Den fulde tekst
L 122
Forslag til lov om ændring af lov om scenekunst. (Indførelse af samtidighed i perioderne for egnsteateraftaler, præcisering af grundlag for refusionsberettigelse m.v.).
Af kulturministeren (Marianne Jelved (RV)).
Lovf som fremsat 29/1 14
Fremsat skr 29/1 14
1.beh 18/2 14
Betænkning 19/3 14
Lovf optrykt efter 2.beh 8/4 14 Tillæg H
2.beh 8/4 14
Lovf som vedt 24/4 14
3.beh 24/4 14
Lov nr 458 af 14. maj 2014
Ordførere: (1.beh) Eyvind Vesselbo (V), Troels Ravn (S), Alex Ahrendtsen (DF), Marlene Borst Hansen (RV), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Özlem Sara Cekic (SF), Mette Bock (LA), Lars Barfoed (KF).
Ministre: (1.beh) kulturministeren (Marianne Jelved).
Efter 1.beh henvist til Kulturudvalget(KUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indeholder en revision af egnsteaterrefusionsordningen. Formålet er at skabe større stabilitet i størrelsen af den statslige refusion af kommunernes udgifter til egnsteatre. Dette opnås ved at indføre samtidighed i egnsteatrenes aftaler med kommunerne, hvormed den statslige refusionsprocent vil komme til at ligge fast for hele den 4-årige aftaleperiode for egnsteatrene.

Derudover sigter loven mod at præcisere regelsættet for egnsteatre gennem en tydeliggørelse af, hvad der skal til for at blive godkendt, og ved en afgrænsning af, hvad der berettiger til egnsteaterrefusion. Endelig indeholder forslaget en omstrukturering af scenekunstlovens kapitel 7 om egnsteatre, der formuleres på et mere overordnet niveau.

Loven er en udmøntning af en del af tillægsaftalen af 5. september 2013 til aftale om en række ændringer på teaterområdet af 21. juni 2011, som blev indgået af regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberal Alliance.
Afstemning:
Vedtaget
104 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget