Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00584/1

Resumé

Helsingør Dagblad bragte en annonce med overskriften ”Lad os tage Helsingør tilbage”. Af annoncen fremgår det, at stemmer på Enhedslisten og andre i rød blok blev brugt på at vælge en mand fra Venstre til borgmester. Klager sidder i Enhedslistens bestyrelse i Helsingør og var kandidat for partiet ved kommunalvalget. Pressenævnet vurderer, at han har retslig interesse i sagen og dermed har ret til at få sin klage behandlet af Pressenævnet.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det bemærkes indledningsvist, at Pressenævnet efter medieansvarslovens § 34 har kompetence til at tage stilling til, om de presseetiske regler er overtrådt i relation til annonce- og reklamestof.

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

[Klager] er bestyrelsesmedlem i Enhedslisten i Helsingør og kan efter det oplyste tegne bestyrelsen. Han var videre kandidat for Enhedslisten ved kommunalvalget. Pressenævnet finder herefter, at han har retlig interesse i, at klagen behandles.

Klagen behandles.

[Klager] har på egne vegne og på vegne af Enhedslisten i Helsingør klaget til Pressenævnet over en annonce bragt i Helsingør Dagblad den 16. november 2013, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

Denne kendelse angår alene spørgsmålet om, hvorvidt klager er klageberettiget (har retlig interesse).

Helsingør Dagblad bragte den 16. november annoncen ”Lad os tage Helsingør tilbage!”, hvoraf følgende fremgår:

”VI BLEV SNYDT FOR 4 ÅR SIDEN!

[…]

De som havde sat krydset ved RØD blok, ja selv ved Enhedslisten og SF, måtte se deres stemmer brugt til at gøre [Person A] fra Venstre til borgmester, og de som havde stemt på Venstre, måtte se ham løbe fra partiets aftaler med de borgerlige partier for at gøre sig selv til borgmester – alene på stemmer fra RØD blok.

En stemme på BLÅ blev en stemme på RØD, og en stemme på RØD en stemme på BLÅ.

[…]

DEN SLAGS ØDELÆGGER DEMOKRATIET

Partier skal samarbejde efter et valg, men vælgerne har krav på, at det primært sker med partier, som i fornuftigt omfang deler synspunkter og livsholdninger.

Tørt kan det konstateres, at det eneste som RØD blok og Venstre partimæssigt kunne blive enige om, sammen med de Radikale, var at LUKKE VORES HOSPITAL.

Ved valget på tirsdag er Socialdemokraterne, Enhedslisten og SF i valgforbund med FUAT’s nye parti, så en stemme på RØD kan ende som en stemme på FUAT.

[…]”

[Klager] har til støtte for klagen bl.a. anført, at annoncen indeholder urigtige oplysninger om Enhedslisten i Helsingør. [Klager] har oplyst, at han er ét af fire bestyrelsesmedlemmer i Enhedslistens afdeling i Helsingør, og at han var kandidat for Enhedslisten ved kommunalvalget i 2013.

Det fremgår ifølge klager af § 5 i vedtægterne for Enhedslisten i Helsingør, at alle bestyrelsesmedlemmer kan tegne foreningen (undtagen økonomi). Klager har fremlagt ”Vedtægter for Enhedslisten i Helsingør” af 16. april 2013, hvoraf bl.a. følgende fremgår:

”§ 5. Bestyrelsen er afdelingens ledelse mellem generalforsamlingerne med udgangspunkt i generalforsamlingerne og medlemsmødernes beslutninger.

5.1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig selv med kontaktperson, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

[…]

5.3. Bestyrelsen kan udpege en kontaktperson eller andet bestyrelsesmedlem til at udtale sig og agere på vegne af afdelingen under hensyntagen til afdelingens demokratiske beslutninger.

[…]

5.5. Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver indstilling fra bestyrelsen og skal godkendes med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling eller et medlemsmøde, hvor dette punkt fremgår af den udsendte dagsorden.”

[Klager] har endvidere fremlagt referat af generalforsamlingen i Enhedslisten i Helsingør af 26. januar 2013, hvoraf det fremgår, at bestyrelsen består af ham og tre andre bestyrelsesmedlemmer.

Pressenævnet begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jesper Rothe, Inger Bach, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Det bemærkes indledningsvist, at Pressenævnet efter medieansvarslovens § 34 har kompetence til at tage stilling til, om de presseetiske regler er overtrådt i relation til annonce- og reklamestof.

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

[Klager] er bestyrelsesmedlem i Enhedslisten i Helsingør og kan efter det oplyste tegne bestyrelsen. Han var videre kandidat for Enhedslisten ved kommunalvalget. Pressenævnet finder herefter, at hanhar retlig interesse i, at klagen behandles.

Klagen behandles.

Afgjort den 30. januar 2014