Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00599

Resumé

Politiken.dk skrev ”Tvangs-overspisere stigmatiseres af normalvægtige” og illustrerede artiklen med to kvinder. De er imidlertid ikke tvangsspisere og har ikke noget med artiklen at gøre. Selv om de er fotograferet med ryggen til kameraet, kunne de genkendes. Det er en krænkelse af kvinderne, og derfor kritiserer Pressenævnet Politiken.dk.

[Repræsentanten] har i henhold til fuldmagt fra sin søster, [Klager 1], og sin niece, [Klager 2], klaget til Pressenævnet over et foto bragt på politiken.dk den 4. januar 2014, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

Politiken bragte den 4. januar 2014 en artikel under overskriften ”TVANGS-OVERSPISERE STIGMATISERES AF NORMALVÆGTIGE”. Artiklen omhandlede samfundets kritiske syn og fordomme over for overvægt og beskrev spiseforstyrrelsen tvangsspisning som en overset lidelse.

Som illustration til artiklen var indsat et billede af to kvinder, der går i en gågade. Kvinderne er fotograferet med ryggen til kameraet i fuld figur. Deres ansigter er ikke synlige, men frisuren ses. Til billedet var indsat følgende tekst:

”OVERSPISNING. En spiseforstyrrelse mange muligvis ikke kender til er tvangsoverspisning, som godt 2 procent af den danske befolkning lider af. Foto: [Fotografens navn]”

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager 1] og [Klager 2]s synspunkter

[Repræsentanten] har anført, at Politiken har indsat et foto af hendes søster og niece til en artikel om tvangsspisere uden deres samtykke. Familie og kollegaer kan med stor sandsynlighed genkende hendes søster og niece. Selv søsterens barnebarn på fem år og hendes eget barnebarn på otte år har kunnet genkende søsteren og niecen.

Søsteren og niecen er af kollegaer blevet spurgt, hvorfor de har indvilget i at medvirke i en sådan artikel. Da hun forsøgte at gemme billedet, kunne hun se, at det var navngivet ”overvægt”. [Repræsentanten] har videre anført, at det er chikane af uskyldige mennesker. Folk tror nu, at hendes søster og niece har en sygdom.

2.2 Politikens synspunkter

Politiken har afvist at have tilsidesat god presseskik. [Repræsentanten]s søster og niece er fotograferet fra ryggen, deres ansigter er skjulte, og de fremstår helt anonyme for offentligheden. Billedteksten rummer heller ikke oplysninger om navne, sted, nationalitet, optagelsestidspunkt eller andet, der på nogen måde kan medvirke til at identificere klagerne.

Billedet er brugt som en generel hverdagsillustration, men det fremgik ved en fejl desværre ikke, at der var tale om et arkivfoto. Billedet er taget på et frit tilgængeligt sted ved en tidligere lejlighed. Politiken har over for klagerne (i udtalelsen til Pressenævnet) beklaget, at de føler sig stødt, og har fjernet fotografiet fra artiklen og fra billedarkivet.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Jesper Rothe, Inger Bach, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Det er Pressenævnets opfattelse, at medier bør være tilbageholdende med at anvende enkeltpersoner som illustration til en generel beskrivelse. I den forbindelse bemærkes det, at det ikke er i strid med god presseskik, at massemedierne fotograferer eller filmer personer, der befinder sig på et offentligt sted, heller ikke selv om de pågældende ikke har samtykket heri. Derimod kan den måde, hvorpå sådanne optagelser bliver anvendt på danne grundlag for kritik. Problemet opstår, hvis en person, der er letgenkendelig på et billede, ser dette offentliggjort i en sammenhæng, der kan opfattes som personligt krænkende, og som er den pågældende uvedkommende.

Artiklen angår blandt andet tvangsspisning, der i artiklen beskrives som en sygdom, der må anses for et privat anliggende, og som af offentligheden ofte opfattes som et kontroversielt emne. Det er Pressenævnets opfattelse, at der ved omtale af sådanne emner bør udvises påpasselighed for at undgå unødige krænkelser. Det påklagede billede sammenholdt med artiklens overskrift ”Tvangs-overspisere stigmatiseres af normalvægtige” og artiklens indhold i øvrigt kan fejlagtigt give indtryk af, at de afbildede personer lider af en spiseforstyrrelse. Da de afbildede personer – til trods for, at deres ansigter er skjulte - er blevet genkendt, udtaler nævnet kritik af Politiken for at indsætte billedet i en forkert og krænkende sammenhæng.

Det forhold, at politiken.dk over for klagerne har beklaget situationen og har fjernet fotografiet fra såvel artiklen som billedarkivet, kan i dette tilfælde ikke føre til et andet resultat, da læserne af den påklagede artikel ikke er gjort opmærksom på fejlen.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af politiken.dk at offentliggøre følgende:

”[rubrik]

Pressenævnet kritiserer Politiken

[underrubrik]

Artiklen ”Tvangs-overspisere stigmatiseres af normalvægtige”, der blev bragt i januar, var illustreret af to kvinder. De er imidlertid ikke tvangsspisere og har ikke noget med artiklen at gøre.

[Tekst]

I teksten under billedet stod, at tvangsspisning er en spiseforstyrrelse, som to procent af befolkningen lider af. Selve artiklen handlede om samfundets kritiske syn og fordomme over for overvægt.

De to kvinder har ikke noget med artiklen at gøre og er fotograferet i en gågade med ryggen til kameraet. Man kunne se deres frisurer, men ikke deres ansigter. Alligevel blev de genkendt.

Kvinderne har klaget til Pressenævnet over, at de er blevet brugt som illustration til artiklen.

Pressenævnet kritiserer Politiken for at have givet læserne det indtryk, at de to kvinder på billedet lider af tvangsspisning. Det er en krænkelse af kvinderne, og derfor udtaler Pressenævnet kritik.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på nævnets hjemmeside: pressenaevnet.dk.”

***

Pressenævnet bemærker, at nævnet i sin årsberetning for 2005 præciserede praksis vedrørende offentliggørelse på internettet. En kendelse bør bringes i mediet i en periode, der svarer til den tid, i hvilken den påklagede artikel har været bragt.

Afgjort den 30. januar 2014