Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32012L0019
 
Links til øvrige EU dokumenter
32006R1013
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr1)

I medfør af § 44, stk. 1, 46 a, stk. 2, § 67, § 80, stk. 1 og 2, § 89 a, stk. 1-3, og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 484 af 11. maj 2010, lov nr. 446 af 23. maj 2012, lov nr. 1149 af 11. december 2012 og lov nr. 87 af 28. januar 2014, fastsættes:

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Affald: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

2) Affald af elektrisk og elektronisk udstyr: Som defineret i bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

3) Affaldsproducent: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

4) Bortskaffelse: De former og metoder som er anført i bilag 5A til bekendtgørelse om affald.

5) Bortskaffelsesanlæg: Anlæg som foretager bortskaffelse af affald.

6) Elektrisk og elektronisk udstyr: Som defineret i bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

7) Elektrisk og elektronisk udstyr til brug for erhverv: Som defineret i bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

8) Forordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald.

9) Genbrug: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

10) Nyttiggørelse: De former og metoder som er anført i bilag 5B til bekendtgørelse om affald.

11) OECD-rådets beslutning: OECD-rådets beslutning C(2001)107/final om revision af beslutning C(92)39/final om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald bestemt til nyttiggørelse.

12) Overførsel: Overførsel som defineret i artikel 2, nr. 34, i forordningen og tilsvarende grænseoverskridende transport af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

13) Producent: Som defineret i bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Kompetent myndighed i Danmark i henhold til forordningen

§ 2. Når Danmark er afsendelsesland, indgives anmeldelse om overførsel af affald, der i henhold til forordningen skal anmeldes, til Miljøstyrelsen.

Oplysninger og dokumentation i forbindelse med anmeldelse af overførsel af affald, hvor Danmark er afsendelsesland

§ 3. Ved fremsendelse af anmeldelse om overførsel af affald, hvor Danmark er afsendelsesland, vedlægger anmelder foruden de oplysninger og den dokumentation, der efter forordningens artikel 4, nr. 2, er pligtmæssige, tillige kopi af kontrakterne, jf. forordningens bilag II, del 1, nr. 22 og 23.

Stk. 2. Ved fremsendelse af anmeldelse om overførsel af affald, hvor Danmark er afsendelsesland, ledsages anmeldelsen af en bekræftelse fra kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori affaldsproducenten er beliggende, på at affaldet svarer til beskrivelsen i rubrik 12, 13 og 14 i anmeldelsesformularen, jf. forordningens bilag IA.

Stk. 3. Såfremt den i stk. 2 nævnte bekræftelse fra kommunalbestyrelsen ikke fremsendes, skal anmelder i stedet fremsende en kemisk analyse af affaldets sammensætning samt en beskrivelse af den produktionsproces, hvorved affaldet er fremkommet.

Sprog

§ 4. Anmeldelse, oplysninger, dokumentation eller andre meddelelser forelægges på dansk, svensk, norsk eller engelsk.

Gebyr

§ 5. Anmelder skal betale et gebyr til dækning af alle omkostninger ved behandling af anmeldelse om overførsel af affald, uanset om Danmark er afsendelsesland eller bestemmelsesland. For anmeldelser modtaget efter bekendtgørelsens ikrafttrædelse udgør gebyret 13.400 kr. pr. anmeldelse. Gebyret reguleres årligt pr. 1. januar på grundlag af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Den aktuelle gebyrsats offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

Stk. 2. Gebyret opkræves af Miljøstyrelsen, når Miljøstyrelsen iværksætter behandlingen af anmeldelsen, og betales efter de anvisninger, der fremgår af opkrævningen. Der betales ikke gebyr, hvis anmelderen annullerer anmeldelsen, inden gebyropkrævningen er afsendt.

Stk. 3. Betales gebyret ikke rettidigt, forrentes gebyret med en årlig rente svarende til den til enhver tid gældende diskonto med et tillæg på 5 procent.

