Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 9-14 om - pension - naturalydelser - social sikring - EU-forordning

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Pension fra to EU-lande

Når en borger har ret til pension fra to EU-lande medfører dette, at borgeren er omfattet af EU-forordning om social sikring 883/2004.

Kommunens vejledningsforpligtelse over for denne gruppe af borgere omfatter vejledning i rettigheder efter EU-forordningen.

Naturalydelser

Praktisk og personlig hjælp og plejebolig er naturalydelser i EU-forordningerne.

En pensioneret EU-borger, der modtager pension fra to eller flere lande og dermed er omfattet af EU-forordning om social sikring artikel 23, har efter behov ret til naturalydelser efter serviceloven og almenboligloven, herunder frit valg af plejebolig.

Hvis borgeren har bopæl i Danmark, skal Danmark afholde alle udgifterne til naturalydelser, da borgeren modtager folkepension fra Danmark.

Lov:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 1093 af 05/09/2013 - § 83 EU-forordning 883/04 artikel 23

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen for at belyse praksis for hjælp efter serviceloven i form af praktisk- og personlig hjælp samt plejebolig til en borger, som modtager dansk brøkpension og som vælger at bosætte sig på friplejehjem i Danmark. Vi vil herunder tage stilling til, om ydelserne er omfattet af EU forordningerne om social sikring og hvilke betingelser, der stilles for lovligt ophold her i landet.

2. Reglerne

Lov om social service § 83 fastslår, at en kommune skal tilbyde praktisk hjælp og personlig pleje til personer, der ikke selv kan klare dette.

Lov om almene boliger m.v. § 5, stk. 2, fastslår, at en plejebolig er en almen ældrebolig, hvor beboerne har omfattende behov for service og pleje efter serviceloven.

Lov om almene boliger m.v. § 54a fastslår, at en friplejebolig er en almenbolig, hvor der visiteres til en plejebolig jf. lov om friplejebolig § 3 jf. almenboligloven § 54a.

Lov om friplejebolig § 3 fastslår, at en borger, der er visiteret til en plejebolig eller lignende bolig, kan vælge at bo i en friplejebolig.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 5 fastslår, at kommuner har en vejledningsforpligtelse over for borgere indenfor hele lovgivningen på det sociale område.

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004af 29. april 2004 artikel 1.va fastslår, at naturalydelser er ydelser der stilles til rådighed, leveres, direkte betales, eller refusion for sådanne ydelser.

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004af 29. april 2004 artikel 3 fastslår, at ydelser ved sygdom og alderdom er en del af anvendelsesområdet.

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004af 29. april 2004 artikel 23 fastslår, at en pensionist med pension fra to eller flere lande, har ret til naturalydelser fra bopælslandet som om denne kun fik pension fra et land, og for dennes regning.

Rådets forordning (EØF) nr. 1408/1971 af 14. juni 1971 artikel 27 fastslår, at en pensionist med pension fra to eller flere lande, har ret til naturalydelser fra bopælslandet som om denne kun fik pension fra et land, og for dennes regning.

Det fremgår af afsnit 1.2 og 2.1. i vejledning om EF-regler om social sikring - Generel introduktion og fælles regler, nr. 9228 af 23/05/2013, at forordninger er bindende i medlemsstaterne og at 883/2004 er en videreførelse af 1408/71.

Det fremgår af DEL III, afsnit 3.1, 7.9.1, 7.9.3, 10.1. i vejledning om koordinering af sundhedsydelser og visse sociale ydelser for borgere, der rejser mellem EU-landene., nr. 9319 af 14/07/2010, at servicelovens ydelser er omfattet af forordningen og at § 83 hjælp er et eksempel på en naturalydelse.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

65-10: om, at en kommunes vejledningspligt på tidspunktet for at kommunen er vidende om et behov.

196-11: om forordning 883/2004 har forrang for serviceloven.

C-30-05: om, at kommunens vejledningsforpligtelse også omfatter EU-forordninger.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i jeres sag om hjælp efter serviceloven, i form af praktisk- og personlig hjælp samt plejebolig til en borger, som modtager dansk brøkpension og som vælger at bosætte sig på friplejehjem i Danmark. Vi vil herunder tage stilling til, om ydelserne er omfattet af EU forordningerne om social sikring og hvilke betingelser, der stilles for lovligt ophold her i landet.

Resultatet er

A Kommune skulle have bevilget hjælp til NN fra hans tilflytning til kommunen.

Det betyder, at NN havde ret til hjælp efter serviceloven og almenboligloven fra tilflytning til Danmark.

Vi er således kommet til samme resultat, som Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen YY, men med en ændret begrundelse.

I bedes kontakte NN angående de ydelser, han selv har betalt.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

NN havde ret til at få ydelser efter serviceloven og plejebolig ved tilflytning til Danmark, da han var omfattet af EU-forordningerne om social sikring.

