Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vandområdedistrikter og hovedvandoplande

I medfør af § 4 i lov nr. 1606 af 26. december 2013 om vandplanlægning fastsættes:

§ 1. Danmark er opdelt i 4 vandområdedistrikter:

1) Vandområdedistrikt Jylland og Fyn.

2) Vandområdedistrikt Sjælland.

3) Vandområdedistrikt Bornholm.

4) Internationalt vandområdedistrikt.

Stk. 2. Afgrænsningen af vandområdedistrikterne fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2. Vandområdedistrikterne er opdelt i følgende 23 hovedvandoplande:

1) 1.1 Nordlige Kattegat, Skagerrak,

2) 1.2 Limfjorden,

3) 1.3 Mariager Fjord,

4) 1.4 Nissum Fjord,

5) 1.5 Randers Fjord,

6) 1.6 Djursland,

7) 1.7 Århus Bugt,

8) 1.8 Ringkøbing Fjord,

9) 1.9 Horsens Fjord,

10) 1.10 Vadehavet,

11) 1.11 Lillebælt/Jylland,

12) 1.12 Lillebælt/Fyn,

13) 1.13 Odense Fjord,

14) 1.14 Storebælt,

15) 1.15 Det Sydfynske Øhav,

16) 2.1 Kalundborg,

17) 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord,

18) 2.3 Øresund,

19) 2.4 Køge Bugt,

20) 2.5 Smålandsfarvandet,

21) 2.6 Østersøen,

22) 3.1 Bornholm og

23) 4.1 Vidå-Kruså.

Stk. 2. Afgrænsningen af hovedvandoplande fremgår af bilag 2 til denne bekendtgørelse.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. februar 2014.

Miljøministeriet, den 7. februar 2014

Kirsten Brosbøl

/ Thomas Bruun Jessen


Bilag 1

31832873357802678 Size: (655 X 949)


Bilag 2

1546106977932490780 Size: (655 X 962)