Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

(Fremrykning af skatte- og afgiftslempelser og forhøjelse af beskæftigelsesfradrag m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 405 af 22. april 2013, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1637 af 26. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. § 9 J, stk. 2, 4.-7. pkt., affattes således:

»For indkomståret 2014 udgør procenten 7,65 og grundbeløbet 24.500 kr. (2010-niveau). For indkomståret 2015 udgør procenten 8,05 og grundbeløbet 25.900 kr. (2010-niveau). For indkomståret 2016 udgør procenten 8,3 og grundbeløbet 26.700 kr. (2010-niveau). For indkomståret 2017 udgør procenten 8,75 og grundbeløbet 28.000 kr. (2010-niveau).«

2. § 9 J, stk. 4, 1. og 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»For indkomstårene 2014 og 2015 udgør procenten 5,4 og grundbeløbet 17.300 kr. (2010-niveau).«

§ 2

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 310 af 1. april 2011, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 722 af 25. juni 2010, § 1 i lov nr. 625 af 14. juni 2011 og § 2 i lov nr. 1395 af 23. december 2012 og senest ved § 3 i lov nr. 903 af 4. juli 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 3, 7. pkt., ændres »42,9« til: »42,8«.

2. Bilag 3 a affattes som bilag 1 til denne lov.

§ 3

I lov om afgift af naturgas og bygas, jf. lovbekendtgørelse nr. 312 af 1. april 2011, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 625 af 14. juni 2011, § 2 i lov nr. 70 af 30. januar 2013 og § 4 i lov nr. 903 af 4. juli 2013 og senest ved § 5 i lov nr. 1634 af 26. december 2013, foretages følgende ændring:

1. § 10 a affattes således:

»§ 10 a. Tilbagebetalingen af afgift efter § 10 nedsættes med 4,5 kr./GJ, jf. dog §§ 10 b, 10 c og 10 d. Afgiftspligtige kan vælge, at tilbagebetalingen efter 1. pkt. kan beregnes som en reduktion af afgiftsbetalingen med 4,5 kr./GJ delt med afgiftssatsen i § 8, stk. 4, 2. pkt., ganget med 1 over 1,2.«

§ 4

I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1292 af 17. november 2010, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 625 af 14. juni 2011, § 3 i lov nr. 70 af 30. januar 2013 og § 5 i lov nr. 903 af 4. juli 2013 og senest ved § 6 i lov nr. 1634 af 26. december 2013, foretages følgende ændring:

1. § 8 a affattes således:

»§ 8 a. Tilbagebetalingen af afgift efter § 8 nedsættes med 4,5 kr./GJ, jf. dog §§ 8 b, 8 c og 8 d. Afgiftspligtige kan vælge, at tilbagebetalingen efter 1. pkt. kan beregnes som en reduktion af afgiftsbetalingen med 4,5 kr./GJ delt med afgiftssatsen i § 7, stk. 3, 2. pkt., ganget med 1 over 1,2.«

§ 5

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 313 af 1. april 2011, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 625 af 14. juni 2011, § 4 i lov nr. 70 af 30. januar 2013 og § 6 i lov nr. 903 af 4. juli 2013 og senest ved § 7 i lov nr. 1634 af 26. december 2013, foretages følgende ændring:

1. § 11 a affattes således:

»§ 11 a. Tilbagebetalingen af afgift efter § 11 nedsættes med 4,5 kr./GJ, jf. dog §§ 11 b, 11 c og 11 d. Afgiftspligtige kan vælge, at tilbagebetalingen efter 1. pkt. kan beregnes som en reduktion af afgiftsbetalingen med 4,5 kr./GJ delt med afgiftssatsen i § 9, stk. 4, 2. pkt., ganget med 1 over 1,2.«

§ 6

I lov nr. 789 af 28. juni 2013 om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse og senere ophævelse af sodavandsafgiften, nedsættelse af ølafgiften, afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift, øget momsfradrag på hotelovernatninger og midlertidig forhøjelse af reparationsgrænsen for totalskadede køretøjer m.v.) foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. § 3 træder i kraft den 31. januar 2014.«

2. I § 8, stk. 5, ændres »2015« til: »2014«.

3. I § 8, stk. 5, ændres »eller importeres.« til: »eller importeres, jf. dog 2. pkt. Emballageafgiftslovens § 6, stk. 2, finder anvendelse i perioden 1.-31. januar 2014.«

4. I § 9 indsættes som stk. 11 og 12:

»Stk. 11. Told- og skatteforvaltningen kan kræve, at virksomheden fremlægger dokumentation for, at afgiften er betalt til told- og skatteforvaltningen, og dokumentation for, at varerne er leveret til udlandet. Ansøgningen om godtgørelse skal være told- og skatteforvaltningen i hænde senest den 1. april 2014. Det er en betingelse for at opnå afgiftsgodtgørelse efter emballageafgiftslovens § 6, stk. 2, jf. lovens § 8, stk. 5, 2. pkt., at virksomheden overholder regnskabsbestemmelserne i emballageafgiftslovens § 9.

