Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU-bekendtgørelsen)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 917 af 3. juli 2013 om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU-bekendtgørelsen) foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 2, stk. 6, § 3, stk. 3, § 3 a, stk. 2, § 4, § 5, stk. 4, §§ 6-8, § 9, stk. 2, § 12, stk. 3, § 13, stk. 5 og 6, § 14, stk. 2, § 14 a, stk. 5, § 16, stk. 2, § 19, stk. 1 og 2, § 20, stk. 3, § 21, stk. 1, 2 og 5 og § 23, stk. 4, i lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), jf. lovbekendtgørelse nr. 206 af 27. februar 2013, som ændret ved lov nr. 898 af 4. juli 2013 og lov nr. 82 af 28. januar 2014, samt efter forhandling med beskæftigelsesministeren fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 19:«

2. I § 1, stk. 1, udgår »og Uddannelsesstøtte«.

3. Efter § 10 indsættes i kapitel 2:

»§ 10 a. Ved vurderingen af, om en videregående uddannelse er gennemført, jf. lovens § 3 a, stk. 1, ses der bort fra

1) uddannelse, der ikke er afsluttet, og

2) fagmoduler eller enkeltfagsundervisning, der ikke samlet udgør en uddannelse.

Stk. 2. Ved vurderingen af, om en gennemført videregående uddannelse højst svarer til uddannelse på erhvervsakademiniveau, lægges det til grund, at uddannelsen højst må svare til niveau 5 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring.

Stk. 3. Som forældet videregående uddannelse, jf. lovens § 3 a, stk. 2, betragtes videregående uddannelse, som den uddannelsessøgende

1) ikke har anvendt i de sidste 5 år forud for ansøgningstidspunktet,

2) ikke anvender og kan sandsynliggøre, at der ikke er mulighed for at anvende igen, fordi den ikke svarer til den nuværende uddannelse,

3) kan dokumentere ikke kan anvendes af helbredsmæssige grunde, eller

4) har gennemført i udlandet, hvis den uddannelsessøgende kan sandsynliggøre, at uddannelsen ikke kan anvendes i Danmark.«

4. I § 11, stk. 1, ændres »Ministeriet for Børn og Undervisning «til: »Undervisningsministeriet«.

5. I § 30, stk. 2, og § 32, stk. 2, ændres »§ 2 og 3« til: »§§ 2-3 a«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2014.

Styrelsen for Videregående Uddannelser, den 29. januar 2014

Nils Agerhus

/ Marianne Madsen