Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af sundhedsloven

(Ophævelse af den offentlige rejsesygesikring)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 904 af 4. juli 2013 og senest ved § 1 i lov nr. 1638 af 26. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. Kapitel 50 affattes således:

»Kapitel 50

Offentlig rejsesygesikring inden for rigsfællesskabet

§ 167. Regionsrådet kan yde tilskud til sygehjælp m.v. til personer under midlertidigt ophold i Grønland og på Færøerne efter nærmere regler, der fastsættes af ministeren for sundhed og forebyggelse.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om, i hvilket omfang ydelser i henhold til overenskomster med Grønland og Færøerne træder i stedet for ydelser efter stk. 1.«

2. Overskriften før § 260 affattes således:

»Offentlig rejsesygesikring inden for rigsfællesskabet«.

3. § 260 affattes således:

»§ 260. Regionsrådene afholder udgifter til offentlig rejsesygesikring inden for rigsfællesskabet efter § 167.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2014.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse for ophold i udlandet, der påbegyndes inden lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 26. februar 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Nick Hækkerup