Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00598

Resumé

En mand er utilfreds med, at Fyns Amts Avis ikke vil skrive om det, han betegner som bedraget i Svendborg Andelsboligforening ved Svendborg Kommune . De presseetiske regler siger, at medierne ikke må forhindre offentliggørelse af noget, der er vigtigt for offentligheden. Pressenævnet finder ikke, at der er tale om vigtig information, derfor får Fyns Amts Avis ikke kritik for at undlade omtale.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over, at Fyns Amts Avis har afvist at omtale ”bedraget i Svendborg Andelsboligforening ved Svendborg Kommune”.

Klagen er modtaget i Pressenævnet 8. januar 2014.

Parternes synspunkter

[Klager] har anført, at Fyns Amts Avis nægter at bringe hans oplysninger om tilsidesættelsen af beboerne i Svendborg Andelsforenings juridiske rettigheder. Beboerne har ikke haft indflydelse i overensstemmelse med deres huslejekontrakt. Klager selv bor i en renoveret lejlighed, hvor der er træk og kulde.

[Klager] har til støtte for klagen bl.a. medsendt forskellig korrespondance, herunder en henvendelse af 7. januar 2014 til Fyns Amts Avis og et brev af 17. april 2013 til Svendborg Kommune fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ”Vedrørende beboerdemokrati i relation til helhedsplan – Svendborg AndelsBoligforening, Afdeling 14”.

Fyns Amts Avis har anført, at [Klager] har klaget til Pressenævnet over avisens afvisning af at bringe hans oplysninger. Oplysningerne vedrører en beboerforening i Svendborg, som efter klagers opfattelse har tilsidesat beboerdemokratiet.

Efter avisens opfattelse er det helt i overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet at afvise [Klager]s forlangende om at bringe oplysningerne. Fyns Amts Avis har videre vurderet, at oplysningerne ikke er af en sådan karakter, at avisen er forpligtet til at bringe dem.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Jesper Rothe, Inger Bach, Lars Lindskov og Marianne Druedahl.

I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet, er Fyns Amts Avis som udgangspunkt berettiget til at beslutte hvilke oplysninger, man vil bringe i mediet. Det følger imidlertid af de vejledende regler for god presseskik, at under brud på god presseskik henhører hindring af berettiget offentliggørelse af informationer af væsentlig betydning for offentligheden, samt eftergivenhed over for udenforståendes krav om indflydelse på massemediernes indhold, hvis eftergivenheden kan medføre tvivl om massemediernes frie og uafhængige stilling.

Sådan som sagen foreligger oplyst, finder Pressenævnet ikke grundlag for at fastslå, at Fyns Amts Avis har handlet uden for redaktørens redigeringsret ved ikke at bringe oplysninger om forholdene i Svendborg Andelsboligforening, ligesom nævnet ikke finder, at avisen har hindret offentliggørelse af information af væsentlig betydning for offentligheden. Nævnet finder, at avisen ikke har tilsidesat god presseskik.

Afgjort den 31. januar 2014