Vi har lagt vægt på, at NN ved tilflytning til A Kommune, har ret til pension fra land Z og fra Danmark.

NN har ret til at modtage pension fra to medlemsstater i EU, nemlig Danmark og stat Z. Han opnår derfor rettigheder efter EU-forordningerne om social sikring 1408/1971 og 883/2004.

Danmark har i forordningen forpligtet sig til at afholde udgifterne som om han kun modtog pension fra Danmark jf. 1408/71 art. 27 og 883/04 art. 23.

Vi har desuden lagt vægt på, at ydelser til praktisk hjælp og pleje efter serviceloven § 83 og plejebolig er en naturalydelse i EU-forordningens forstand.

I skulle have vejledt om retten til folkepension, og om hans rettigheder efter EU-forordningen ved tilflytning til kommunen.

I skulle have vurderet hans behov for hjælp og plejebolig ved tilflytning til kommunen.

Det er korrekt, at I ikke skulle vurdere hans behov inden tilflytning til kommunen.

Kommunen skulle have vejledt NN om retten til folkepension i form af brøkdelspension, da han kontaktede kommunen. Dette har I allerede meddelt i brev af 17. marts 2011.

Da I blev kontaktet i 2009, skulle I desuden have vejledt om mulighed for at få ydelser efter serviceloven, og foretaget en vurdering af, om han var omfattet af EU-forordningen om social sikring. Det fremgår af telefonnotat af 20. november 2011, at henvendelsen fra NNs søn blev opfattet som rådgivning og ikke en konkret forespørgsel. Jeres viden om NN og hans flytning til kommunen skulle have betydet, at I vejledte ham om mulighederne for at få hjælp.

Vi har ikke i denne sag taget stilling til betingelserne for lovligt ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsen.

Vi bemærker, at vi ikke har taget stilling til det konkrete beløb.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

De oplysninger, som forelå da Det Sociale Nævn traf afgørelse i sagen

Det Sociale Nævns afgørelse af 7. juni 2012

Klagen til Ankestyrelsen af 12. juli 2012

Det Sociale Nævns genvurdering

A Kommune giver afslag på praktisk hjælp, personlig pleje og plejebolig med tilbagevirkende kraft.

Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen YY afgør, at kommunen skulle have bevilget NN praktisk hjælp, personlig pleje og plejebolig med virkning fra 2009.

Det Sociale Nævn har begrundet afgørelsen med, at kommunen skulle foretage en foreløbig vurdering af, om Statsforvaltningen måtte forventes at bevilge ham opholdsbevis. Nævnet lægger vægt på, at han boede på friplejehjem, da Statsforvaltningen bevilgede ham ophold, samt at der kan være grunde til ikke at ophæve et opholdsbevis f.eks. alder, tilknytning, helbred. Nævnet vurderer, at han har lovligt ophold, også efter modtagelse af hjælp efter serviceloven.

Det Sociale nævn lægger desuden vægt på, at ydelserne er en del af EU-forordningerne om social sikring som naturalydelser, samt at han som modtager af pension fra to EU-lande er omfattet af forordningerne.

Nævnet tager ikke stilling til, om NN har ret til at få refunderet de udgifter, han har haft til pleje og plejebolig siden 2009, da de mener, det er et spørgsmål om erstatning.

A Kommune har klaget over Det Sociale Nævns afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at A Kommune mener sagen er principiel og ønsker Ankestyrelsen afgør flere problemstillinger i sagen.

Kommunen ønsker afklaret, om plejebolig og personlig/praktisk hjælp er en naturalydelse efter EU-forordning om social sikring.

Kommunen ønsker desuden afklaret, om de skulle og skal behandle ansøgninger til fx plejebolig og hjælp til borgere, der endnu ikke bor i kommunen og endnu ikke har lovligt ophold i kommunen.

Kommune bemærker, at de ikke vurderede hans behov, da det derfor ikke er korrekt, når nævnet skriver, at der ikke er uenighed om hans behov i deres afgørelse.

Kommunen ønsker også afklaret, hvordan EU-ophold efter bestemmelsen om tiltrækkelige midler og ikke ligge det offentlige til byrde skal forstås, herunder om en adresse på et plejehjem ved udstedelse betyder, at statsforvaltningen havde taget ansøgers ophold på friplejehjem med i deres vurdering ved tildeling af EU-opholdsbeviset.

Nævnet fastholder afgørelsen.

De mener det skal afklares, om de konkrete ydelser i sagen er omfattet af EU-forordningerne, samt om kommune skal foretage en foreløbig vurdering af, hvad statsforfatningen kunne forventes at afgøre med hensyn til lovligt ophold.

De henviser desuden til telefonnotat.