Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 7-14 om - fleksjob - løntilskud - pensionsbidrag - efterbetaling - forældelse

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Efterbetaling af løntilskud for fleksjob påbegyndt før den 1. januar 2013

Arbejdsgivers bidrag til pension skal indgå ved beregningen af løntilskud til en ansat i fleksjob.

En arbejdsgiver, der ikke har indbetalt pensionsbidrag til en ansat i fleksjob, og som er retligt forpligtet til at efterbetale pensionsbidrag til den ansatte, har ret til efterregulering af løntilskud fra kommunen.

Arbejdsgivers ret til efterregulering af løntilskud er dog begrænset af forældelseslovens regler om forældelse af fordringer.

Arbejdsgivers krav på løntilskud er omfattet af forældelseslovens almindelige forældelsesfrist på 3 år.

Da arbejdsgivers krav i den konkrete sag om efterregulering af løntilskud tidligere var omfattet af den 5-årige forældelsesfrist i forældelsesloven af 1908, der gjaldt forud for den 1. januar 2008, følger det af forældelseslovens overgangsregler, at forældelse tidligst indtræder den 1. januar 2011, medmindre fordringen inden dette tidspunkt ville være forældet såvel efter den gældende forældelseslovs regler som efter de hidtil gældende bestemmelser i forældelsesloven af 1908.

I det konkrete tilfælde skulle det seneste tidspunkt for forældelsens indtræden derfor anvendes. Det betød, at arbejdsgiveren havde ret til efterregulering af løntilskud for perioden 30. april 2005 til 31. december 2007.

Lov:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats – lovbekendtgørelse nr. 415 af 24. april 2013 – § 71, stk. 1, stk. 2 og stk. 3

Lov om forældelse af fordringer – lovbekendtgørelse nr. 1063 af 28. august 2013 – § 2, § 3, § 4, § 15, § 16, § 29, § 30

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagen for at afklare forældelse i forbindelse med efterregulering af løntilskud til en ansat i fleksjob.

2. Reglerne

Det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 71, stk. 1, at arbejdsgiveren betaler lønnen til den ansatte i fleksjob.

Det fremgår af stk. 2, at tilskud til lønnen udbetales til arbejdsgiveren. Tilskuddet er halvdelen eller totredjedele af lønnen, afhængigt af graden af den nedsatte arbejdsevne.

Det fremgår endvidere af stk. 3, at tilskuddet beregnes af lønnen med tillæg af udgifter til arbejdsgiverbidrag til ATP samt eventuelle udgifter til andre arbejdsgiverbidrag. Tilskuddet kan ikke overstige halvdelen eller totredjedele af den mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde eller af den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde, med tillæg af udgifter til arbejdsgiverbidrag til ATP samt eventuelle udgifter til andre arbejdsgiverbidrag. Tilskuddet til lønnen kan dog højst beregnes ud fra et beløb på 395.000 kr. (2006-niveau) på årsbasis eller 205,30 kr. (2006-niveau) på timebasis.

Det fremgår af § 3, stk. 1, i lov om forældelse af fordringer, at forældelsesfristen er 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

89-12: Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at udbetaling af løn fra Lønmodtagernes Garantifond i en periode betød, at arbejdsgiveren ikke havde ret til løntilskud i denne periode i forhold til en medarbejder ansat i fleksjob. Arbejdsgiveren kunne dog alligevel få ret til løntilskud, hvis arbejdsgiveren tilbagebetalte hele det beløb, som arbejdsgiveren skyldte Lønmodtagernes Garantifond.

N-8-08: Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at arbejdsgivers bidrag til en pensionsordning skulle indgå ved beregningen af løntilskud til en ansat i fleksjob, selvom pensionsordningen først blev iværksat efter 3 måneders ansættelse.

Kasserede

Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere:

179-09: Praksis om arbejdsgivers ret til efterregulering af løntilskud er indarbejdet i denne principafgørelse.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i arbejdsgivers sag om forældelse i forbindelse med efterregulering af løntilskud.

