Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1299
 
32013R1301
 
32013R1303
 
32013R1304
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond1)

(Tilpasning af reglerne for administration af forordningerne om Regionalfonden og Socialfonden m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond, som ændret ved § 8 i lov nr. 1272 af 16. december 2009, § 38 i lov nr. 718 af 25. juni 2010 og § 19 i lov nr. 1231 af 18. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) I loven er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 289, om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 470, om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 259, om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i loven er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.«

2. I § 1 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Loven finder bortset fra kapitel 3 og 4 anvendelse på fonde, hvis midler er overført fra rammerne til finansiering af Regionalfonden eller Socialfonden, og hvor det er forudsat, at administrationen af fondene skal gennemføres efter reglerne om delt forvaltning mellem Europa-Kommissionen og medlemsstaterne.

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren har samme beføjelser vedrørende de i stk. 3 nævnte fonde, som i henhold til loven er tillagt ministeren vedrørende Regionalfonden og Socialfonden.«

3. I § 2, 1. pkt., ændres »mål om regional konkurrenceevne og beskæftigelse« til: »mål om investeringer i vækst og beskæftigelse«.

4. I § 3, stk. 1, 2. pkt., ændres »målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse« til: »målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og målet om europæisk territorialt samarbejde«.

5. I § 6, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »og betingelser,«: »herunder at projektet ikke når de forudsatte resultater,«.

6. I overskriften til kapitel 3 og i § 9, stk. 1, 1. pkt., ændres »målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse« til: »målet om investeringer i vækst og beskæftigelse«.

7. I § 9, stk. 2, ændres »Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006«.

8. Efter § 12 indsættes i kapitel 3:

»§ 12 a. Erhvervs- og vækstministeren kan nedsætte et indstillingsudvalg til behandling af ansøgninger om tilskud vedrørende byudvikling.

Stk. 2. Indstillingsudvalget kan indstille projekter til tilsagn og afslag til erhvervs- og vækstministerens afgørelse.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler for indstillingsudvalget, herunder om udvalgets virke, sammensætning og forretningsorden.«

9. I § 16, stk. 1 og 7, indsættes efter »revision«: », effektmåling«.

10. Bilag 1-3 ophæves.

§ 2

Stk. 1. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på ansøgninger og dertil knyttede projekter, der er modtaget før lovens ikrafttræden. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3. For ansøgninger, der er modtaget efter lovens ikrafttræden, og dertil knyttede projekter vedrørende anvendelse af uforbrugte regionalfonds- og socialfondsmidler fra programperioden 2007-2013 finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Givet på Amalienborg, den 11. februar 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Henrik Sass Larsen

Officielle noter

1) I loven er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhøringshedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 289, om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 470, om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 259, om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i loven er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.