Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1454 af 20. december 2012, som ændret ved bekendtgørelse nr. 482 af 7. maj 2013 og bekendtgørelse nr. 889 af 28. juni 2013, foretages følgende ændring:

1. Bilag 7 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2014.

Miljøstyrelsen, den 21. februar 2014

Michel Schilling

/ Nis Christensen


Bilag 1

»Bilag 7

BAT-konklusioner og BAT-referencedokumenter, jf. kapitel 11

Ved BAT-konklusion forstås et dokument, der er vedtaget efter artikel 75 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner, og som indeholder EU-Kommissionens afgørelse om de dele af et BAT-referencedokument, der fastsætter konklusionerne vedrørende den BAT, beskrivelsen af teknikken, oplysninger til vurdering af dens anvendelighed, de emissionsniveauer, der er forbundet med BAT, den dertil knyttede overvågning, de dertil knyttede forbrugsniveauer og om nødvendigt foranstaltninger til begrænsning af skader fra forurening fra virksomheden. Findes på mst.dk.

 
BAT-konklusion
Nummer
Dato for offentliggørelse
Fremstilling af glas
C(2012) 865
8. marts 2012
Jern- og stålproduktion
C(2012) 903
8. marts 2012
Garvning af huder og skind
C(2013) 618
16. februar 2013
Fremstilling af cement, kalk og magnesiumoxid
C(2013) 1728
9. april 2013
Fremstilling efter chlor-alkali-processen
C(2013) 8589
11. december 2013
 

Branchespecifikke BAT-referencedokumenter vedtaget i henhold til direktiv 2008/1 før den 7. januar 2013, jf. artikel 13, stk. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner, og hvis konklusioner gælder, som om de var BAT-konklusioner, vedtaget efter artikel 75, stk. 2:

Affaldsbehandling

Affaldsforbrænding

Forarbejdning af jern og metal

Fødevarer, drikkevarer og mælk

Intensiv fjerkræ- og svineproduktion

Keramiske produkter

Non-ferro metalindustrien

Organiske finkemikalier

Organiske kemikalier i storskala produktion

Overfladebehandling af metaller og plast

Overfladebehandling med organiske opløsningsmidler

Polymerer

Pulp- og papirindustrien

Raffinaderier

Slagterier og animalske biprodukter

Store fyringsanlæg

Støberier

Tekstilindustrien

Uorganiske grundkemikalier - ammoniak, syre og gødningsprodukter

Uorganiske kemikalier i storskalaproduktion - faste stoffer og andre stoffer

Uorganiske specialkemikalier

Tværgående BAT-referencedokumenter vedtaget i henhold til direktiv 2008/1 før den 7. januar 2013, jf. artikel 13, stk. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner:

Emissioner fra oplag

Energieffektivitet

Industrielle kølesystemer

Spildevands- og luftrensning i den kemiske industri og dertil hørende styringssystemer

«