Finansiel sikkerhedsstillelse

§ 6. Når Danmark er afsendelsesland ved overførsel af affald, der i henhold til forordningen skal anmeldes, skal anmelder eller en anden fysisk eller juridisk person på dennes vegne, stille en sikkerhed på 3.000 kr. pr. ton affald, der skal overføres i henhold til anmeldelsen.

Stk. 2. Såfremt Miljøstyrelsen skønner, at de forventede omkostninger til transport, bortskaffelse, nyttiggørelse og oplagring vil afvige væsentligt fra det i stk. 1 anførte beløb, kan Miljøstyrelsen bestemme, at sikkerhedsstillelsen skal udgøre et større eller mindre beløb end angivet i stk. 1.

§ 7. Som sikkerhedsstillelse anerkendes

1) bankgaranti stillet af et pengeinstitut,

2) garanti stillet af kautionsselskab, eller

3) kontant depot på spærret konto i pengeinstitut.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan godkende anden form for sikkerhedsstillelse.

§ 8. En sikkerhedsstillelse efter forordningen skal henvise til anmeldelsens løbenummer og klausuleres således, at den først kan frigives, når Miljøstyrelsen har modtaget den attest, der er omhandlet i forordningens artikel 6, stk. 5, eller artikel 6, stk. 8.

Stk. 2. Ved overførsel af affald bestemt til midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse, hvor en yderligere nyttiggørelse eller bortskaffelse finder sted i bestemmelseslandet, kan sikkerhedsstillelsen dog klausuleres således, at den kan frigives, når affaldet forlader det anlæg, der udfører den midlertidige behandling, og Miljøstyrelsen har modtaget den attest, der er omhandlet i forordningens artikel 6, stk. 6.

Stk. 3. Det skal endvidere fremgå af sikkerhedsstillelsen, at den skal udbetales til Miljøstyrelsen, når styrelsen vurderer, at den danske stat eller andre berørte myndigheder skal opfylde de forpligtelser, der følger af forordningens artikel 23 og 25.

Stk. 4. Sikkerhedsstillelsen udstedes til den danske stat, c/o Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K.

Stk. 5. Sikkerhedsstillelsen skal være gyldig på tidspunktet for anmeldelse. Der skal stilles særskilt sikkerhed for hver anmeldelse.

Virksomheders forpligtelser i forbindelse med overførsel af affald

§ 9. Virksomheder må kun modtage affald, der er overført til Danmark som bestemmelsesland, når affaldet er overført i overensstemmelse med forordningens bestemmelser.

Stk. 2. Forhandlere og mæglere, der formidler overførsler af affald, skal sikre sig, at affaldet overføres i overensstemmelse med forordningens bestemmelser.

§ 10. Det er forbudt at overføre affald til bortskaffelse i Danmark. Dette gælder dog ikke i følgende tilfælde:

1) Hvis der i afsendelseslandet ikke findes egnede bortskaffelsesmuligheder, og affaldet fremstilles i så begrænsede mængder, at oprettelsen af nye, specialiserede bortskaffelsesanlæg inden for dette land vil være uøkonomisk.

2) Ved overførsel fra EU-lande og EFTA-lande, der er parter i Basel-konventionen,2) til Danmark som bestemmelsesland af farligt affald bestemt til forbrænding på landjorden, jf. punkt D 10 i bilag 5A i bekendtgørelse om affald.

Stk. 2. Når Danmark er afsendelsesland, er det forbudt at overføre affald til bortskaffelse i EU-lande og EFTA-lande, der er parter i Basel-konventionen. Dette gælder dog ikke i følgende tilfælde:

1) Hvis der i Danmark ikke findes egnede bortskaffelsesanlæg, og affaldet fremstilles i Danmark i så begrænsede mængder, at oprettelsen af nye, specialiserede bortskaffelsesanlæg i Danmark vil være uøkonomisk.