Resultatet er

Arbejdsgiver har ret til efterregulering af løntilskud for perioden 30. april 2005 til 31. december 2007

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY dog med en ændret begrundelse.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi finder, at arbejdsgiver har ret til efterregulering af løntilskud for perioden 30. april 2005 til 31. december 2007.

Vi har lagt vægt på, at arbejdsgiver var retligt forpligtet til at efterbetale pensionsbidrag til NN i forbindelse med hans ansættelse i fleksjob hos arbejdsgiver. NN var ansat i fleksjob som chauffør hos arbejdsgiver i perioden 5. april 2004 til 31. december 2007.

Vi har endvidere lagt vægt på, at en arbejdsgiver, som har udbetalt for lidt i løn mv. til en ansat i fleksjob, har ret til løntilskud fra kommunen i forhold til den efterbetalte løn mv. Arbejdsgivers ret til løntilskud er dog begrænset af de almindelige regler for forældelse af fordringer. Det fremgår af Principafgørelse 179-09.

Vi finder, at arbejdsgivers krav på efterregulering af løntilskud fra kommunen er forældet for så vidt angår perioden 5. april 2004 til 29. april 2005.

Vi finder, at arbejdsgivers krav på løntilskud er omfattet af den almindelige 3-årige forældelsesfrist i forældelseslovens § 3.

Vi finder ikke, at arbejdsgivers krav på løntilskud er omfattet af forældelseslovens § 4.

Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at arbejdsgivers krav på efterregulering af løntilskud fra kommunen ikke kan anses for en fordring som støttes på aftale om udførelse af arbejde som led i et ansættelsesforhold. Arbejdsgivers krav støttes derimod på beskæftigelsesindsatslovens regler om løntilskud til ansatte i fleksjob.

Vi har endvidere lagt vægt på, at forældelseslovens § 4 – som er en undtagelse til hovedreglen i § 3 – må fortolkes indskrænkende til alene at omfatte arbejdstagers og arbejdsgivers krav mod hinanden.

Det er vores vurdering, at arbejdsgivers krav på efterregulering af løntilskud var omfattet af den 5-årige forældelsesfrist i forældelsesloven af 1908, der gjaldt forud for den 1. januar 2008.

Det følger derfor af den nugældende forældelseslovs overgangsregler, at der den 29. april 2010, hvor kommunen indgik en aftale om suspension af ikke allerede indtrådt forældelse, alene er indtrådt forældelse i forhold til arbejdsgivers krav for så vidt angår perioden 5. april 2004 til 29. april 2005.

Vi finder, at forældelsesfristen skal regnes fra den 5. april 2004, som er det tidspunkt, hvor NN påbegyndte fleksjob hos arbejdsgiver, og som er det tidligste tidspunkt, til hvilket arbejdsgiver kunne kræve at få løntilskud udbetalt af kommunen.

Vi finder ikke, at der er grundlag for suspension af forældelsesfristens begyndelsestidspunkt.

Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at den manglende udbetaling af løntilskud beror på en retsvildfarelse, og at der ikke er grundlag for at fravige udgangspunktet om, at retsvildfarelse ikke er en suspensionsgrund.

Vi finder, at forældelse er afbrudt i kraft af den aftale kommunen indgik den 29. april 2010 om suspension af ikke allerede indtrådt forældelse.

Vi finder ikke, at forældelse er afbrudt på et tidligere tidspunkt end den 29. april 2010. Det er således vores vurdering, at forældelse ikke kan anses for afbrudt som følge af Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 10. november 2009.

Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at det fremgår af nævnets afgørelse, at arbejdsgivers ret til efterregulering af løntilskud fra kommunen hvilede på den forudsætning, at det var afklaret mellem NN og arbejdsgiver, at NN havde ret til efterbetaling af pensionsbidrag fra arbejdsgiver.

Det var på tidspunktet for nævnets afgørelse den 10. november 2009 ikke afklaret, om NN havde ret til efterbetaling af pensionsbidrag fra arbejdsgiver.

På den baggrund er det vores vurdering, at nævnets afgørelse af 10. november 2009 ikke kan anses for en afgørelse omfattet af forældelseslovens § 16.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 15. marts 2013

Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 11. og 22. april 2013

Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

Breve af 29. maj 2013 og 19. juni 2013 fra advokat