Stk. 12. Ved ansøgning om afgiftsgodtgørelse efter emballageafgiftslovens § 6, stk. 2, jf. lovens § 8, stk. 5, 2. pkt., finder reglerne i emballageafgiftslovens §§ 15 og 16 og § 18, stk. 1, nr. 1, og stk. 3 og 4, og opkrævningslovens §§ 18 og 19 tilsvarende anvendelse.«

§ 7

I lov nr. 791 af 28. juni 2013 om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Genindførelse og udvidelse af boligjobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter) foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 4, ændres »2015« til: »2014«, og som 2. pkt. indsættes:

»Den i ligningslovens § 8 X, stk. 1, 2. pkt., nævnte skatteværdi beregnes med 25 pct. for indkomståret 2014.«

§ 8

I lov nr. 792 af 28. juni 2013 om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., kulbrinteskatteloven og forskellige andre love (Aftaler om Vækstplan DK m.v. – nedsættelse af skattesatsen for selskaber, forhøjelse af lønsumsafgiften for finansielle virksomheder og fastholdelse af selskabsskattesatsen for kulbrinteindkomst m.v.) foretages følgende ændring:

1. I § 12, stk. 5, ændres »2015« til: »2014«.

§ 9

I lov nr. 903 af 4. juli 2013 om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet, momsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af afgifter på el til erhverv, bortfald af CO2-afgift af el for erhverv, nedsættelse af energiafgifter på brændsler til proces, ændret lagerprincip ved deponering af farligt affald, lempelse af momskredittider samt supplerende støtte til eksisterende industrielle kraft-varme-værker) foretages følgende ændringer:

1. § 4, nr. 2, ophæves.

2. § 5, nr. 2, ophæves.

3. § 6, nr. 2, ophæves.

4. I § 13, stk. 1, ændres », jf. dog stk. 2, 8, 9 og 10« til: », jf. dog stk. 2, 6, 7 og 8«.

5. I § 13, stk. 2, ændres »§ 4, nr. 2 og 3, § 5, nr. 2 og 3, og § 6, nr. 2 og 3« til: »§ 4, nr. 3, § 5, nr. 3, og § 6, nr. 3«.

6. § 13, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og 5.

7. § 13, stk. 6, der bliver stk. 5, ophæves.

Stk. 7-10 bliver herefter stk. 5-8.

8. § 13, stk. 7, der bliver stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. § 7, nr. 2-4, har virkning for afgiftsperioder, som begynder den 1. januar 2014 eller senere.«

§ 10

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1 har virkning fra indkomståret 2014.

Stk. 3. §§ 2-5 har virkning fra den 1. januar 2014.

§ 11

Stk. 1. Ved opgørelsen af en kommunes slutskat og kirkeskat for indkomståret 2014 efter § 16 i lov om kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for kommuneskat og kirkeskat for 2014, der følger af ændringerne i ligningslovens § 9 J, stk. 2 og 4, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1 og 2, og af den fremrykkede ikrafttræden af ligningslovens § 13 A, jf. denne lovs § 8, nr. 1.

Stk. 2. Den beregnede korrektion af kommunens slutskat og kirkeskat efter stk. 1 fastsættes af økonomi- og indenrigsministeren på grundlag af de oplysninger vedrørende indkomståret 2014, der foreligger pr. 1. maj 2016.

Stk. 3. Virksomheder, der får omlagt afgiftsperioder efter lovens § 9, nr. 8, kan senest den 1. marts 2014 anmode told- og skatteforvaltningen om ændring af afgiftsperioden.

Stk. 4. For løbende leverancer omfattet af lovens § 3, nr. 1, § 4, nr. 1, og § 5, nr. 1, for hvilke afregningsperioden påbegyndes inden den 1. januar 2014 og afsluttes efter dette tidspunkt, beregnes afgiften af så stor en del af leverancen, som i tidsrummet fra den 1. januar 2014 til afregningsperiodens afslutning er leveret i forhold til den samlede afregningsperiode.

Stk. 5. § 3, nr. 1, § 4, nr. 1, og § 5, nr. 1, har virkning for energiafgiftspligtige varer, der fra den 1. januar 2014 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, forbruges af registrerede virksomheder, angives til fortoldning, modtages fra udlandet eller medtages fra udlandet.

Givet på Amalienborg, den 29. januar 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Jonas Dahl


Bilag 1

»Bilag 3 a

Satser for elafgiftslovens § 11, stk. 3

         
   
1. jan. -
31. dec.
2012
1. jan. -
31. dec.
2013
1. jan. -
31. dec.
2014
Tilbagebetaling
Øre/kWh
11,8
41,3
42,1

«.