Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Indledende bestemmelser
Kapitel 2 Ansøgning om støtte og vilkår for støtte
Kapitel 3 Regnskab og revision
Kapitel 4 Kontrol og kommunikation
Kapitel 5 Klage, ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om administration af økonomisk støtte fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

I medfør af § 3, stk. 1 og 2, og § 4 stk. 1, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr. 80 af 28. januar 2014, og i henhold til bekendtgørelse nr. 1283 af 12. december 2005 om henlæggelse af visse beføjelser efter lov om erhvervsfremme til Erhvervs- og Byggestyrelsen fastsættes:

Kapitel 1

Indledende bestemmelser

§ 1. Erhvervsstyrelsen administrerer den økonomiske støtte til Danmark, der bliver udbetalt som følge af forordning nr. 1309/2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020).

Kapitel 2

Ansøgning om støtte og vilkår for støtte

§ 2. Ansøgning om støtte skal indsendes til Erhvervsstyrelsen på det af Europa-Kommissionen udfærdigede ansøgningsskema senest 4 uger før ansøgningsfristen til Europa-Kommissionen udløber, medmindre andet aftales.

§ 3. Erhvervsstyrelsen fastsætter i tilsagn de nærmere vilkår for at opnå støtte i overensstemmelse med forordning nr. 1309/2013.

Kapitel 3

Regnskab og revision

§ 4. Ved afslutning af et projekt skal der udarbejdes en rapport og et revisorpåtegnet regnskab, som dokumenterer, at det støttede projekt er gennemført i overensstemmelse med vilkårene herfor.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen anviser nærmere i vilkårene for tilsagn, hvilke oplysninger der som minimum skal indgå i rapporten og regnskabet.

§ 5. Rapporten og det revisorpåtegnede regnskab skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 2 måneder efter projektets afslutning, medmindre andet aftales.

§ 6. Revisionen udføres af en godkendt revisor, der skal være optaget i det register over godkendte revisorer, som Erhvervsstyrelsen fører i medfør af revisorlovens § 2, eller af Rigsrevisionen.

Kapitel 4

Kontrol og kommunikation

§ 7. Erhvervsstyrelsen kan i overensstemmelse med forordning nr. 1309/2013 kontrollere, at de oplysninger som fremgår af rapporten og regnskabet er korrekte.

Stk. 2. Den, der er ansvarlig for projektets gennemførelse, og andre personer, der er tilknyttet projektet, skal yde Erhvervsstyrelsen den fornødne bistand i forbindelse med den i stk. 1 nævnte kontrol, herunder udlevere den af Erhvervsstyrelsen efterspurgte dokumentation.

§ 8. Skriftlig kommunikation, herunder oplysninger afgivet i forbindelse med ansøgning om støtte og behandling heraf samt efterfølgende indsendelse af oplysninger fra projekter, der modtager støtte fra Globaliseringsfonden, skal foregå digitalt.

Kapitel 5

Klage, ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 9. Erhvervsstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1223 af 9. december 2009 om administration af økonomisk støtte fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

Stk. 3. For projekter, der har modtaget tilsagn om tilskud inden denne bekendtgørelses ikrafttræden, gælder de hidtil gældende regler.

København, den 7. februar 2014

Betina Hagerup

/ Preben Gregersen