Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 30. januar 2014 i sag 24.2013

A

v/faglig sagsbehandler Klara Hoffritz

mod

B v/C

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Linda Rudolph Greisen (DA) og advokat Ulrik Mayland (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget adv.fm. Helene Roswall, Dansk Erhverv Arbejdsgiver, og Anne Jette Bonde, HK.

Mellem klageren, A, født den 9. januar 1990, og indklagede, B, blev den 1. august 2011 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som eventkoordinator med uddannelsesperiode fra den 1. august 2011 til den 31. juli 2013.

Denne sag drejer sig om elevens ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen og efterbetaling af løn mv.

A har ved sin organisation, HK/Privat, ved klageskrift modtaget den 7. juni 2013 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede, B, tilpligtes at betale 105.977,31 kr. med tillæg af procesrente fra tidspunktet for indgivelse af klageskriftet, til betaling sker.

Påstanden er opgjort som 39.336 kr. i erstatning efter funktionærlovens § 3 og 19.668 kr. i godtgørelse efter funktionærlovens § 2 b. Herudover er der påstået efterbetaling af løn fra august 2011 til november 2012 med 28.051,07 kr., feriegodtgørelse for optjeningsåret 2012 med 4.192,59 kr., arbejdsgivers pensionsbidrag med 6.576,08 kr., elevens pensionsbidrag med 3.288,04 kr., fritvalgskonto med 1.589,45 kr., 5 feriefridage med 3.025,91 kr. samt pension af frivalgskonto og feriegodtgørelse med 250,17 kr., hvoraf 166,78 kr. udgør arbejdsgiverens andel af pensionsbidraget.

Indklagede har ikke afgivet svarskrift.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 13. januar 2014, hvor indklagede trods lovligt indkaldt ikke gav møde.

Sagsfremstilling

Virksomheden er ikke omfattet af den for uddannelsesområdet gældende overenskomst.

HK skrev pr. mail den 7. november 2012 til virksomheden med anmodning om betaling af løn for oktober 2012, som endnu ikke var afregnet, selvom den skulle have været til disposition den 31. oktober 2012. C svarede ved mail samme dag, at han ikke forstod, at eleven endnu ikke havde modtaget løn og vedhæftede en lønseddel. HK skrev på ny til virksomheden den 12. november 2012 og stillede krav om betaling af 34.171,50 kr. i tilgodehavende løn med tillæg af pension og fritvalgskonto, i alt 45.865 kr., og betaling for ikke afholdt ferie og feriefridage. Det blev samtidig tilkendegivet, at såfremt beløbet ikke var betalt senest den 15. november 2012, ville uddannelsesaftalen blive ophævet uden varsel.

Ved brev af 15. november 2012, der fremsendtes pr. mail samme dag, ophævede HK på elevens vegne uddannelsesaftalen. Virksomhedens advokat protesterede ved mail samme dag mod ophævelsen.

Retsgrundlag

Erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:

”Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af aftalen.

Stk. 2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. ”

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at B oprindeligt var ejet af bl.a. hans onkel, men efter salget til C i begyndelsen af 2012 begyndte det hele ”at skride”. Det psykiske arbejdsmiljø blev dårligt, og han blev sat til arbejdsopgaver, som ikke havde noget med uddannelsen til eventkoordinator at gøre. I sommeren 2012 var han med i et tv-program, og da han kom tilbage blev forholdene endnu værre. Hertil kom, at hans løn ikke blev reguleret, selvom han var blevet andetårs elev, hvilket han gjorde bestyreren opmærksom på, uden at det hjalp. Hans løn for august og september måned blev reduceret, formentlig for varekøb, men uden at han fik dokumentation herfor. Han blev syg på grund af det psykiske arbejdsmiljø i slutningen af oktober 2012 og henvendte sig til HK, som på hans vegne sendte brevene til virksomheden i november 2012, herunder om ophævelse af uddannelsesaftalen.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Tvistighedsnævnet finder efter det oplyste ikke grundlag for at anfægte elevens krav på løn, feriegodtgørelse, fritvalgskonto og betaling af virksomhedens bidrag til pensionsordning, der er opgjort i overensstemmelse med den for uddannelsesforholdet gældende overenskomst. Elevens påstand herom tages derfor til følge.

Ophævelsen af uddannelsesaftalen den 15. november 2012 skete efter påkrav af 7. og 12. november 2012 om betaling af blandt andet lønnen for oktober måned 2012, der skulle have været eleven i hænde senest den 31. oktober 2012. Herefter, og da kravet ikke blev betalt inden den fastsatte frist, var elevens ophævelse af uddannelsesaftalen berettiget. Der tilkommer derfor eleven erstatning efter funktionærlovens § 3 på 3 måneders løn som opgjort.

Ad godtgørelse efter funktionærlovens § 2 b

3 voterende udtaler:

Således som sagen er oplyst for Tvistighedsnævnet lægger vi til grund, at virksomheden i efteråret 2012 uberettiget foretog modregning i elevens løn og fra den 15. oktober 2012 slet ikke udbetalte løn til eleven, der på den baggrund med rette ophævede uddannelsesaftalen den 15. november 2012 begrundet i virksomhedens grove misligholdelse. Dette forhold må sidestilles med en uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen fra virksomhedens side, jf. funktionærlovens § 2 b, stk. 3. Eleven har derfor ret til en godtgørelse, der under hensyn til hans anciennitet og alder passende kan udmåles til 1 måneds løn eller 13.112 kr.

2 voterende udtaler:

Vi finder ikke, at betingelserne for at give en godtgørelse efter funktionærlovens § 2 b er opfyldt og stemmer derfor for at frifinde arbejdsgiver for dette krav.

Ad feriefridage

3 voterende udtaler:

Vi finder, at kravet på betaling af manglende afholdte feriefridage er et lønkrav, som eleven har krav på efter erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, og stemmer derfor for at give eleven medhold i dette krav.

2 voterende udtaler:

Vi finder ikke, at kravet er omfattet af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, jf. også Sø- og Handelsrettens dom af 17. december 2013 i sag F-8-12, og stemmer derfor for at frifinde virksomheden for kravet om betaling for ikke afholdte feriefridage.

Ad krav på betaling af elevens andel af pensionsbidraget

3 voterende udtaler:

Vi finder efter Tvistighedsnævnets praksis ikke grundlag for at pålægge virksomheden, der ikke er omfattet af den for uddannelsesområdet gældende overenskomst, på ny at udbetale elevens eget bidrag til pensionsordning af den allerede udbetalte pensionsberettigede løn, og stemmer derfor for at frifinde virksomheden herfor.

2 voterende udtaler:

Vi finder, at eleven efter erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, har krav på det fulde pensionsbidrag af såvel udbetalt som tilgodehavende løn, hvorfor vi stemmer for at tage elevens påstand vedrørende betaling af pensionsbidrag til følge.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at eleven får medhold i et samlet krav på 96.049,88 kr. med renter som påstået.

T h i b e s t e m m e s:

B skal inden 14 dage betale 96.049,88 kr. til A.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.