Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1302
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS)1)

(Tilpasning af reglerne for administration af EGTS-forordningen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 309 af 30. april 2008 om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) I loven er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1302/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 303, om ændring af forordning (EF) nr. 1082/2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EFTS), for så vidt angår klarhed, forenkling og forbedring af oprettelsen af sådanne grupper og af deres funktion. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i loven er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.«

2. I § 2, stk. 1, udgår »alene«.

3. I § 2 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan godkende, at nationale, regionale og lokale myndigheder samt offentligretlige organer fra tredjelande og oversøiske territorier kan deltage i en EGTS med hjemsted i Danmark.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

4. I § 2, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde«.

5. I § 2, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »kan ikke registreres med hjemsted i Danmark« til: »kan kun registreres med hjemsted i Danmark, hvis der tegnes passende forsikringer eller stilles en garanti fra en bank eller et finansieringsinstitut, eller hvis EGTS’en er omfattet af en garanti fra en offentlig myndighed eller staten til dækning af de risici, der er forbundet med de aktiviteter, der udføres af EGTS’en«.

6. I § 4 udgår »Erhvervs- og Byggestyrelsens«.

7. I § 8, stk. 1, ændres »aktieselskabslovens« til: »selskabs-lovens«.

8. I § 8, stk. 2, ændres »aktieselskabslovens« til: »selskabslovens«, og »aktieselskabslovens § 159 b« ændres til: »selskabslovens § 371«.

9. I § 9 udgår »både Erhvervs- og Byggestyrelsen og«.

§ 2

Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Givet på Amalienborg, den 11. februar 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Henrik Sass Larsen

Officielle noter

1) I loven er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1302/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 303, om ændring af forordning (EF) nr. 1082/2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), for så vidt angår klarhed, forenkling og forbedring af oprettelsen af sådanne grupper og af deres funktion. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i loven er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.