2) Ved overførsel fra Danmark som afsendelsesland af farligt affald bestemt til forbrænding på landjorden, jf. punkt D 10 i bilag 5A i bekendtgørelse om affald.

Stk. 3. Det er endvidere forbudt at formidle overførsler af affald i strid med forbuddet i stk. 1 og stk. 2.

Stk. 4. Miljøstyrelsen kan dispensere fra forbuddet i stk. 2 og stk. 3, jf. stk. 2.

Overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr

§ 11. Ved overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr skal hver forsendelse ledsages af

1) et relevant transportdokument, f.eks. CMR eller fragtbrev, og

2) en erklæring fra den for overførslen ansvarlige vedrørende dennes ansvar.

Stk. 2. Brugt elektrisk og elektronisk udstyr skal ved overførsel heraf have passende beskyttelse mod skader i forbindelse med transport, læsning og aflæsning, især ved tilstrækkelig emballage og passende stabling af forsendelsen.

§ 12. Hvis en overførsel af påstået brugt elektrisk og elektronisk udstyr på grund af f.eks. udstyrets stand, alder eller emballering mistænkes for at være en overførsel af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, skal forsendelsen foruden de af § 11 omhandlede dokumenter ledsages af:

1) En kopi af fakturaen og kontrakten om salg eller overdragelse af ejerskabet for brugt elektrisk og elektronisk udstyr, hvoraf det fremgår, at udstyret er beregnet til direkte genbrug og er i fuld funktionsduelig stand.

2) Dokumentation for evaluering og afprøvning efter stk. 2 i form af en kopi af optegnelserne (prøvningscertifikat eller bevis for funktionsduelighed) for hver genstand i forsendelsen samt en protokol indeholdende alle optegnelser i henhold til stk. 2 og 3.

3) En erklæring fra den for overførslen af brugt elektrisk og elektronisk udstyr ansvarlige om, at ingen af materialerne eller udstyret i forsendelsen er affald.

Stk. 2. Til dokumentation for, at de overførte genstande er brugt elektrisk og elektronisk udstyr og ikke affald af elektrisk og elektronisk udstyr, skal funktionsdueligheden afprøves, og tilstedeværelsen af farlige stoffer evalueres. Der skal føres en optegnelse over resultaterne af afprøvningen og evalueringen.

Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte optegnelse skal fastgøres forsvarligt, men ikke permanent, enten på selve det brugte elektriske og elektroniske udstyr, hvis dette ikke er emballeret, eller på emballagen, så optegnelsen kan læses uden at åbne udstyrets emballage. Optegnelsen skal indeholde følgende oplysninger

1) genstandens navn, herunder udstyrets navn, hvis det er opført på listen i bilag 1 eller 2 i bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr,

2) når det er muligt, angivelse af genstandens identifikationsnummer (type nr.),

3) når det er muligt, angivelse af produktionsår,

4) navn og adresse på den virksomhed, der er ansvarlig for at dokumentere funktionsdueligheden,

5) resultatet af afprøvninger, jf. stk. 2, herunder dato for afprøvning af funktionsduelighed, og

6) arten af de udførte afprøvninger.

Stk. 4. § 12, stk. 1, nr. 1 og 2, stk. 2 og stk. 3, finder ikke anvendelse, hvis det klart dokumenteres, at overførslen finder sted inden for rammerne af en overførselsaftale mellem virksomheder, og

1) at det brugte elektriske og elektroniske udstyr returneres til producenten eller en tredjemand, der handler på dennes vegne, som fejlbehæftet til reparation under garantien med henblik på genbrug,

2) at brugt elektrisk og elektronisk udstyr til brug for erhverv returneres til producenten eller en tredjemand, der handler på dennes vegne, eller en tredjemands anlæg i lande, som OECD-Rådets beslutning finder anvendelse på, til renovering eller reparation i henhold til en gyldig aftale med henblik på genbrug, eller

3) at fejlbehæftet brugt elektrisk og elektronisk udstyr til brug for erhverv, såsom medicinsk udstyr eller dele heraf, returneres til årsagsanalyse i henhold til en gyldig aftale til producenten eller en tredjemand, som handler på dennes vegne, hvis en sådan analyse kun kan foretages af producenten eller tredjemand, der handler på dennes vegne.

