsloven § 143. I koncerner, dvs. moderselskaber med dattervirksomheder, opgøres antallet af medarbejdere ud fra den samlede koncern.

Stk. 2. Politikken skal indeholde en beskrivelse af institutionens eller virksomhedens ligestillingsmæssige tiltag for at øge antallet af det underrepræsenterede køn i institutionens eller virksomhedens ledende stillinger.

Stk. 3. Politikken kan være en generel politik for hele institutionen eller virksomheden, eller den kan være mere detaljeret og f.eks. have fokus på det enkelte ledelsesniveau. Institutionen eller virksomheden vælger selv de procedurer eller metoder, der findes bedst egnede til at fremme en ligelig kønssammensætning i den enkelte institution eller virksomhed, som kan indgå i institutionens eller virksomhedens politik.

Stk. 4. Kravet om en politik gælder ikke institutioner og virksomheder, der allerede har en ligelig kønsfordeling, jf. § 1, stk. 2, i ledelsesniveauerne generelt. Pligten til at udarbejde en politik genopstår, når der ikke længere er en ligelig kønsfordeling i ledelsesniveauerne generelt.

Indberetning af måltal og politik

§ 4. Institutionen eller virksomheden skal indberette oplysninger om institutionens eller virksomhedens kønsmæssige sammensætning i bestyrelsen mv. til ressortministeren, jf. § 5. Institutionens eller virksomhedens indberetning skal endvidere indeholde oplysninger om måltal for den kønsmæssige sammensætning i bestyrelsen mv., herunder en status på opfyldelsen af det opstillede måltal og en begrundelse for, hvorfor institutionen eller virksomheden i givet fald ikke har nået det opstillede måltal. I indberetningen oplyses også om institutionens eller virksomhedens politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn i de øvrige ledelsesniveauer, hvordan den gennemføres, og hvad der er opnået.

Stk. 2. Indberetning skal ske årligt og senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Institutioner og virksomheder, der ikke skal indberette måltal eller politik, fordi de allerede har en ligelig kønsfordeling, jf. § 1, stk. 2, i bestyrelsen mv. eller i de øvrige ledelsesniveauer, skal orientere ressortministeren om antallet af henholdsvis kvinder og mænd i bestyrelsen mv. eller i de øvrige ledelsesniveauer senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. For statslige aktieselskaber skal indberetning om måltal og politik ske i henhold til årsregnskabsloven § 99 b. Hvis selskabet har en ligelig kønsfordeling i bestyrelsen mv. og/eller i de øvrige ledelsesniveauer, oplyses der herom i årsrapporten.

§ 5. Indberetning efter § 4, stk. 1-3, skal ske ved brug af et indberetningssystem, som Ministeriet for Ligestilling og Kirke stiller til rådighed til formålet.

Stk. 2. Vedkommende ressortminister, som institutionen eller virksomheden hører under, indberetter de indhentede oplysninger til ministeren for ligestilling og kirke, og er ansvarlig for at påse, at der sker fremdrift hen imod målet om en ligelig henholdsvis afbalanceret kønsfordeling i bestyrelsen mv., og at indberetningen efter § 4 og § 5, stk. 1, finder sted rettidigt og i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

Ikrafttræden mv.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2014.

Stk. 2. Forpligtelsen til at opstille måltal og udarbejde en politik, jf. §§ 2 og 3, gælder fra og med det regnskabsår, der starter 1. januar 2013 eller senere.

Stk. 3. Indberetning skal ske første gang i 2014 på baggrund af måltal og politik, som er opsat for det regnskabsår, der starter 1. januar 2013 eller senere, jf. §§ 4 og 5.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke, den 30. januar 2014

Manu Sareen

/ Trine Ingemansen