§ 13. Ledsages en forsendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr ikke af de dokumenter, der kræves efter § 11, stk. 1, eller ledsages en forsendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr, der mistænkes for at være affald af elektrisk og elektronisk udstyr, ikke endvidere af dokumentation efter § 12, stk. 1, herunder dokumentation for hver enkelt genstand, som viser, at denne er funktionsduelig, klassificeres udstyret i forsendelsen som affald efter bekendtgørelse om affald, og en overførsel heraf udgør en ulovlig overførsel af affald efter forordningen.

Stk. 2. Er brugt elektrisk og elektronisk udstyr ikke ved overførsel heraf passende beskyttet mod skader i forbindelse med transport, læsning og aflæsning, navnlig ved tilstrækkelig emballage og passende stabling af forsendelsen, jf. § 11, stk. 2, klassificeres udstyret i forsendelsen som affald efter bekendtgørelse om affald, og forsendelsen udgør en ulovlig overførsel af affald efter forordningen.

Stk. 3. Hvis brugt elektrisk og elektronisk udstyr mistænkes for at være affald af elektrisk og elektronisk udstyr kan kommunalbestyrelsen, når der efter bekendtgørelse om affald forud for overførslens faktiske start træffes afgørelse om dets klassificering, anmode om dokumentation i henhold til § 12, stk. 1, herunder dokumentation for at udstyret er funktionsdueligt, jf. dog § 12, stk. 4. Fremlægges denne dokumentation ikke klassificeres det brugte elektrisk og elektroniske udstyr som affald.

Tilsyn

§ 14. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at forordningens bestemmelser og bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at forordningens bestemmelser og denne bekendtgørelses bestemmelser om affald, der er overført til Danmark som bestemmelsesland, overholdes på virksomheder, hvor godkendelseskompetencen efter reglerne om godkendelse af listevirksomhed er henlagt til Miljøstyrelsen.

Stk. 3. Miljøstyrelsen fører endvidere tilsyn med, at forordningens bestemmelser overholdes ved transport af affald, der er overført til Danmark som bestemmelsesland og affald bestemt til overførsel, hvor Danmark er afsendelsesland samt transit af affald.

§ 15. Miljøstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt affald i henhold til forordningens artikel 22 og 24 skal returneres til afsendelsesstaten eller bortskaffes eller nyttiggøres på anden vis end angivet i anmeldelsen.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at der i henhold til forordningens artikel 22 og 24 er grundlag for, at anmelderen eller den kompetente afsendelsesmyndighed skal sørge for, at affald returneres til afsendelsesstaten eller i øvrigt skal bortskaffes eller nyttiggøres på anden vis end angivet i anmeldelsen, skal kommunalbestyrelsen orientere Miljøstyrelsen herom.

Administrative bestemmelser

§ 16. Afgørelser efter forordningen og denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Straf

§ 17. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) undlader at stille sikkerhed, jf. § 6,

2) modtager affald, som er overført til Danmark som bestemmelsesland, og som ikke er overført i overensstemmelse med forordningens bestemmelser, jf. § 9, stk. 1,

3) formidler overførsler af affald i strid med § 9, stk. 2, eller

4) overtræder forbuddet i § 10, stk. 1-3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. februar 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 421 af 8. maj 2012 om overførsel af affald ophæves.

Miljøministeriet, den 6. februar 2014

Kirsten Brosbøl

/ Claus Torp

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen supplerer bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald, EU-Tidende 2006, nr. L 190, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Bekendtgørelsen indeholder endvidere bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), EU-Tidende 2012, nr. L 197, side 38.

2) Schweiz, Norge, Island og Liechtenstein er EFTA-lande og parter i Basel-konventionen.